Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 29 януари до 12 февруари 2021 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 29 януари до 12 февруари 2021 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 29 януари до 12 февруари 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Към 12.02.2021 г.:

1. По процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

– По процедурата са постъпили 27 623 броя проектни предложения. До края на октомври 2020 г. са изплатени близо 173 млн. към над 21 хил. компании. Първоначално обявеният бюджет по процедурата от 173 млн.лв. е допълнително увеличен, за да може останалите отхвърлените първоначално проектни предложения, да бъдат преоценени и да бъдат финансирани. От тях са върнати за преоценка 3 361 броя проектни предложения. Допълнително одобрени от преоценката са 2 292 броя проекти с общ размер на помощта над 18 млн. лева (18 055 729,27 лв.).

Така одобрени за финансиране са вече общо 23 484 броя проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната помощ в размер на над 191 млн. лева.

До момента общо изплатени средства по процедурата са в размер на 181 312 342,12 лв. към 22 285 фирми.

2. По процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– постъпили 1 932 проектни предложения с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 263,6 млн. лева.

Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на над 233,6 млн. лева. От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 193 334,30 лв., и включени в резервни списъци са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 452 316,19 лева. Управляващия орган на ОПИК е предприел действия за увеличаване на бюджета по процедурата, за да бъде възможно финансирането на всички 1 703 броя одобрени проектни предложения /вкл. 418 бр. резервни кандидати/.

До 10.02.2021 г. са сключени 1 132 броя административни договора на стойност 156 485 377.94 лева. Останалите договори ще бъдат факт до края на месец февруари 2021 г.

Във връзка с допустимостта на разходи, извършени в периода от 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта, одобрените бенефициенти по процедурата могат незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта. Към момента вече са налице бенефициенти, възползвали се от посочената възможност, които са подали финални отчети по процедурата.

3. Процедура Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Р. България.

– Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

– На 21.12.2020 г. беше обявена от Министерството на икономиката и Националната агенция за приходите схема за подпомагане „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

– На 19.01.2021 г. е подписан договора между УО на ОПИК и НАП.

– До крайния срок за подаване на заявления през Портала за електронни услуги на НАП – 20.01.2020 г., са подадени 8 163 заявления на обща стойност 115 703 221 лв.;

– на 26.01.2021 г., в рамките на изпълнението на договора, е изплатен аванс на НАП в размер на 31 200 000 лева, представляващ 20% от общата стойност на договора (156 000 000 лв.).

към 12.02.2021 г. Разплатената сума е в размер на близо 39 млн. лв.

Допълнителни 50 милиона лева са преведени към Националната агенция, за да продължи работата и разплащането към административно затворените сектори. Изпратено е запитване към ЕК по повод нотификацията и продължаването на мярката през февруари.

4. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

– „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

– На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. До крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева. На 29.01.2021 г. са изплатени 29 119 637 лева към всички одобрени заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

– „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

Процесът по оценка на получените заявления за подкрепа в рамките на схемата за подпомагане, администрирана от Министерството на туризма, приключи – одобрени за финансиране са 720 проектни предложения, като с всички одобрени за финансиране кандидати са сключени договори.

-На 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

5. Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU Министерство на икономиката изготви проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да се предоставят под формата на оборотен капитал на МСП, засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти. Проектът за изменение на ОПИК е представен за одобрение от Комитета за наблюдение на програмата. След одобрението от страна на КН на ОПИК и вземането на Решение от страна на Министерския съвет за одобряване на изменението, същото ще бъде изпратено на Европейската комисия. За целта е извършено предварително неформално съгласуване на предложението за изменение с ЕК.

-Първата процедура, която ще се финансира със средства от първия транш за ОПИК по REACT-EU, e предвидено да бъде процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Очаква се процедурата да стартира във възможно най-кратки срокове. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

6. С Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 01.12.2020 г. е увеличен с 1 млн. лева бюджета по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор, в резултат от което бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

7. Приключи наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.До момента са сключени 147 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 65 642 460,74 лева. Предстои изпращане на покани до кандидати от резервния списък по процедурата с оглед усвояване на освободения ресурс след издадени 19 броя решения за отказ.

Българска банка за развитие

По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и последно обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за близо 170 000 000 лева, повече от половината от които са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения.

Към 11.02.2021 г. ББР е потвърдила 34 256 броя кредити в общ размер на 149 455 547 левa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 5 000 кредита за близо 25 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко над 4 300 лeвa.

С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължен е и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

За да отговори максимално ефективно на влошената епидемична обстановка и наложилите се поради това ограничителни мерки, правителството възложи на „Българска банка за развитие“ АД да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия на Програмата, независимо дали договорите/анексите за финансиране на физическите лица по Програмата са сключени преди актуализация на споразуменията между „Българска банка за развитие“ АД и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата. Целта е колкото е възможно по-бързо да бъдат подпомогнати лицата на трудов договор, които отново са в неплатен отпуск, както и на самоосигуряващите се лица, които прекъсват дейност или имат спад в дохода в края на годината, поради втората вълна на пандемията от COVID-19.

