Loading...

Изготвен бе анализ на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз

Изготвен бе анализ на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз

В рамките на изпълнявания от Комисията за защита на потребителите проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики – CONC-CPC-2017 България“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020 г.), бе извършен анализ на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз. Въз основа на него в рамките на посочените в заданието на проекта видове хранителни изделия и напитки са определени конкретните продукти, които ще бъдат подложени на изпитване за евентуално наличие на двоен стандарт.

Важна цел е те да са разпространени в по-голямата част от пазара на ЕС и да са предлагани със „същата опаковка и търговска марка“, независимо от разликите в езика, използван за предоставяне на информация на потребителите или на размера на опаковката. Пробите ще бъдат закупени, освен от България, също от Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария.

Вземането на проби ще бъде извършено от контролни органи, определени от националните компетентни органи при следване на стриктни правила. Ще бъде сформирана работна група от експерти от КЗП, БАБХ, Министерство на икономиката, потребителски организации и научни институции.

Тестването ще се извърши в акредитирани лаборатории по методология, разработена от Генерална дирекция „Съвместен изследователски център” на Европейската комисия в тясно сътрудничество с компетентните органи на страните-членки на ЕС, организации на потребители и други заинтересовани страни от веригата за доставка на храни и съответните служби на Комисията. Оценката на съответствие ще протече в няколко етапа.

Резултатите от тестовите кампании ще докажат дали съществуват различия в състава и сетивните свойства на храни от дадена марка и колко значителни са те.

Целта е всяка страна от ЕС да прилага еднакви мерки за взимане на проби и тестване на храните, така че производители и търговци да са наясно с тях и да не могат да ги оспорват, а доказателствата за двоен стандарт при храните да са категорични и съпоставими.

Анализи на пазара на храни и спиртни напитки и техните големи дистрибутори в ЕС може да видите тук на български език и тук на английски език.

Споделете