Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 31 декември 2020г. до 15 януари 2021 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 31 декември 2020г. до 15 януари 2021 г.

Над 550 млн. лева част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 1 януари до 15 януари 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) към 11.01.2021 г.:

– Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на 28 оценителни сесии, по които стойността на изплатената вече безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева;

– Сключени са 21 190 броя административни договора;

Допълнително, със Заповед на РУО на ОПИК е сформирана работна група, която преразгледа всички отхвърлени проектни предложения и идентифицира проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Работата на работната група е приключила като са предложени общо 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата, като същите са включени в Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени. Информацията е публикувана на страницата на ОПИК (opic.bg).

На 14.12.2020 г. в 16.30 часа стартира работата на оценителната комисия, която ще преразгледа идентифицираните проектни предложения като извърши повторна комплексна оценка на 3 354 проектни предложения.

С цел по-бързото приключване на оценката и своевременно публикуване на окончателните резултати, процедурата ще се извършва по опростени вътрешни правила. Съгласно изменените Условия за кандидатстване и изпълнение ще бъде предоставен едноседмичен срок на кандидатите да представят изисканите им документи по отношение на които са констатирани нередовности.

Към 15.01.2021 г. допълнително са одобрени за финансиране, във връзка с извършваната преоценка, 301 броя проектни предложения, подадени в рамките на осем оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на над 2.3 млн. лева. С посочените допълнително одобрени за финансиране кандидати са сключени 142 броя административни договора за над 1,1 млн. лева. Във връзка с извършваната преоценка, до момента до кандидатите са изпратени над 900 уведомления за установени нередовности със срок на отговор от една седмица.

2. По процедурата заПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 37 броя кандидати са подали повече от едно проектно предложение по процедурата и се считат за оттеглени, съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване, както и 3 броя кандидати са подали молба за оттегляне на проектните си предложения в хода на оценката на административно съответствие и допустимост.

– За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган на ОПИК e предприел действия същата да се извършва на базата на опростени вътрешни правила, което е довело до максимално съкращаване на сроковете за разглеждане и своевременно публикуване на окончателните резултати.

– На 26.10.2020 г. е публикуван списък със 179 броя проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

На 01.12.2020 г. на интернет страницата на ОПИК (opic.bg) и в системата ИСУН 2020 са публикувани списъци с предложените за финансиране и с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на 233 645 650.49 лева (119 461 124.17 евро). От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856.49 лв. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 112 794.00 лв.

– След приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност по КИД-2008, съгласно Условията за кандидатстване, са налице неусвоени по процедурата средства в размер общо на 21 467 143.51 лева. В тази връзка, в резултат от предприетите от страна на Управляващия орган на ОПИК действия, с Решение на КН на ОПИК от 04.01.2021 г. е одобрено увеличаване на бюджета по процедурата за финансиране на всички одобрени проектни предложения по процедурата.

Управляващия орган на ОПИК стартира процеса по договаряне по процедурата, като бяха изпратени покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

 1. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

До крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева. В процес на приключване на оценката е първата оценителна сесия, в която са включени 240 бр. заявления на обща стойност около 17,1 млн. лева.

Към 29.12.2020 г. МТИТС е одобрило за финансиране 552 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 16.8 млн. лева. Изплатени са 14 млн. лева по първите 208 одобрени заявления.

В кратки срокове предстои публикуване на информация относно процеса по оценка на заявленията за подпомагане, подадени в рамките на втора сесия.

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

Процесът по оценка на получените заявления за подкрепа в рамките на схемата за подпомагане, администрирана от Министерството на туризма, приключи – одобрени за финансиране са 720 проектни предложения, като с всички одобрени за финансиране кандидати са сключени договори.

На 23.12.2020 г. са стартирани първите плащания по сключените общо 720 договора по процедурата.

На 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

 1. 4. На 04.01.2021 г. е обявена процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Р. България.

Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

– С Решение на Министерския съвет №: 947/18.12.2020 г. се дава съгласие МИ по линия на ОПИК 2014-2020 г. да обяви процедура на директно предоставяне с конкретен бенефициент НАП за целите на изпълнение на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

– На 21.12.2020 г. беше обявена от Министерството на икономиката и Националната агенция за приходите схема за подпомагане „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Предприятията от засегнатите сектори имат възможност в срок до 20.01.2020 г. да подадат заявления през Портала за електронни услуги на НАП. Към 14.01.2021 г. са подадени над 5000 заявления.

5. Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU Министерство на икономиката изготви проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да се предоставят под формата на оборотен капитал на МСП, засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти.

 1. По отношение на процедурата, която предстои да се обяви в рамките на ОПИК – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.
 2. С Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 01.12.2020 г. е увеличен с 1 млн. лева бюджета по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор, в резултат от което бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

6. Приключи наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.

До момента са сключени 147 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 65 642 460,74 лева. Предстои изпращане на покани до кандидати от резервния списък по процедурата с оглед усвояване на освободения ресурс след издадени 19 броя решения за отказ.

Българска банка за развитие

 • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и последно обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за близо 160 000 000 лева, повече от половината от които са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 15.01.2021 г. ББР е потвърдила 26 517 броя кредити в общ размер на 111 555 606 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови близо 1 000 кредита за над 4 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко над 4 200 лeвa.

С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължен е и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

За да отговори максимално ефективно на влошената епидемична обстановка и наложилите се поради това ограничителни мерки, правителството възложи на „Българска банка за развитие“ АД да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия на Програмата, независимо дали договорите/анексите за финансиране на физическите лица по Програмата са сключени преди актуализация на споразуменията между „Българска банка за развитие“ АД и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата. Целта е колкото е възможно по-бързо да бъдат подпомогнати лицата на трудов договор, които отново са в неплатен отпуск, както и на самоосигуряващите се лица, които прекъсват дейност или имат спад в дохода в края на годината, поради втората вълна на пандемията от COVID-19.

С промените в Програмата на ББР се дават повече възможности за кандидатстване, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или следващата година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

В ход е подписването на допълнителни споразумения с търговските банки и срочното имплементиране на новите правила в банковите системи. Банка ДСК АД стартира първа безлихвеното финансиране по обновените правила още на 21.12.2020 г. Последваха я Юробанк България АД, Уникредит Булбанк АД, ЦКБ АД и ОББ АД. До дни ще стартират и останалите пет търговски банки.

 • По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г. и обновена с РМС 797/2020 г.):

Към 15.01.2021 г. са подписани финансови споразумения с 9 банки с общ размер на портфейлните гаранции 743 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 14.01.2021 г. са 1 298 бр. с общ размер, възлизащ на 158 856 347 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

В ход е внедряването на измененията по Програмата, както и на техническия процес по даването на предварителни потвърждения за гарантиране от страна на ББР АД.

Насърчаване на инвестициите

В началото на 2021 г. по Закона за насърчаване на инвестициите е сертифициран 1 проект с размер на планираната инвестиция 4 млн. лв. и 25 нови работни места.

През 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 009 млн. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

Оказва се подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност – изготвят средно по 20 писма на седмица. Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти във връзка с пребиваването им в България и изискванията на ЗЧРБ.

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за периода 04.01 – 14.01.2021 г., предприети от БАИ, са както следва:

 1. Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от КОВИД – 19.
 2. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
 3. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
 4. Изготвени са 32 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия продължава работата по дейностите с международен характер. За периода 31.12.20 г. – 13.01.2021 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, където към момента са регистрирани 1 732 посещенията.

Агенцията поддържа База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията Агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина.

Стартира обучителна програма EXPO1, която е в рамките на инициативата Експортен хъб България, основана на публично-частни отношения след подписването на споразумение между 16 организации. Инициатор на инициативата е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Целта на програма EXPO1 е да помогне на 15 български компании да развият своя капацитет за износ чрез серия от безплатни уебинари и предоставяне на ментори. Периодът на обучението е януари 2021 г. – март 2021 г.

ИАНМСП оказва съдействие като институционален партньор Асоциацията за иновации и растеж (Innogrowth) в уебинар на тема „Кръгова икономика“/методология за измерване на екологичния продуктов отпечатък“, 26 януари 2021г.

Стартира инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.” В сегашния контекст на ограничения, дигитализацията на бизнесите е ключова стъпка за оцеляването им. Конкретната цел на инициативата е да даде възможност на 130 собственици на малък и среден бизнес да стартират успешно бизнеса си онлайн – безплатно и с необходимата експертна подкрепа.

подкрепа.

