Loading...

Над 250 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

Над 250 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 11 септември до 25 септември 2020

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 11 септември до 25 септември 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) напредъкът е следния:

Към 25.09.2020 г.:

 • Общо до момента по процедурата са сключени 14 801 броя административни договора;
  • Общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 122 154 911,37 лв. лева към 14 796 броя фирми
  • Само за последните две седмици са изплатени нови 25 млн.лв.
  • Одобрени за финансиране са 15 459 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо деветнадесет оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 127,6 млн. лева;
  • Приключен е прегледа на всички проектни предложения. До кандидатите са изпратени исканията за отстраняване на установените нередовности по всички оценителни сесии. До края на месец септември ще бъде приключена оценката и ще бъдат публикувани резултатите по отношение на одобрените за финансиране по процедурата проектни предложения, както и бъдат разплатени почти на 100% средствата.
  • Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020 е подготвена Заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения. Въз основа на така предоставената възможност предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изисквания на допълнително изисканите им документи. С цел оказване на методическа помощ на кандидатите ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.

2. Относно процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия, която е стартирала процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263 688 340.21 лв.

 • Ø Извършва се проверка на представените от страна на кандидатите декларации за изразяване на съгласие за получаване по служебен път на информация от Националния статистически институт и заявяване на документите чрез системата Мониторстат през ИСУН 2020;
 • Ø Изпратено е официално писмо до Национална агенция по приходите с искане за предоставяне по служебен път на необходимата за извършване на оценката финансова информация;
 • Ø Оценката се предвижда да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати най-късно до средата на месец ноември;
 • Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

3. По двете процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

 • Ø Финализирани са пакетите с документи за кандидатстване и са изпратени на конкретните бенефициенти за съгласуване;
 • Ø На 14.09.2020 г. и 16.09.2020 г. двете процедури са обявени официално за кандидатстване;
 • Ø На 17.09.2020 г. конкретните бенефициенти са подали проектните си предложения;
 • Ø На 23.09.2020 г. е получено официално писмо от Министерство на туризма, че няма да подават в рамките на срока за кандидатстване ново проектно предложение, което позволява да бъде издадена заповед назначаване на оценителна комисия по процедурата, която да извършат в срок от една седмица оценка на проекта. В три дневен срок от приключване на оценката ще бъдат сключени административните договори с конкретните бенефициенти.
 • Ø След получаване на официално писмо от другия конкретен бенефициент – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че няма да подава в рамките на срока за кандидатстване друго проектно предложение ще бъде издадена заповед за определяне на оценителна комисия и по втората процедура чрез директно предоставяне на БФП.
 • Ø Междувременно Управляващия орган на ОПИК подпомогна конкретните бенефициенти, като подготви пакетите с документи за кандидатстване от страна на крайните получатели на помощта по двете процедури.

4. По отношение на двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:

 • Ø Изготвените Методологии и критериите за подбор на операции по двете процедури бяха одобрени в рамките на проведеното десето официално заседание на Комитета за наблюдение /КН/ на 17.09.2020 г.
 • Ø Изготвени са пакетите с документи за кандидатстване, които след съгласуване между отделите в рамките на ГД ЕФК предстои в срок до 30.09.2020 г. да бъдат публикувани за обществено обсъждане;
 • Ø Процедурите следва да бъдат обявени до средата на месец октомври.

5. В рамките на заседанието на Комитета за наблюдение /КН/ на 17.09.2020 г. беше обсъдено и се взе решение процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятияда се наддоговори с ново разпределение на средствата в размер на 68 млн. лева, при спазване на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване по процедурата процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятието-кандидат.

6. По отношение на допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева съгласно указанията на ЦКЗ е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането новата специфична цел.

Българска банка за развитие

По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.) са:

– Подписани финансови споразумения с 12 банки в общ размер на 170 млн. лв.

Към 24 септември 2020 г. ББР е потвърдила 18 516 броя кредити в общ размер на 77 415 981 лв.

Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови близо 1000 кредита за близо 5 млн. лв

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215/27.03.2020 г.) са:

Към 24 септември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 млн. лв. Одобрените за финансиране кредити към 24.09.2020 г. са 321 бр. с общ размер на 48 134 683 лв., гарантираната сума е 38 387 746 лв.

Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови над 110 кредита за близо 20 млн.лв.

Насърчаване на инвестициите

На 24.09.2020 г. беше подписан договор с община Пловдив и с инвеститора за изграждане на пътна инфраструктура по ЗНИ във връзка с изпълнението на сертифициран инвестиционен проект на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД в гр. Пловдив. Изпълняваният сертифициран инвестиционен проект „Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура“, в гр. Пловдив предвижда инвестиции в размер на 10.5 млн. лв. и разкриване на 200 нови работни места. Министерството на икономиката ще отпусне на Община Пловдив средства в размер на 1.02 млн.лв. за изграждане на пътна инфраструктура, която ще подобри транспортната свързаност в района, където е разположено предприятието. Средствата ще са от бюджета на Министерството на икономиката за прилагане на финансови насърчителни мерки по ЗНИ. Община Пловдив има задължение да изгради пътната инфраструктура след избор на изпълнител по ЗОП.

На 24.06.2020г. беше връчен сертификат за клас инвестиция „А“ за „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци“, община Марица на „Балкан агрикалчарал“ ООД. Размерът на инвестицията възлиза на 29.2 млн. лв., ще бъдат разкрити 31 нови работни места. Дружеството е заявило ползването на насърчителната мярка за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура на стойност 1.1 млн. лв.

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 22 проекта, на обща стойност 709.4 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3 203 нови работни места. В това число за 13 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Тези данни потвърждават трайните намерения на инвеститорите, въпреки трудностите, породени от извънредната епидемиологична обстановка. В потвърждение на добрите условия за инвестиции в страната, данните на БНБ сочат, че нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли 2020 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1407.4 млн. евро (2.5% от БВП), като нараства с 494.8 млн. евро (54.2%) от този за януари – юли 2019 г. (положителен поток от 912.6 млн. евро, 1.5% от БВП). През юли 2020 г. потокът е положителен и възлиза на 958.8 млн. евро, при положителен поток от 400 млн. евро за юли 2019 г.

Предприетите мерки от Българската агенция за инвестиции са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия в посочения период, предприети от БАИ, са както следва:

– Във връзка със стартирала процедура по междуведомствено съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Българската агенция за инвестиции даде предложения за изменения на законодателството в посока скъсяване на административните срокове, свързани с планирането и реализирането на инвестиционен проект. Предложенията на БАИ са съобразени с електронния обмен на данни между администрациите и с наличието на електронни регистри и бази данни, което дава възможност да се скъси времето за предоставяне на услуги. Агенцията предлага и да се въведе възможността за паралелно съгласуване на документи с различни организации и ведомства, с цел намаляване на общото време за предоставяне на резултатите от услугите. Във връзка с одобрения с Решение № 568 на Министерския съвет от 13 август 2020 г. Закон за индустриалните паркове, БАИ предлага да се въведат съкратени срокове за административно обслужване и опростени процедури в ЗИД на ЗУТ за реализиране на проекти за изграждане на индустриални паркове. В становището си, БАИ предлага и да се предвидят и изменения във връзка със създаването на облекчена процедура за изграждане на технологичен парк/индустриална зона/ индустриален парк, в случай че са на лице определени условия – наличие на съседен терен с изградена техническа инфраструктура и други. Съкратеното административно обслужване е мярка, заложена в Закона за насърчаване на инвестициите, която е предпочитана от инвеститорите. Това следва да покаже, че сроковете, които администрацията определя за предоставяне на услугите си са изключително дълги за представителите на бизнеса, и възможността за предоставяне на същата услуга в срок с 50 на сто по-кратък е от изключително значение за инвеститорите. Предложенията на Агенцията са изцяло инициирани от необходимостта от съкращаване на времето за предоставяне на административни услуги с цел създаване на благоприятни, конкурентни условия за реализиране на инвестиционен проект.

– Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от КОВИД – 19.

– БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 • Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия, като в допълнение от предишния доклад е стартирала и организацията на национални участия на още две международни прояви: за аксесоари и занаятчийски изделия L’ARTIGIANO IN FIERA 2020, 5-13.12.2020 г., гр. Милано, Италия и за хранително-вкусова промишленост GULFOOD 2021, 21-25.02.2021 г., Дубай, ОАЕ.
 • ИАНМСП организира няколко мероприятия в рамките на месец септември и октомври с цел насърчаване на българския бизнес в условия на пандемия. В тази връзка се работи активно по организацията на следните мероприятия:

– Уебинар за представяне на възможностите за правене на бизнес с аржентински компании, организиран съвместно с Посолството на Аржентина в София на 28.09.2020 г.;

– Българо-германска бизнес конференция с работни срещи, която се организира съвместно с ГБИТК на 02.10.2020 г. в платформа А6, Национален дворец на културата, като ще се представят възможностите за навлизане на български компании на германския пазар;

– Българо-италиански бизнес форум за представяне на добри практики в динамични бизнес условия с двустранни срещи, планирано за 13.10.2020 г.;

– Търговска мисия – родшоу в Хърватия, многосекторна с организиране на двустранни срещи в периода 11-17.10.2020 г.;

– Търговска мисия – Полша, многосекторна с организиране на двустранни бизнес срещи.

 • Във връзка с пандемията Агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина.
 • Анализът за посещаемостта за отчетния период на специално създадена платформата за „Насоки за МСП в условия на криза“ показва 7 945 посещения от създаването на информационното приложение; най-голям интерес се наблюдава основно към категорията Източници за финансова подкрепа на бизнеса – 63%.
 • Продължава работата по стартиралата единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, както и набирането на проектни предложения по стартиралата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Сигнали

Обобщена информация за всички постъпили електронни писма на адрес: signali@mi.government.bg към 24.09.2020 г., 15:40 ч. и регистрирани сигнали, получени чрез тел. 02/ 940 742.

Общо получени електронни писма – 36 бр. и 1 бр. регистриран сигнал, подаден по телефона от които 17 бр. са с характер на сигнал, а именно:

1. Общ брой електронни писма с характер на сигнали за отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с искане за преразглеждане – 12 бр.

2. Общ брой сигнали във връзка с други процедури на ОПИК или възникнали общи проблеми – 4 бр.

3. Сигнали по телефон – 1 бр. за отхвърлено проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с искане за преразглеждане. Съставени са 2 бр. протоколи от проведени два разговора /на 26-27.08.2020 г./, като вторият протокол съдържа допълнителна информация по вече подадения и регистриран в АИС документооборот сигнал.

Забележка: От получените 36 бр. електронни писма, 20 бр. нямат характер на сигнали с конкретно описани нарушения или оплаквания. Същите представляват запитвания или уведомления от компетентността на ГД ЕФК, поради което незабавно голяма част от тях са им препратени по електронен път или със служебна бележка за предприемане на действия по компетентност.

Фонд на Фондовете

Фонд на фондовете(ФнФ) и финансовият посредник “Витоша венчър партнърс“ регистрираха съвместен фонд за ускоряване и начално финансиране – „Витоша венчър партнърс – фонд I“ КД. Новото дружество е учредено за срок от 10 години и разполага с капитал от 38 млн. лв.

От тях 35,6 млн. лв. са публичен ресурс, предоставен от ФнФ. Тези средства са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за регионално развитие на ЕС. Останалите 2,4 млн. лв. са частно финансиране.

До края на 2023 г. „Витоша венчър партнърс – фонд I“ ще инвестира в 116 стартиращи компании в ранен етап от тяхното развитие. Малки и средни предприятия на етап ускоряване могат да разчитат на финансиране между 30 хил. и 100 хил. лв. Между 30 хил. и 2 млн. лв. ще получат по-напредналите в разработването на своя продукт или създаването на прототип.

