Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 15 януари до 29 януари 2021 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 15 януари до 29 януари 2021 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 15 януари до 29 януари 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) към 26.01.2021 г.:

одобрени за финансиране са 22 821 броя проектни предложения (включително с допълнително одобрените от преразглеждането 1 627 броя проекти с обща стойност на предоставената БФП в размер на почти 13 млн. лева (12 918 323,46 лв.);

сключени са 21 633 броя административни договора (в момента се подписват допълнителни 1 180 броя договори с одобрени от преразглеждането);

изплатени са средства в размер на над 176 млн. лева (176 084 042.44 лв.) към 21 608 фирми

От отхвърлените над 6 000 броя проектни предложения са върнати за преразглеждане 3 354 броя проекти.

Изплащането на помощта към оставащите предприятия, включени в преоценката, се очаква да приключи до края на месец януари 2021 г.

 1. По процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– постъпили 1 932 проектни предложения с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 263,6 млн. лева;

Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на над 233,6 млн. лева. От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 193 334,30 лв., и включени в резервни списъци са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 452 316,19 лева.;

Сключени са 505 броя договори на обща стойност на БФП почти 70 млн. лева (69 978 404,10 лв.), като се очаква до средата на февруари да се сключат останалите договори от основния списък.

Управляващия орган на ОПИК е предприел действия за увеличаване на бюджета по процедурата, за да бъде възможно финансирането на всички 1 703 броя одобрени проектни предложения (вкл. 418 бр. резервни кандидати). Поканите до всички резервни кандидати ще бъдат изпратени до дни.

 1. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

До крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева.

Към 29.01.2021 г. МТИТС е одобрило за финансиране 580 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 29 119 637,76 лева. Изплатени са от Министерството на транспорта всички 29.1 млн. лв.

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти Процесът по оценка на получените заявления за подкрепа в рамките на схемата за подпомагане, администрирана от Министерството на туризма, приключи – одобрени за финансиране са 720 проектни предложения, като с всички одобрени за финансиране кандидати са сключени договори.

На 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

 1. Нова процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с конкретен бенефициент НАП, е обявена на 04.01.2021 г. Целта на процедурата е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Р. България.

– Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

– На 19.01.2021 г. е подписан договора между УО на ОПИК и НАП.

– До крайния срок за подаване на заявления през Портала за електронни услуги на НАП – 20.01.2020 г., са подадени 8 184 бр. проектни предложения на обща стойност 115 703 221 лв.

– към 29.01.2021 г. над 30% от фирмите са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал. Разплатената сума е в размер на 31,2 млн. лв., като почти 3 200 компании, засегнати от временните противоепидемични мерки, вече разполагат с допълнителна ликвидност.

В най-кратки срокове се очаква да се издаде нова Заповед със списък на нови одобрени кандидати за получаване на средства по процедурата.

 1. Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU Министерство на икономиката изготви проект на изменение на програмата за средствата от първия транш в размер на 211 379 100 лева, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата. Предвижда се средствата да се предоставят под формата на оборотен капитал на МСП, засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти.
 2. Предстои обявяване на нова процедура в рамките на ОПИК – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева. Процедурата ще се финансира със средства от първия транш за ОПИК по REACT-EU. Очаква се да стартира в началото на м. февруари.

 1. По процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” с Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 01.12.2020 г. бюджетът е увеличен с 1 млн. лева като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор, в резултат от което бюджетът по процедурата се увеличава на 10 779 150 лева.
 2. По процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) приключи наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.

До момента са сключени 147 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 65 642 460,74 лева. Предстои изпращане на покани до кандидати от резервния списък по процедурата с оглед усвояване на освободения ресурс след издадени 19 броя решения за отказ.

Българска банка за развитие

По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и последно обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за близо 160 000 000 лева, повече от половината от които са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, както и при възможност, за увеличаване на лимитите на тези търговски банки, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 28.01.2021 г. ББР е потвърдила 28 957 броя кредити в общ размер на 123 395 471 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 2 000 кредита за близо 10 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко над 4 200 лeвa.

С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължен е и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

За да отговори максимално ефективно на влошената епидемична обстановка и наложилите се поради това ограничителни мерки, правителството възложи на „Българска банка за развитие“ АД да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия на Програмата, независимо дали договорите/анексите за финансиране на физическите лица по Програмата са сключени преди актуализация на споразуменията между „Българска банка за развитие“ АД и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата. Целта е колкото е възможно по-бързо да бъдат подпомогнати лицата на трудов договор, които отново са в неплатен отпуск, както и на самоосигуряващите се лица, които прекъсват дейност или имат спад в дохода в края на годината, поради втората вълна на пандемията от COVID-19.

