Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката /МИ/ инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” /ОПИК/ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.

Активни към 18.06.2021 г. процедури


процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 550 договора

(за 213 млн. лв.)

Изплатени:

Изплатени:

68 млн. лв. по 500 бр. договора

Одобрени,

предстои плащане:

18 млн. лв. по 129 договора

В процес на разглеждане:

921 бр. финални отчета за 127 млн. лв.

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

78 млн.лв.

н/а

н/а

Оценени са всички 5 759 проектни предложения допуснати до техническа и финансова оценка. На 08.06.2021 г. е публикуван Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, като на кандидатите, включени в списъка, е предоставен едноседмичен срок (до 15.06) за подаване на възражения. Към момента има постъпило едно възражение.

Предстои одобрение на оценителния Доклад от РУО. След това стартира процедурата по договаряне с одобрените кандидати. Очаква се това да стане до към средата на месец юли.

3.

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ (III Фаза)

микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки

55 млн. лв.

975 бр. подадени заявления към по III-та фаза

н/а

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30 април 2021 г

Приключили процедури

1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

– към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

– На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1 млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

– На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.

5. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11 млн. лева.

Споделете