Loading...

Национален конкурс „Млад икономист-2023: гласът на младите за силна икономика“ се провежда под егидата на Министерството на икономиката и индустрията

Национален конкурс „Млад икономист-2023: гласът на младите за силна икономика“ тази година се провежда под егидата на Министерството на икономиката и индустрията. Това е 19-о издание на събитието, а темата е „Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката“. Предвижда се церемонията по награждаване да се проведе на 10 юни 2023 г. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюз в София.

Събитието се организира от Съюза на икономистите в България и има за цел да стимулира нови идеи за повишаване на стопанското значение на предприемачеството за осигуряване на заетост, доходи и иновации.

В конкурса могат да се включат ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи с авторска разработка на тема, посветена на предприемачеството и повишаването на ролята му за развитието на българската икономика. Тази година фокусът е поставен върху актуалните проблеми на предприемачеството и мерките и програмите, прилагани от държавни и европейски институции. Организаторите насърчават кандидатите да търсят връзка между историческия опит на България в предприемачеството, съвременни методи в тази сфера, както и да опишат нови идеи и оценка на управленската организация и държавната политика за подкрепа.

С авторска разработка на есе, концепция, вкл. авторова идея и предприемачески проект, в конкурса могат да участват както самостоятелно отделни кандидати, така също и група от двама до трима участника като съавтори.

Указанията за оформяне на разработките и по-подробен списък то теми за предприемачеството са публикувани в обявата за конкурса на сайта на Съюза на икономистите – https://bgeconomist.bg

Участниците предават разработките си до 30 май 2023 г., едновременно по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg и по поща в два екземпляра на хартиен носител на адреса на Съюза на икономистите в България: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108.

Съорганизатор на тазгодишния Национален конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

Споделете