Публикувани са междинните класирания по първите пет оценителни сесии на одобрените за получаване и на отхвърлените кандидати за ваучери за ИКТ услуги по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Предстои да се публикува окончателното класиране на всички одобрени и отхвърлени кандидати по горецитираната схема. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, предоставянето на ваучерите на кандидатите в сградата на ИАНМСП, се преустанови от 28.10.2020 г., и се организира процес по изпращането им по куриер до кандидате, към момента са изпратени всичките издадени 450 броя ваучери за близо 8 млн.лв.. Процеса по оценка и комуникация с кандидатите продължава до достигане на одобрение размер на бюджета по проекта. Предстои да се отпечатат и предоставят още 65 броя ваучери.

В периода се изпълняват сключените 25 броя договори за финансиране по последната 11-та конкурсна сесия на НИФ. Договорите са с общ размер на безвъзмездна финансова помощ на близо 7 млн.лв.

Сигнали

До 14.01.2021 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 65 бр. електронни писма/обаждания от които 24 бр. са с характер на сигнали, а останалите 41 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали /с изключение на 5 бр./ са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 01.01.2021 г. до 14.01.2021 г. са постъпили 3 бр. нови писма на електронна поща: signali@mi.government.bg, като в две от тях се съдържат въпроси с искане на конкретна информация и един сигнал за нередност във връзка с отхвърлено предложение по процедура BG16RFOP002-2.073. Предприети са действия по разглеждане и на трите нови електронни писма, като е изпратен отговор на подателя по едно от запитванията, а второто е препратено за отговор по компетентност на ГД ЕФК. Извършените действия по полученият сигнал за нередност ще бъдат отчетени в следващият отчетен период.

В Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно и всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили по установения ред, в т. ч. и сигнали, отнасящи се Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 01.01.2021 – 13.01.2021г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 01.01.2021 – 13.01.2021г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори

За периода

01.01.2020 – 31.12.2020

За периода

01.01.2021 – 13.01.2021

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахователни договори, сключени в периода

498

1 966 318

11

100 325

в това число с нови клиенти

54

177 718

1

283

В периода 01.01.2021 – 13.01.2021г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 11 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 100 325 хил. лв. Дружеството привлече още един нов клиент с кредитна експозиция от 283 хил. лв.

През периода 01.01.2021 – 13.01.2021г., са разгледани и одобрени кредитни лимити /КЛ/ както следва:

(хил. лева)

Вид риск

За периода

01.01.2020 – 31.12.2020

За периода

01.01.2021 – 13.01.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

981 750

847 347

87%

33 552

28 999

86%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

1 085 270

939 323

87%

4 227

3 559

84%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

321 752

315 732

98%

0

0

За разглежданият период 01.01.2021 – 13.01.2021г. има одобрени кредитни лимити по вътрешен риск от 28 999 хил. лв. и по непазарен риск – 3 559 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити в началото на 2021 г. запазва високите си нива от 86%, при наблюдавани през цялата 2020 г. – 88 %, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения/ЗО/:

Вид риск

За периода

01.01.2020 – 31.12.2020

За периода

01.01.2021 – 13.01.2021

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Вътрешен риск

219

3 615

1

18

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

32

1 905

2

155

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

4

2 896

0

0

Общо

255

8 416

3

173

За периода 01.01.2021 – 13.01.2021г. продължава изплащането на застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 3 щети в размер на 173 хил. лв.

Изплащането на застрахователни обезщетения по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България рефлектира пряко върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

За периода

01.01.2020 – 31.12.2020

За периода

01.01.2021 – 13.01.2021

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Големи предприятия*

121

5 533

1

111

Средни предприятия*

96

2 264

1

18

Малки предприятия*

38

619

1

44

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП и големи предприятия, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

31.12.2020

172

756 814

974 771

13.01.2021

169

821 968

89 609

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ и кредитните лимити, като към 13.01.2021 г. кредитните лимити са в размер на 821 968 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

31.12.2020

131

782 330

1 334 248

13.01.2020

130

777 773

131 827

Данните в сравнителния анализ показват, че за 01.01.2021 – 13.01.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като от началото на годината до 13.01.2021 г. застрахованият оборот е в размер на 131 827 хил. лв.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

31.12.2020

86

312 094

13.01.2021

85

311 605

Изменение %

-1%

0.02%

Споделете