Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката /МИ/ инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Активни към 27.08.2021 г. процедури

процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 551 договора

(за 213 млн. лв.)

Изплатени:

Изплатени:

160 млн. лв. по 1160 бр. договора

Одобрени,

предстои плащане:

14 млн. лв. по 96 договора

В процес на разглеждане:

295 бр. финални отчета за 39 млн. лв.

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

78 млн.лв.

1 089

/ на обща стойност 54,5 млн. лв./

н/а

Общо 1555 бр. проектни предложения са одобрени за финансиране, с обща сума на БФП в размер на: 77 750 000 лв. /39 752 943,76 евро/. След извършени служебни проверки от МФ, НАП и Министерство на правосъдието, одобрените кандидати са поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване.

Получени са документи от 1404 броя кандидати.

Сключени са 1089 бр. административни договора за БФП.

3.

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)

микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки

55 млн. лв.

2 758 бр. подадени заявления към по III-та фаза

Изплатени:

12,8 млн. лв. по 2 422 бр. фирми

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30 април 2021 г.

От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.

4.

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение.

Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

н/а

Продукта се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

Към 12.08.2021 г. са договорени 122 кредита на обща стойност от приблизително 61 млн. лв.

В периода между 27.07-12.08. портфейлът е нараснал с 40.2 млн. лв. в 70 кредита.

Приключили процедури

  1. 1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

– към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

  1. 2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

– На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1 млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

  1. 3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

– На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

  1. 4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.

  1. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11 млн. лева.

  1. Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Споделете