Loading...

Министър Борисов разпореди ускоряване и разширяване на програмата за ликвидността към ББР

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов разпореди ускоряване и разширяване на „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“, приета от Министерски съвет и възложена за изпълнение на Българска банка за развитие (ББР).

За последните 2 месеца, мярката, касаеща подкрепата на физически лица към ББР е реализирала усвояемост в размер на 85 млн. лв., с които са подпомогнати над 20 хил. физически лица. Извън това ББР въздейства на бизнеса чрез своя програма, чрез която са усвоени над 80 млн. лв. към близо 600 фирми.

В тази връзка, изхождайки от преминаването на епидемиологичната в икономическа криза, министър Борисов проведе разговори с работодателските организации, както и с останалите ресорни министри в търсене на още по-ускорено усвояване на капитала. Бяха направени и пазарни тестове с търговските банки-партньори. В резултат бяха направени препоръки за разширяване обхвата на Програмата.

Министерството на икономиката поставя за обсъждане пред Министерски съвет следните предложения. На първо място да се обсъди разширяване обхвата на Програмата чрез осигуряването на ликвидност и за големите предприятия (персонал над 250 души, годишен оборот, който превишава 97 500 000 лв. и/или стойност на активите, която превишава 84 000 000 лв.). Да се увеличи абсолютният, максимален размер на кредита към едно и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия-търговски дружества. Налице е предложение за увеличаване на Лимита на гаранционни плащания от 30 % на 50 %. ББР вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на 50 %, вместо на 30 % от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Да се удължи с половин година крайният срок, до изтичането на който се предоставят кредити по Програмата: от 31.12.2020 до 30.06.2021 г. Също така да бъде удължен крайният срок, до изтичането на който може да се кандидатства за кредити по Програмата: от 23.12.2020 до 20.06.2021 г. Има и предложение за удължаване с една година на срока на дадената от ББР гаранция по портфейлите от кредити: от 5 на 6 години – това е допустимият максимум по Временната рамка. Да се даде възможност за по-облекчен процес за преценка, от страна на търговските банки, относно установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали клиентите в корона кризата. Да се облекчат изискванията за усвояване на средства от кредитите, както и изискванията за предявяване на плащания по дадената от ББР гаранция по Програмата. Предлага се още да бъде удължен гратисният период за съществуващите кредити, които се включват в Гарантираните портфейли до 30.06.2021 г. включително. Освен това да се разшири обхвата на финансирането с бъдещите инвестиционни нужди на предприятията (не само на техните нужди от ликвидност, за оборотен капитал). Възнамерява се да се даде по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на обезпеченост по кредите извън гаранцията от ББР. Също така, освен намаляване на обезпечението, банките до могат да предоставят и алтернативно финансово предимство, изразяващо се в намаление на рисковия лихвен марж, което може да резултира в по-ниски лихви по кредитите, отколкото предвиждат вътрешните правила на банките. Не на последно място ББР да анализира възможностите за използване на контра-гаранционния инструмент на Паневропейския гаранционен фонд, което ще позволи подкрепата да достигне до по-голям брой бенефициенти при подобрените условия.

Споделете