Loading...

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИЦИТЕ ЗА 2020 г.

На основание чл.655а, ал.3 от Търговския закон, съвместно Министърът на икономиката и Министърът на правосъдието одобриха Годишна програма на курсове за обучение на синдиците за 2020 г. и Заявка за участие в обучението.

Допълнителна информация за обучението ще бъде оповестена на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед № ЛС04-265/23.07.2020 г. на МП и Заповед № РД-16-664/04.08.2020 г. на МИ

ПРОГРАМА

НА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИЦИТЕ ЗА 2020 г.

ВИД на обучението

ЛЕКТОРИ

ВРЕМЕ на провеждане

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

МЯСТО на провеждане

БРОЙ

участници

1.

Дискусионни срещи на синдиците и актуални въпроси в производството по несъстоятелност

Представител на Национален съюз на синдиците

Представител на Асоциация на синдиците

Представител на съдебната система

IV – то тримесечие на 2020 г.

Точните дати ще бъдат публикувани допълнително

Еднодневни обучения за осем групи по 30 синдици с отделни дати

Мястото на провеждане ще бъде

публикувано

допълнително

Всички синдици

заплатили

годишната вноска за професионална квалификация за 2020 г. до 15 юни (вкл.).

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Писмени заявки за участие в обучението ще се подават до министъра на правосъдието или упълномощено от него лице в 14-дневен срок от публикуването на точните дати на сайта на МП.
  2. В обучението могат да участват всички лица, включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици, одобрен със Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ бр. 16 от 2006 г.), Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г, (ДВ бр. 52 от 2007 г.), Заповед № ЛС-И-545 от 2014 г. (ДВ бр. 44 от 2014 г.) и Заповед № ЛС-04-671 от 2017 г. (ДВ бр. 35 от 2017 г.) и Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. (ДВ бр. 47 от 14.06. 2019 г.), които са заплатили годишната вноска за професионална квалификация за 2020 г. до 15 юни 2020 г. (вкл.).
  3. Записването се извършва по реда на постъпване на заявките, като всяка група ще бъде от 30 човека съобразно изискванията на М3.

Заявка за участие

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИЦИ за 2020 г.

Време на провеждане:

Данни за участника:

ИМЕ:

ПРЕЗИМЕ:

ФАМИЛИЯ:

СПЕЦИАЛНОСТ:

СТАЖ КАТО СИНДИК:

Мобилен номер :

Електронна поща:

Желаете ли осигуряване на хотел по време на обучението (моля посочете точната дата, на която ще ползвате нощувка)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Заявката се подава по електронен път на имейл адрес: g.spasov@justice.govermment. bg.

Споделете