Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката

Активни към 13.08.2021 г. процедури

процедура Подкрепа за Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори Изплатени средства

/лв./

статус
1. BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия 235 млн. лв. 1 551 договора

(за 213 млн. лв.)

Изплатени:

Изплатени:

144 млн. лв. по 1042 бр. договора

Одобрени,

предстои плащане:

14 млн. лв. по 98 договора

В процес на разглеждане:

411 бр. финални отчета за 55 млн. лв.

В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети
3. BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г. 78 млн.лв. 460 н/а Общо 1555 бр. проектни предложения са одобрени за финансиране, с обща сума на БФП в размер на: 77 750 000 лв. /39 752 943,76 евро/. След извършени служебни проверки от МФ, НАП и Министерство на правосъдието, одобрените кандидати са поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване.

Получени са документи от 752 броя кандидати.

Сключени са 460 бр. административни договора за БФП.

4. BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ (III Фаза) микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки 55 млн. лв. 2 758 бр. подадени заявления към по III-та фаза Изплатени:

12,3 млн. лв. по 2 344 бр. фирми

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30 април 2021 г.

От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.

5 Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение.

Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19. н/а Продукта се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

Към 12.08.2021 г. са договорени 122 кредита на обща стойност от приблизително 61 млн. лв.

В периода между 27.07-12.08. портфейлът е нараснал с 40.2 млн. лв. в 70 кредита.


  Приключили процедури

  1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:
  • – към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

  1. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:
  1. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:
  1. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.
  • На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1 млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.
  • На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.


  1. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11 млн. лева.

  1. Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Споделете