Loading...

Комисията за защита на потребителите ще има ново ръководство

По предложение на министъра на икономиката Божидар Лукарски правителството освободи Веселин Златев и Александър Масларски като председател и член на Комисията за защита на потребителите, считано от 27 март, когато изтича техния мандат и назначи ново ръководство. Съгласно чл. 165, ал 2 от Закона за защита на потребителите състават на комисията се определя за срокт от 5 години с решение на Министерски съвет и се назначава от Министър-председателя. В закона не е предвидено конкурсно начало за заемане на тези длъжности.

За председател на комисията е назначен Димитър Йотов, който е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“. В рамките на професионалната си кариера е заемал длъжността „директор на дирекция” в три министерства – на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и на външните работи. Той е член на Съвета на настоятелите на Университета по аргитектура, строителство и геодезия. Има допълнителни квалификационни сертификати от Института по публична администрация и европейска интеграция ADETEF- Франция и Eurocontrol –Люксембург.

За член на комисията е определен Константин Арабаджиев, икономист, магистър по международен туризъм от УНСС. Бил е кмет на Район „Студентски” – Столична община.

Другият член на комисията е Константин Райков, магистър по право в Бургаския свободен университет, член е на Адвокатската колегия в Хасково.

Двамата нови членове на комисията са освободили заеманите от тях досега ръководни длъжности в ПП Съюз на демократичните сили, с което отговарят на изискването на чл. (чл. 165 ал.5 т.5) от Закона за защита на потребителите, според който председателят и членовете на КЗП не могат да заемат ръководна длъжност в политическа партия или организация.

Комисията за защита на потребителите е колегиален орган към министъра на икономиката. Тя извършва контрол върху нелоялните търговски практики и за безопасност на стоките и услугите, предявява искове за колективна защита на потребителите, изготвя препоръки във връзка с конкретни неблагоприятни клаузи в договорите. След промяна в законодателството през 2010 г. й е определен 3-членен състав, който включва поне един юрист и поне един икономист, избирани за петгодишен мандат.

Споделете