Loading...

Икономическите министри обсъдиха темата за бъдещето на Европейската индустриална политика

Икономическите министри обсъдиха темата за бъдещето на Европейската индустриална политика

Първата среща за годината на министрите на икономиката, в рамките на неформалния съвет по конкурентоспособност, посветен на индустрията, бе проведена днес в София. На Съвета участваха министрите на държавите членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачество и МСП г-жа Елжбиета Биенковска, Гонсало Лобо Ксавиер, заместник-председател на Европейски икономически и социален комитет, Хайнц Леман, член на Европейския комитет на регионите, Маркус Бейрер, генерален директор на BUSINESSEUROPE, както и Марко Менсинк, генерален директор на Европейския съвет на химическата промишленост.

Общата цел на срещата бе да се положи началото на политическите обсъждания и подготовката на бъдеща цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 г. Министрите обсъдиха тенденциите и факторите, които предопределят бъдещето на Европейската индустрия, както и общите цели и приоритети, които могат да залегнат в новата индустриална стратегия, която да гарантира, че европейската индустрия ще бъде конкурентна в променящата се глобална среда. Бяха разисквани ключови аспекти като дигитализацията, веригите за добавена стойност, интеграцията на европейските компании и как най-успешно да са конкурират на световните пазари, както и ключовите базови и енергийно-интензивни индустрии, предвид важната им роля за цялата европейска индустрия. Това е първото обсъждане, което залага основите на бъдеща дългосрочна и цялостна индустриална стратегия.

Започваме общата ни работа именно по темата индустриална политика, защото се намираме в решаващ момент за бъдещето на континента и на икономиката ни. През изминалата година навсякъде в Европа постигнахме растеж и гледаме с по-позитивни очаквания към 2018 г.”, каза българският министър на икономиката Емил Караниколов. Той допълни, че глобалните промени от последните години, както и напредъкът и развитието на партньорите и конкурентите, изискват решителност днес, за да може да се гарантира бъдещето през идното десетилетие и отвъд него.

По време на първата работна сесия в част „Индустрия“ бяха обсъдени развитието на ключови сектори като мобилността, автомобилната индустрия, батериите и енергетиката, както и призивът за нов иновативен пакет в областта на нисковъглеродната икономика. Беше отбелязана решаващата роля, която следващата рамкова програма за иновации ще изиграе за подпомагане на индустриалните иновации.

Министър Караниколов посочи, че през последните години са били развити редица политики с отношение към индустрията. “Същевременно обаче дългосрочните цели и изисквания, които поставяме пред индустрията в други области, както и глобалните икономически процеси и предизвикателства, и особено четвъртата индустриална революция изискват от държавите членки да предприемат дългосрочен и стратегически подход”, добави той.

В рамките на сесията, от страна на индустрията беше представен опитът на суровинния сектор в прехода към устойчива и кръгова икономика, заключения от проведената предходния ден конференция „Иновации и конкурентоспособност: Базовите индустрии – двигател за растеж“, както и предизвикателствата и възможностите за базовите индустрии в Европа.

Европейският икономически и социален комитет запозна министрите със становищата, подготвени специално за неформалната среща на тема „Насърчаване на развитието на малките и средните предприятия в Европа“ и „Приемане на общ подход към индустриалната политика на ЕС“.

След пленарната сесия, в две паралелни работни сесии, се дискутираха темите „Вериги на стойността и развитие на конкурентните предимства за европейската икономика“ и „Нови тенденции в индустриалното развитие – цифровизация на индустрията и човешкото измерение в процеса на икономическо развитие“.

В първата сесия участниците обсъдиха съществуващите конкурентни предимства на Европа, в т.ч. инфраструктура, технологични знания в сравнение с други основни търговски партньори и по какъв начин тези предимства могат най-оптимално да се развият и укрепят, за да се подсигурят бъдещите предимства на европейската промишленост в една все по-конкурентна глобална среда.

Втората беше посветена на цифровата трансформация на индустрията, европейските приоритети в процеса на преход към цифровизация на индустрията и конкретни цели, които биха могли да бъдат заложени в бъдещата индустриална стратегия във връзка с развитието на цифрови умения и насърчаването на цифрово предприемачество.

По време на работния обяд министрите обсъдиха темата за предизвикателствата и възможностите пред енергийно-интензивните индустрии, особено в контекста на цифровизацията и борбата с климатичните промени. Целта е в цялостната дискусия за бъдещата, всеобхватна и дългосрочна индустриална политика да се обърне специално внимание на енергийно-интензивните отрасли, тъй като те са важна част от индустриалната основа на ЕС.

Обсъжданията са в контекста на общите усилия за развитие на индустриалната стратегия на ЕС и ще бъдат последвани от поредица срещи и заседания на политическо и експертно ниво, в това число и формални срещи на министрите в Брюксел през месец март за развитие на цялостната и дългосрочна индустриална стратегия. “Именно за това вярвам, че днешната ни среща е важна, за да заложим началото на бъдещата дългосрочна и цялостна индустриална стратегия“, заяви министър Караниколов.

Свързана медия

Споделете