Loading...

Министър Караниколов предприе мерки за облекчаване на административната тежест за бизнеса

Министър Караниколов предприе мерки за облекчаване на административната тежест за бизнеса

Във връзка с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване и намаляване на административната тежест за бизнеса са преразгледани таксите, които се събират по действащата Наредба за представителите по индустриална собственост. С приемането на нова Наредба общо 5 такси свързани с придобиването на професионална квалификация, издаването на удостоверения и вписването и поддържането на Регистъра на представителите по индустриална собственост се предвижда да отпаднат.

Разработен е проект на нова Наредба за представителите по индустриална собственост, която предстои в кратки срокове да бъде внесена за приемане от Министерския съвет. Наредбата ще регламентира реда и условията за придобиване на квалификация и правоспособност за упражняване на професията „представител по индустриална собственост”.

Професията на представителя се състои в предоставяне на специализирана помощ в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, което в голяма част от случаите е свързано със защитата на сериозни икономически интереси на притежателите на права върху тези обекти.

С премахването на таксите се цели рационализиране на процесите и изискванията по отношение на придобиването на право да се упражнява професията „представител по индустриална собственост“ и създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез улесняване на достъпа до професията, особено за млади специалисти, които да бъдат подготвени да предоставят висококвалифицирани специализирани услуги в областта на закрилата на индустриалната собственост и да съдействат на бизнеса да получава компетентно и навременно съдействие за закрила на създадените от него иновационни продукти, марки или промишлени дизайни.

Споделете