Фондът ще работи за развитие на предприемаческата екосистема в България, като подкрепя проекти с технологична насоченост и висок потенциал за устойчив растеж. Той ще предоставя на предприятията достъп до начално финансиране, бизнес консултации, менторство, оперативна и стратегическа подкрепа. Около половината от подкрепените компании ще участват в акселераторска програма, организирана от фонд мениджъра „Витоша венчър партнърс“.

Фондът вече приема кандидатури за финансиране на своя интернет сайт https://www.vitosha.vc/.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 09.09.2020 – 22.09.2020г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.
 4. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 09.09.2020 – 22.09.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 08.09.2020

към 22.09.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

331

1 248 683

346

1 268 178

5%

2%

в това число с нови клиенти

37

88 862

41

89 731

11%

1%

В периода 09.09.2020 – 22.09.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 15 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 19 495 хил. лв., като привлече още 4 нови за дружеството клиенти с обща кредитна експозиция от 869 хил. лв.

1.2. През периода 09.09.2020 – 22.09.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 08.09.2020

към 22.09.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

741 325

590 952

80%

751 051

598 956

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

752 087

658 922

88%

802 447

705 242

88%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

238 079

232 619

98%

241 079

235 619

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 8 004 хил. лв., а по непазарен риск – 46 320 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 08.09.2020

към 22.09.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

184

2 997

190

3 077

3%

3%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

22

1 186

23

1 257

5%

6%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

3

2 883

4

2 896

33%

0%

Общо

209

7 066

217

7 230

4%

2%

За периода 09.09.2020 – 22.09.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 8 щети в размер на 164 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 43% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

към 08.09.2020

към 22.09.2020

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

103

4 880

108

4 972

5%

2%

Средни предприятия*

74

1 846

76

1 875

3%

2%

Малки предприятия*

32

340

33

368

3%

8%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП и големи предприятия, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

08.09.2020

161

646 727

594 453

22.09.2020

164

652 706

649 621

Изменение в %

2%

1%

9%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като за посочения период е в размер на 649 621 хил. лв. или увеличение с 9% спрямо предходния период.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 09.09.2020 – 22.09.2020г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 55 168 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

08.09.2020

114

711 400

876 695

22.09.2020

117

715 101

920 083

Изменение %

3%

1%

5%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 09.09.2020 – 22.09.2020г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост и за посочения период застрахованият оборот е в размер на 920 083 хил. лв., с което се регистрира увеличение от 5% спрямо предходния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

08.09.2020

71

286 481

22.09.2020

75

291 563

Изменение %

6%

2%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 09.09.2020 – 22.09.2020г. се наблюдава увеличаване с 4 нови застрахователни договори и ръст на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции с 5 082 хил. лв.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели непрестанно нарастване на обемите на кредитните лимити, които за посочения период са в размер на 291 563 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

08.09.2020

5 611

1 768

22.09.2020

5 611

3 411

През периода 09.09.2020-22.09.2020г. се наблюдава увеличаване на застрахования оборот като към 22.09.2020 г. същият достига стойността от 3 411 хил. лв., което представлява ръст нарастване в почти двоен размер.

 1. 3. Допълнителни мерки във връзка с подпомагане на български компании:
 • БАЕЗ ЕАД продължава осигуряването на застрахователно покритие за българските износители към контрагенти от държави, засегнати от COVID – 19 и не предприема рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити към тези контрагенти.
 • БАЕЗ ЕАД е в тясно сътрудничество с ББР ЕАД, като участва активно в Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Създадения финансов механизъм в бъдеще ще доведе до значително намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
 • БАЕЗ ЕАД продължава да прилага облекчен ред за администриране и сключване на застрахователни договори.
 • БАЕЗ ЕАД продължава да разширява техническите възможности на приложението BAEZ.net, което осигурява по-бърз и лесен достъп на клиентите на БАЕЗ ЕАД до предлаганите услуги от дружеството.

Споделете