Loading...

Министър Лукарски: Над 2,32 млрд. лв. са договорените средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

„Над 2,32 млрд. лв. са договорените средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПРКБИ) към май 2015 г. Това представлява 102.34% от бюджета по програмата.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на откриването на заседание на Комитета за наблюдение по оперативната програма (ОПРКБИ). Той подчерта, че към 31.05.2015 г. изплатените средства по програмата надхвърлят 1,91 млрд. лв., което представлява 84.36% от бюджета. В това отношение ОПРКБИ се класира на трето място в сравнение с останалите оперативни програми. Сертифицираните средства са в размер на над 1,75 млрд. лв., представляващи 77.26% от бюджета.

Министър Лукарски подчерта, че най-много договори в процес на изпълнение са по приоритетна ОС 1 – 286 от общо 556 договори в процес на изпълнение за цялата програма, което представлява 9,06% от всички договори в процес на изпълнение по първа приоритетна ос. Общо за програмата договорите в процес на изпълнение са 17,63%.

По негови думи в края на програмния период тече интензивен мониторинг и верификация по договорите в процес на изпълнение. ”Това от своя страна позволява регулярно проследяване на статуса на всеки отделен договор за безвъзмездна финансова помощ”, допълни още министърът.

Отчетът по дейността на програмата показва, че от началото на годината до момента са одобрени 648 отчета на бенефициенти на обща стойност 191 380 851 лв. ”С особено внимание третираме двата ключови проекта – „Създаване на научно-технологичен парк“ и „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”, за които има предвидени средства и през настоящия програмен период.”, подчерта Божидар Лукарски.

Министър Лукарски посочи, че към настоящия момент наддоговарянето в първа приоритетна ос на програмата е в размер на 24.77%. ”Това налага да се извърши изменение, като се увеличи ресурсът на приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”, област на въздействие 1.1 “Подкрепа за иновационни дейности в предприятията” чрез пренасочване на неусвоен финансов ресурс от останалите приоритетни оси на програмата”. Той допълни, че това би осигурило оптимално използване на средствата.

Споделете