С промените в Програмата на ББР се дават повече възможности за кандидатстване, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или следващата година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

Финализира се процеса по подписване на допълнителни споразумения с търговските банки и имплементирането на новите правила в банковите им системи.

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г. и обновена с РМС 797/2020 г.):

Към 28.01.2021 г. са подписани финансови споразумения с 9 банки с общ размер на портфейлните гаранции 743 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 28.01.2021 г. са над 1 300 бр. с общ размер, възлизащ на 160 916 772 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г. Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

В ход е внедряването на измененията по Програмата, както и на техническия процес по даването на предварителни потвърждения за гарантиране от страна на ББР АД.

Фонд на фондовете

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на ФнФ за дялови и квази-дялови инвестиции, като такъв за първи път се прави в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Ресурсът ще се управлява от „Силвърлайн Партнърс” ООД.

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция, попадаща между капиталово и дългово финансиране. В общия случай, то дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

„Силвърлайн Партнърс” ще управлява 83.7 млн. лв., от които 75.3 млн. лв. са публични средства, предоставени от основния инвеститор Фонд на фондовете. Допълнително ще бъде привлечен частен капитал на ниво фонд, както и при осъществяването на всяка сделка.

Фондът ще подкрепи най-малко 10 на брой малки и средни предприятия с инвестиции в размер между 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв., като поне половината от ресурса ще бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

Целта на инструмента е да подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които са с потенциал за растеж и търсят възможности за разширяване на дейността си, чрез навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти и услуги.

С Фонд мецанин/растеж работещите фондове за алтернативни инвестиции, финансирани от ФнФ стават пет. До този момент такъв инструмент не е бил наличен на пазара и чрез неговото реализиране ще се осигури нужния ресурс за покриване на целия жизнен цикъл от развитието на една компания – от идеята за нея, през началния етап до зрялата й фаза.

След подписването на договора се очаква посредникът да реализира първите си инвестиции през лятото на тази година.

Насърчаване на инвестициите

През втората половина на месец януари са сертифицирани още два проекта с общ размер на планираните по тях инвестиции 35,08 млн. лв. и 342 нови работни места. С това общия брой на сертифицираните проекти от началото на 2021г. става три с общ обем на планираните инвестиции 39,08 млн. лв. и 367 нови работни места. Работи се по сертифицирането на нови инвестиционни проекти.

През 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 009 млн. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

Оказва се подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие и изготвя писма в подкрепа на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти във връзка с пребиваването им в България и изискванията на ЗЧРБ.

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за периода 15.01 – 27.01. 2021 г., предприети от БАИ, са както следва:

 1. Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от КОВИД – 19.
 2. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
 3. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
 4. Изготвени са 10 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия продължава работата по дейностите с международен характер като:

– ИАНМСП организира и проведе на 20 януари 2021 г. онлайн бизнес среща на най-големия иновационен и преприемачески център на Европа – Unternehmertum GmbH за представяне на българската стартъп екосистема и подбрани, в партниране с BESCO, български стартъпи;

– ИАНМСП оказа съдействие като институционален партньор на Асоциацията за иновации и растеж (Innogrowth) в уебинар на тема „Кръгова икономика“/методология за измерване на екологичния продуктов отпечатък“, 26 януари 2021 г.

– в процес на подготовка е провеждането на онлайн събитие за представяне на японската икономика с двустранни срещи, организирано съвместно с японската партньорска JETRO;

– в процес на подготовка е провеждането на онлайн секторно фокусирано събитие за установяване на контакти между български предприятия и фирми от Саудитска Арабия.

