Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от МИ по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от МИ по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Активни към 13.10.2021 г. процедури

процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 551 договора

(за 213 млн. лв.)

Изплатени:

Изплатени:

196 млн. лв. по 1 431 бр. договора

Одобрени,

предстои плащане:

8 млн. лв. по 60 договора

В процес на разглеждане:

60 бр. финални отчета за 8 млн. лв.

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

 • 78 млн.лв.

/първоначален бюджет/

 • наддоговаряне

106,4 млн.лв.

/съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/

 • 1 379 договора

/ на обща стойност 69 млн. лв. от основен ресурс/;

 • 357 договора

/ на обща стойност 17 850 000 лв. от допълнителен ресурс/;

 • 8 млн. лв. по 152 бр. фирми

Одобрени,

предстои плащане:

22 млн. лв. по 453 договора

 • н/а

 • 1 555 бр. проектни предложения одобрени за финансиране от първоначален ресурс;

 • 2034 бр. проектни предложения, одобрени за финансиране от допълнителен ресурс по сектори C, I, G

3.

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)

микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки

55 млн. лв.

2 758 бр. подадени заявления към по III-та фаза

Изплатени:

13,5 млн. лв. към

2 474 бр. фирми

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30 април 2021 г.

От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.

4.

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Инструмент по ПО2

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

Инструмент по ПО6

Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2

Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

ПО2: 440 млн. лева целеви портфейл

ПО6: 240 млн. лева целеви портфейл

– ПО2: – Към 12.09.2021 г. по новите условия са договорени 314 кредита на обща стойност от приблизително 153 млн. лв. Общо договорените кредити по инструмента са 509 на стойност

245 млн. лева.

н/а

ПО2: Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

ПО6: За средствата от ПО6 на 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Предстои обявяване на процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници в най-кратки срокове.

Приключили процедури

 1. 1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

– към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

 1. 2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

– На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1 млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

 1. 3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

– На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

 1. 4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а

изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.

 1. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11 млн. лева.

 1. Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Споделете