Loading...

Министър Везиева откри STEM център в професионална гимназия по облекло в Русе

Министър Везиева откри STEM център в професионална гимназия по облекло в Русе

Министърът на икономиката Даниела Везиева откри модерно оборудван „Център за технологии в креативните индустрии“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в гр. Русе. Центърът е изграден по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.

“Този център е пример за успешен модел при обединяване на усилията на бизнеса, образователната институция и правителството за внедряването на нови информационни технологии в обучението, което да насърчи развитието на творчески дигитални умения по мотивиращ начин”, това заяви министър Везиева по време на официалната церемония.

Икономическият министър подчерта, че с откриването на такъв тип центрове се предоставя възможност на ученици и учители да учат и творят в учебна среда от ново поколение, по- практичен и високотехнологичен в конкретни производства.

Везиева изтъкна, че секторът за производство на текстил и облекло в страната има установени традиции и опит, а браншът е сред водещите в Русе. “Делът на сектора в брутната добавена стойност е 8.7%. Браншът създава заетост на 68.3 хил. души, което е 14.4% от заетите в преработващата промишленост”, каза тя.

По думите й ще продължат да се създават такива центрове на съвременна технологична учебна среда, а споделянето на добри практики с помощта на бизнеса подпомага изграждането на високо квалифицирани млади хора.

Везиева посочи, че Министерството на икономиката активно участва в разработването на политики, насочени към преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка за предприятията в България. “Сред основните приоритети на Стратегията за малките и средни предприятия е насърчаване на дуалното обучение по професии и специалности, свързани с дигиталните технологии и STEM”, завърши тя.

На официалната церемония по откриването присъстваха още представители на Министерството на образованието, кметът на Русе Пенчо Милков, РУО – Русе, водещи шивашки фирми от конфекционния бранш, културни и обществени организации, синдикатите и др.

STEM центърът комбинира обучителни пространства и кабинети, оборудвани и обзаведени с функционална концепция от гледна точка на физическа среда, методи и форми на обучение, техника. Оборудвана е виртуална лаборатория с работни станции за 3D моделиране чрез стереоскопична проекция.

Споделете