Loading...

Министър Богданов: Създаваме основа за ефективно управление, прозрачно разходване на средства и бъдещо развитие на дъщерните дружества на ДКК

Министър Богданов: Създаваме основа за ефективно управление, прозрачно разходване на средства и бъдещо развитие на дъщерните дружества на ДКК

Намалява се броят на членовете на органите на управление и възнагражденията с около 50%

„Създаваме основа за ефективно управление, прозрачно разходване на средства и бъдещо развитие на търговските дружества към “Държавна консолидационна компания” (ДКК) ЕАД. Те работят без бизнес програми и не представят финансови отчети.” Това каза министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов на брифинг, в рамките на който бе представена програма за оздравяване на публичните предприятия с конкретни цели и срокове за нейното изпълнение. “Задачата ни не е да покажем поредните проблеми, а да дадем конкретни решения“, категоричен бе той.

“Това са публични предприятия, но изцяло с търговска цел. Тези дружества имат нужда от експертиза. Там, където има неефективно управление, промени трябва да бъдат направени. Крайната цел е положителни финансови резултати, дружествата да се развиват”, коментира още Богданов.

Министърът констатира и редица нарушения в разходването на средствата от страна на ДКК и дъщерните й дружества. По неговите думи липсват системи за контрол и механизми за проследяване на финансовите разходи.

„Над 90 процента от членовете на бордовете на дружествата на ДКК са сменени по време на служебния кабинет. Много от тези хора са имали време да разберат проблемите на фирмите и да предложат решения и бизнес програми, но това не е станало” каза министърът. ” Дружеството няма публикуван финансов отчет за 2021 и за 2022 година”, подчерта Богданов. Той уточни, че ДКК, която е под шапката на министерството, управлява капитал от над един милиард лева, а отчетите са важни, за да могат да бъдат преведени дивиденти от дружеството към държавата.

„Всяко едно дружество трябва да има бизнес програма и цели, по които да работи. Към момента, от 11 активни дружества под шапката на ДКК шест, както и самата ДКК, нямат одобрена програма за 2022 година”, посочи Богдан Богданов.

Министър Богданов: Създаваме основа за ефективно управление, прозрачно разходване на средства и бъдещо развитие на дъщерните дружества на ДККМинистър Богданов представи нов експертен управленски екип в ДКК. В него участват Иван Зангочев – изпълнителен директор и член на борда, Елена Болтаджиева – председател на борда, и членове на борда – Десислава Чалъмова, Венелин Шъков и Николай Желязков. Той уточни, че екипът, който сега поема ДКК, е временен. В рамките на 6 месеца ще се организира и проведе прозрачен конкурс за органи за управление, така че в ДКК, която има капитал от над 1 млрд. лв., да бъдат назначени само хора с подходяща експертиза.

В рамките на един месец новият екип ще направи пълен анализ на всяко едно от дружествата към ДКК с конкретни предложения за преструктуриране на дейността, за да се постигне максимална ефективност. По думите на министър Богданов за реализиране на огромния потенциал, който имат тези дружества, е необходимо актуализиране и създаване на нови бизнес програми с ясни цели, механизми за контрол и приоритети, структурирани на тримесечие. Друга задача, която новият екип следва да изпълни е да имплементира централизирана система към ДКК и МИИ за мониторинг и контрол на дружествата с данни за финансови и оперативни показатели в реално време.

Министър Богданов обяви оптимизиране на разходите чрез намаляване броя на членовете на органите на управление и контрол и намаляване на тяхното възнаграждение с около 50%. Той заяви и ограничаване на представителните разходи до 5 000 лв. на година, които ще се полагат на изпълнителните директори само при конкретни финансови резултати и при ясно отчитане на разходите.

Икономическият министър обяви преструктуриране на дълга на ДКК към Българската банка за развитие до края на годината (ББР). За платените авансово над 80 млн. лв. за нов правителствен комплекс ДКК ползва кредит от ББР и плаща милиони за лихви на година.

Министър Богданов констатира редица нарушения в разходването на средствата от страна на ДКК и дъщерните й дружества. По неговите думи липсват системи за контрол и механизми за проследяване на финансовите разходи. Разходвани неправомерно близо 600 млн. лв. за ремонт на язовири и над 39 млн. лв. от “Монтажи” ЕАД за застраховки, закупуване на дронове и изграждане на алтернативен водопровод за Перник (16,5 млн. лв.), са само част от злоупотребите.

Г-н Иван Зангочев е завършил специалност „Макроикономика“ в Университет за национално и световно стопанство. В професионален план, той притежава редица ключови квалификации в областта на корпоративните финанси и стратегическо управление. Той притежава над 20-годишен опит в създаването и внедряването на процедури за ефективно финансово управление. През годините г-н Иван Зангочев е заемал редица ръководни позиции в областта на финансите и стратегическото управление. Работил е за компании като Сименс АГ, “Глобъл Комюникейшън Нет” АД, 4C Security Solutions Limited, където е отговарял за управлението на цялостната финансова и административна дейност на дружествата. Той е бил председател на съвета на директорите в „Държавна консолидационна компания“ ЕАД и член на Съвета на директорите в „Кинтекс“ ЕАД.

Г-жа Елена Болтаджиева е завършила Университет за национално и световно стопанство, където придобива квалификационна степен „Магистър“ в специалност „Право“. Тя има познания в областта на нормативните актове в българското законодателство и притежава над 20-годишен ръководен опит в управлението на административни процеси в редица държавни институции. През годините г-жа Елена Болтаджиева е заемала ръководни позиции в институции като Сметна палата, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Министерство на правосъдието, институцията на омбудсмана на Република България, Министерство на здравеопазването и Главен секретар в Министерството на иновациите и растежа.

Г-жа Десислава Чалъмова е машинен инженер по комплексна механизация в строителството от Технически университет София и магистър-инженер по околна среда и устойчиво развитие от Химико-технологичния и металургичен университет в София. Тя притежава следдипломни квалификации от Минно-геоложкия, Софийския и Американския университети. Инж. Чалъмова има 30-годишен опит в предприемачество, търговия и инвестиции, в индустрия, енергетика и околна среда, работейки със стратегически български и чуждестранни индустриални оператори и инвеститори.

Г-н Николай Желязков е завършил Технически университет – Варна, където придобива квалификационна степен „Магистър“ в специалност „Право“. Той е адвокат в Адвокатска колегия Варна и притежава над 20-годишен професионален опит в гражданското и административното право с основен предмет на дейност защита на гражданските права. Г-н Николай Желязков притежава допълнителни квалификации от Национална програма „Управленски умения” и „Право на Европейския съюз“.

Г-н Венелин Шъков е завършил Университет по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“. Той има над 15-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите. Със своята експертиза и умения, той е допринесъл за проектирането и реализацията на редица инвестиционни проекти в части ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителни отпадъци и други. От 2017 година до момента е главен експерт в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, където отговаря за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация.

Споделете