Loading...

Министър Караниколов и министър Вълчев обсъдиха синергията между оперативните програми на двете министерства свързани с иновации

Министър Караниколов и министър Вълчев обсъдиха синергията между оперативните програми на двете министерства свързани с иновации

Министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на образованието Красимир Вълчев проведоха среща, на която бяха обсъдени връзките и синергията между оперативните програми на двете ведомства, в сферата на иновациите и научно-изследователската дейност. На нея стана ясно, че по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност /ОПИК/ през тази година предстои да стартира процедура за Стимулиране на внедряване на иновации в предприятията с бюджет от 107 млн. лв.

Бяха обсъдени сектори от Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/, в които да бъдат подпомагани приоритетно иновационни проекти. Двамата министри се обединиха около идеята, че трябва да бъдат стимулирани иновации, съобразени с нуждите на бизнеса, както и че увеличените средства за тях по оперативните програми на двете министерства трябва да имат устойчив ефект, взаимна допълняемост и регионална приоритизация.

Бе дискутирана и темата за дуалното образование, както и връзката между бизнеса и науката. На срещата присъстваха експерти от ОПИК и ОП НОИР, както и представители на БАН,София Тех Парк и университетите.

Споделете