Loading...

Икономически министри от ЕС призоваха за ясни критерии в подбора на проектите, които ще се борят за финансиране по плана „Юнкер“

Икономически министри от ЕС призоваха за ясни критерии в подбора на проектите, които ще се борят за финансиране по плана „Юнкер“

За приоритизиране на проектите от региони с инвестиционен дефицит призоваха икономически министри от ЕС на Третата конференция „Приятели на индустрията“, която се проведе днес в гр. Мадрид, Испания. Участие в срещата взе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева и още десет страни членки, сред които Франция, Испания, Италия, Латвия и Германия. Европейската комисия бе представена от комисаря по вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбиета Биенковска.

Основната идея на инициативата „Приятели на индустрията“ е съживяване на европейската индустрия. Сред очертаните мерки за постигане на индустриален ренесанс бяха посочени необходимостта от постигане на интегриран енергиен пазар, стимулиране на дигитализацията на икономиката и осигуряване на достъп до нови източници на финансиране за малките и средни преприятия.

За постигането на тези цели страните членки очертаха значимостта на възможностите, които ще бъдат създадени чрез инвестиционния план „Юнкер“. Беше обсъдена необходимостта фокусът да бъде поставен върху проекти, които ще допринесат за изграждането на интегрирана европейска икономика чрез премахване на регионалните диспропорции. Пропорционалното разпределение на средставата по плана без отчитане на макроикономическите показатели на отделните страни бе определено като потенциална пречка пред оптималната реализация на плана. Същевременно за успешното му прилагане бе очертана важността от привличане на частни инвестиции. Не на последно място бе повдигнат въпросът и за необходимото разграничаване на плана „Юнкер“ от европейските кохезионни фондове.

Голяма част от участващите страни членки се съгласиха, че предизвикателствата пред европейската индустрия и усилията за нейното съживяване изискват промяна в начина на работа на ЕК и по-специално на Съвета по конкурентноспособност. Те изказаха мнение, че съветът следва да има важна роля в процеса по определяне на критериите, подбора, оценката и мониторинга на проектите, финансирани по плана „Юнкер“. В тази връзка участниците призоваха латвийското председателство да засили дебата по темата на предстоящото в началото на м. март заседание.

Като някои от приоритетните за съживяване на европейската инудстрия сектори бяха посочени енергетиката, транспортът и телекомуникациите. Участниците изразиха своите притеснения, че икономиката на ЕС не може да се конкурира с икономики в други части на света, където цената на електроенергията е много по-ниска. По тази причина те посочиха необходимостта от постигане на конкурентни цени в енергийния сектор чрез изграждането на интегриран енергиен пазар.

Друг фактор с определяща роля са инвестициите в иновациите и дигитализацията на икономиката на ЕС. Някои от изразените притеснения бяха насочени към липсата на нови източници за финансиране на малките и средни предприятия. В момента финансирането на техните бизнес планове е почти изцяло осигурявано от банковия сектор, тъй като все още бизнесът изпитва по-голяма сигурност при партнирането с банки, а не с частни капитали.

В рамките на участието си зам.-министър Везиева обсъди с колегите си възможносите за осъществяване на съвместни проекти на отделните браншове на малкия и средния бизнес.

Споделете