Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката /МИ/ инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност /ОПИК/ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.


Активни към 29.10.2021 г. процедури

процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 546 договора

(за 213 млн. лв.)

Изплатени:

206 млн. лв. по 1 507 бр. договора

В процес на разглеждане:

39 бр. финални отчета за 7 млн. лв.

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

 • 78 млн.лв.

/първоначален бюджет/

 • наддоговаряне

106,4 млн.лв.

/съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/

 • 1 380 договора

/ на обща стойност 69 млн. лв. от основен ресурс/;

 • 1194 договора

/ на обща стойност 59 700 000 лв. от допълнителен ресурс/;

 • Изплатени:
 • 39 млн. лв. по 781 бр. фирми

Одобрени,

предстои плащане:

10 млн. лв. по 206 договора

 • н/а

 • 1 555 бр. проектни предложения одобрени за финансиране от първоначален ресурс;

 • 2034 бр. проектни предложения, одобрени за финансиране от допълнителен ресурс по сектори C, I, G

3.

BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)

микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки

55 млн. лв.

2 758 бр. подадени заявления към по III-та фаза

Изплатени:

13,5 млн. лв. към

2 474 бр. фирми

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30 април 2021 г.

От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.

4.

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Инструмент по ПО2

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

Инструмент по ПО6

Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2

Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

ПО2: 440 млн. лева целеви портфейл

ПО6: 240 млн. лева целеви портфейл

– ПО2: – по новите условия са договорени 404 кредита на обща стойност от приблизително 174.7 млн. лв. Общо договорените кредити по инструмента са 598 на стойност

264 млн. лева.

н/а

ПО2: Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

ПО6: За средствата от ПО6 на 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Обявена е процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници с краен срок 25.10.2021 г. ФМФИБ е в процес на оценка на получените оферти.

Приключили процедури:

 1. 1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

– към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

 1. 2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

– На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1 млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

 1. 3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

– На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

 1. 4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а

изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.

 1. 5.Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11 млн. лева.

 1. 6.Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Споделете