Loading...

Министерството на икономиката и синдикатите обсъдиха проектозакона за публичните предприятия

Министерството на икономиката и синдикатите обсъдиха проектозакона за публичните предприятия

Представители на Министерството на икономиката, КНСБ и КТ „Подкрепа“ обсъдиха проектозакона за публичните предприятия по искане на синдикатите. На срещата, водена от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, беше обсъден приетият от Министерски съвет Проект на Закон за публичните предприятия, който ще бъде предложен за разглеждане и приемане от Народното събрание. Законопроектът е в изпълнение на одобрения през месец август 2018 г. План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия.

Двете страни обсъдиха поставените от синдикатите теми по законопроекта и се обединиха около няколко решения. На първо място бе решено, когато законопроектът постъпи за разглеждане в комисиите на Народното събрание, да бъде отправена молба за изискване на становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). На второ място бе постигнат консенсус за поддържане на насоките на ОИСР, които са свързани с корпоративното управление в държавните предприятия и са в интерес на управлението на държавния сектор в България. Съгласие бе постигнато и по въпроса за дружествата от т.нар. „забранителен списък“, за които по категоричен и коректен начин трябва да бъде потвърдено, че няма да бъдат приватизирани, включително и запазване на „забранителния списък“. Освен това бе заявено, че в режим на публичност материалите, произтичащи от препоръките на ОИСР ще бъдат предоставени на синдикатите.

Министерството на икономиката подкрепя заключенията от срещата, тъй като те съвпадат изцяло с общата идея и визия на законопроекта. Експертите от ведомството ще останат в постоянен диалог със заинтересованите страни.

Споделете