Loading...

Над 9000 предприятия се очаква да получат финансиране по новата Оперативна програма по „Иновации и Конкурентоспособност”

Над 9000 предприятия се очаква да получат финансиране по новата Оперативна програма по „Иновации и Конкурентоспособност”

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Това каза по време на пресконференция министърът на икономиката Божидар Лукарски при представянето на одобрената Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 г.

„Програмата „Иновации и Конкурентоспособност” е сериозен успех. Тя беше заявена като приоритет от правителството при неговото конституиране и в частност от Министерство на икономиката. Работихме сериозно и отразихме всички забележки. Това е една от първите програми, които са одобрени и стартират“, посочи Лукарски.

Министър Лукарски обяви, че основните очаквани резултати от изпълнението на ОП са повече от 9 000 предприятия да бъдат подпомогнати чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти. “Разчитаме чрез програмата да се мобилизират допълнително над 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да нарасне производителността на Малките и средни предприятия и да се намали енергийната интензивност на икономиката“, заяви той.

„ОП „Иновации и Конкурентоспособност” е основен програмен документ на национално ниво, който очертава помощта на българския бизнес от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г”, подчерта министърът. Общият бюджет на програмата е 1 390 135 930 евро, като от тях 85% са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% – национално съфинасиране.

„Ресурсът на оперативната програма е разпределен в 5 приоритетни оси. Основният фокус на програмата е съсредоточен върху иновациите и малките и средни предприятия. В рамките на приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се подпомагат иновациите, като финансирането по нея е в размер на 250 млн. евро. Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП е с ресурс от 593 млн. евро, а бюджетът на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ е 264 млн. евро.”, посочи министър Лукарски. „По Приоритетна ос 4 е предвидено Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ и Подкрепа за изграждането на територията на България на междусистемна газова връзка България – Сърбия“. Приоритетна ос 5 е за Техническа помощ за подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по ОПИК.

Вече е в ход подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е за подобряване производствения капацитет на Малките и средни предприятия. Очаква се тя да стартира в края на март. Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакета документи към тях. Очаква се още по първата процедура документите да могат да се подават изцяло по електронен път, съобщи Ивелина Пенева, изпълняваща длъжността зам.директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК). Министър Лукарски обяви, че в Министерство на икономиката ще обяви конкурс за нов ръководител на дирекцията, отговаряща за ОПИК.

Следим много внимателно ситуацията в “София Тех парк” и всички строително-монтажни дейности и проекти се движат абсолютно по график, каза министърът. Според него няма причина за опасения, че страната ни може да претърпи финансови корекции за забавяне. По предишната програма „Конкурентоспособност“ има 3% наддоговориране, така че няма да има загуба на средства, каза Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране“ към ГД ЕФК.

Споделете