Във връзка с останалите дейности:

– За периода 13.01.21 г. – 26.01.2021 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“. В приложение 1 ще откриете извадка от посещенията в платформата, които към момента са 1962;

– Поддържане на База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина;

– От стартиралата обучителна програма EXPO1, която е в рамките на Експортен хъб България, са проведени 3 уебинара с участниците от 15-те фирми, както и менторски срещи с тях. Разработени са анкетни карти с цел обратна връзка от уебинарите и менторските срещи, както и за проучване на интереса на фирмите за конкретни нови пазари с цел предоставяне на допълнителна информация и възможности;

– По създадената инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“, в която ИАНМСП е партньор, са кандидатствали 15 фирми, като 8 от тях са одобрени, а останалите са в процес на проверка;

– Предстои да се публикува окончателното класиране на всички одобрени и отхвърлени кандидати по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, предоставянето на ваучерите на кандидатите в сградата на ИАНМСП, се организира с изпращането им по куриер до кандидате, към момента са изпратени всичките издадени 511 броя ваучери. Процеса по оценка и комуникация с кандидатите продължава до достигане на одобрение размер на бюджета по проекта. Предстои да се отпечатат и предоставят още 5 броя ваучери;

– В периода, се изпълняват сключените договори по 9-та и 10-та конкурсни сесии на НИФ общо 20 броя и договори за финансиране по последната 11-та конкурсна сесия общо 25 броя.

Сигнали

До 26.01.2021г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 66 бр. електронни писма/обаждания от които 25 бр. са с характер на сигнали, а останалите 41 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали (с изключение на 5 бр.) са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 14.01.2021 г. до 26.01.2021 г. е постъпило само едно писмо на електронна поща: signali@mi.government.bg с характер на сигнал относно статуса на подадено проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073.По същото са предприети незабавни действа от страна на Инспектората на МИ, като е изискана необходимата информация от ГД ЕФК и веднага след приключване на проверката, подателят ще бъде уведомен за резултатите от нея.

В Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно и всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили по установения ред, в т. ч. и сигнали, отнасящи се Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. През отчетния период е постъпил 1 бр. сигнал през деловодството на МИ с отправени твърдения за извършени нарушения от служител, изпълняващи функции по ОПИК без да е идентифициран същия, поради което този сигнал е незабавно препратен до компетентния органи за предприемане на последващи действия.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 14.01.2021 – 26.01.2021г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 14.01.2021 – 26.01.2021г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

01.01.2021 – 13.01.2021

01.01.2021- 26.01.2021

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

11

100 325

22

127 871

100%

27%

в това число с нови клиенти

1

283

2

1 261

100%

346%

В периода 14.01.2021 – 26.01.2021г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 11 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 27 543 хил. лв. Дружеството привлече още 1 нов клиент, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 978 хил. лв.

През периода 14.01.2021 – 26.01.2021г., са разгледани и одобрени кредитни лимити /КЛ/ както следва:

(хил. лева)

Вид риск

01.01.2021 – 13.01.2021

01.01.2021 – 26.01.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

33 552

28 999

86%

99 075

85 780

87%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

4 227

3 559

84%

32 475

24 476

75%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

8 016

8 016

100%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 56 781 хил. лв., по непазарен риск – 20 917 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 8 016 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 85%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения/ЗО/:

Вид риск

01.01.2021 – 13.01.2021

01.01.2021 -26.01.2021

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

1

18

7

54

600%

200%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

2

155

4

1 181

100%

662%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

0

0

Общо

3

173

11

1 235

267%

614%

За периода 14.01.2021 – 26.01.2021г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 8 щети в размер на 1 062 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения са изплатени по застраховани доставки по реализиран износ – 96% от общо изплатените обезщетения. За периода 14.01.2021 – 26.01.2021 г. се наблюдава изплащане на 7 бр. застрахователни обезщетение с малки по размер суми.

Изплатени ЗО

01.01.2021 – 13.01.2021

01.01.2021 – 26.01.2021

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

1

111

5

1 145

400%

932%

Средни предприятия*

1

18

5

46

400%

156%

Малки предприятия*

1

44

1

44

0%

0%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент големи предприятия е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения по застраховани доставки за реализиран износ.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

13.01.2021

169

821 968

89 609

26.01.2021

164

812 798

93 088

Изменение в %

-3%

-1%

4%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като от началото на годината до 26.01.2021 г. е в размер на 93 088 хил. лв.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 14.01.2021 – 26.01.2021г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск със 3 479 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

13.01.2021

130

777 773

131 827

26.01.2021

131

784 926

143 326

Изменение в %

1%

1%

9%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 14.01.2021 – 26.01.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като от началото на годината до 26.01.2021 г. застрахованият оборот е в размер на 143 326 хил. лв.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

13.01.2021

85

311 605

26.01.2021

86

319 056

Изменение %

1%

2%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 14.01.2021 – 26.01.2021г. се наблюдава увеличаване на броя договори и нарастване с 7 451 хил. лв. на нивото на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели непрестанно нарастване на обемите на кредитните лимити, коит

Споделете