Loading...

Министър Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж

Министър Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж

Министърът на икономиката Божидар Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР) днес в Министерство на икономиката. На него бяха обсъдени новия състав и тематичните работни групи към съвета. Поименният състав ще бъде гласуван на следващото заседание след конкретни предложения на членовете. Тогава ще се определят и конкретните тематични групи. Съветът дискутира и готвената наредба за намаляване на тежестта, свързани с разходите за енергия от възобновяеми източници, достъпа на индустрията до доставки на природен газ и очакванията на бизнеса относно цената на енергийните източници за промишлеността. Конкретни становища по тези въпроси ще бъдат изработени от бизнес и работодателските организации, участващи в Съвета.

Съветът е създаден през май 2012 г. по изрично настояване на браншовите организации на базовата индустрия, като включва Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори; Българската асоциация на металургичната индустрия; Българска минно-геоложка камара; Българска камара на химическата промишленост; Българска браншова камара-машиностроене; както и на отделни техни членове. Членове на съвета с право на глас са и работодателските организации: Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска търговско-промишлена палата; Асоциация на индустриалния капитал в България; Федерация на научно техническите съюзи в България. Съветът е постоянно действащ съвещателен орган към министъра на икономиката за сътрудничество с ръководствата на базовата индустрия в страната, с основен принос в брутния вътрешен продукт, експорта, бюджета и трудовата заетост. Съветът подпомага министъра в разработването на секторни и пазарни анализи и прогнози, и в предприемането на мерки и решения за преодоляване на съществуващите проблеми свързани с устойчивото развитие на българската икономика.

В зависимост от обсъжданите теми в заседанията на Съвета са вземат участие заместник-министри и отговорни служители от заинтересованите ведомства – транспорта, информационните технологии и съобщенията; околната среда и водите; финансите; Комисията за енергийно и водно регулиране; Българска банка за развитие; Енергийни дружества; Агенция митници; Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност и др. В заседанието днес участва и зам.-министърът на енергетиката Антон Павлов.

Министърът на икономиката като принципал на индустрията е одобрил предложените от бизнеса цели и приоритети на работа на КСИСР. Сред основните цели е повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и българските производители и потенциала за реализация на вътрешния и на европейския пазар, на пазарите в трети страни. Съветът цели също насърчаване на български производства с по-висока добавена стойност, подобряване на средата и условията за бизнес в страната с премахване на необосновани административни бариери пред производители и инвеститори. КСИСР обсъжда също мерки за разкриване на нови работни места чрез създаване на пазарен и бизнес модел за развитие на индустриалните площадки, на регионалните и продуктови клъстери. След целите му е и подпомагането на процесите за промени в националното законодателство, регулиращо трудовите и социални отношения и привеждането му в съответствие с най-добрите практики в Европа и региона.

Приоритетите за работа включват повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подпомагане и участие в процесите за отстраняване на административни и регулаторни режими пред бизнеса и при реализацията на нови инвестиционни намерения. Съветът участва в разработване на политики и мерки за устойчиво управление на суровини, в съответствие с Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, включително чрез създаване на иновативни производства и нови работни места в малки и средни предприятия. Той също така съгласува политиките за ефективно използване на средствата по ОП ”Иновации и конкурентоспособност” – опростяване на процедурите за кандидатстване, прозрачност при класирането и избора на проекти, ефективен и облекчен за бизнеса контрол. Предварително се консултират и подготвяните от МИ проекти за нови нормативни актове или промени в действащо законодателство, когато те въздействие върху бизнеса. Съветът участва и в разработване на политики и мерки за увеличаване дела на българските производства с по-висока добавена стойност на вътрешния и на европейския пазар, както и мерки за подпомагане износа на българска експортно ориентирана продукция.

Споделете