С промените в Програмата на ББР се дават повече възможности за кандидатстване, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или следващата година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията,пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г., обновена и с изменено наименование с РМС 797/2020 г.):

Към 11.02.2021 г. са подписани финансови споразумения с 9 банки с общ размер на портфейлните гаранции 743 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 11.02.2021 г. са над 1 310 бр. с общ размер, възлизащ на 166 612 775 лева,. Напредъкът по Програмата за последните 14 дни е в размер над 5 000 000 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

В ход е внедряването на измененията по Програмата. Приключи техническият процес по даването на предварителни потвърждения за гарантиране от страна на ББР АД по новите условия на Програмата.

Насърчаване на инвестициите

От началото на 2021 г. по ЗНИ са сертифицирани 4 проекта (клас А) с общ размер на планираните инвестиции близо 50 млн. лв. и близо 400 нови работни места. И четирите проекта са извън столицата, три са в преработващата промишленост, а един е във високотехнологични/базирани на знания услуги. Работи се по нови инвестиционни проекти, предстои сертифицирането на три от тях с общ обем на планираните инвестиции 127,03 млн. лв. и 116 нови работни места.

През 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 009 млн. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

Оказва се подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие и изготвя писма в подкрепа на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти във връзка с пребиваването им в България и изискванията на ЗЧРБ.

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за периода 28.01 – 10.02.2021 г., предприети от БАИ, са както следва:

  1. Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от КОВИД – 19.
  2. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
  3. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
  4. Изготвени са 12 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

– ИАНМСП е в процес на подготовка за провеждането на Българо-казахстански онлайн бизнес форум с двустранни срещи за установяване на контакти между фирми от двете страни, предвидената дата е 17 март 2021 г.;

– Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия;

– За периода 27.01.2021 г. – 10.02.21 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“;

– Поддържане на База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията Агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина;

– От стартиралата обучителна програма EXPO1, която е в рамките на Експортен хъб България, са проведени 6 уебинара с участниците от 15-те фирми, както и менторски срещи с тях. На база резултати от проведената анкета за интерес на фирмите към нови пазари (описана в отчет от 26.01.21 г.), се подготвят предстоящи срещи със службите по търговско-икономическите въпроси за съответните избрани държави.

– По създадената инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“, в която ИАНМСП е партньор, са кандидатствали 15 фирми, които всички от тях са одобрени;

– ИАНМСП продължава работата по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ Общата стойност на издадените и връчени на български компании до момента 450 бр. ваучери е близо 8 млн.лв. /7 848 000.00 лв/.

– В посочения период 27.01 – 10.02.21 г., продължават да се изпълняват сключените договори по 9-та и 10-та конкурсни сесии на НИФ общо 20 броя и договори за финансиране по последната 11-та конкурсна сесия общо 25 броя с общ размер на безвъзмездна финансова помощ на близо 7 млн.лв. /6 978 362,15 лева/.

Сигнали

До 10.02.2021 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/9407421 са постъпили общо 70 бр. електронни писма/обаждания от които 25 бр. са с характер на сигнали, а останалите 45 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали /с изключение на 5 бр./ са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 27.01.2021 г. до 10.02.2021 г. са постъпили нови 4 /четири/ броя писма на електронна поща: signali@mi.government.bg, като две от писмата представляват запитвания по схемата за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002 – 2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, а другите две са уведомления/допълнения по вече регистриран сигнал. До подателите на новите писма са изпратени отговори, като по двете запитвания е уведомена и Национална агенция по приходите.

В Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно и всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили по установения ред, в т. ч. и сигнали, отнасящи се Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

  1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. включително;
  2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
  3. Общо приложими мерки.
  4. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 27.01.2021 – 09.02.2021г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

01.01.2021- 26.01.2021

01.01.2021- 09.02.2021

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

22

127 871

38

416 800

73%

226%

в това число с нови клиенти

2

1 261

4

2 483

100%

97%

В периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 16 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 288 929 хил. лв. Дружеството привлече още 2 нови клиента, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 1 222 хил. лв.

През периода 27.01.2021 – 09.02.2021г., са разгледани и одобрени кредитни лимити /КЛ/ както следва:

(хил. лева)

Вид риск

01.01.2021 – 26.01.2021

01.01.2021 – 09.02.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

99 075

85 780

87%

313 106

286 896

92%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

32 475

24 476

75%

132 146

113 850

86%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

8 016

8 016

100%

8 338

8 338

100.00%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 201 116 хил. лв., по непазарен риск – 89 374 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 322 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 90%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения/ЗО/:

Вид риск

01.01.2021 -26.01.2021

01.01.2021 -09.02.2021

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

7

54

9

91

29%

69%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

4

1 181

6

1 382

50%

17%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

0

0

Общо

11

1 235

15

1 473

36%

19%

За периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 4 щети в размер на 238 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения са изплатени по застраховани доставки по реализиран износ – 94% от общо изплатените обезщетения. За периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. се наблюдава изплащане на 4 бр. застрахователни обезщетения.

Изплатени ЗО

01.01.2021 – 26.01.2021

01.01.2021 – 09.02.2021

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

5

1 145

7

1 322

40%

15%

Средни предприятия*

5

46

6

81

20%

76%

Малки предприятия*

1

44

2

70

100%

59%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент големи предприятия е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения по застраховани доставки за реализиран износ.

  1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г., като към момента Европейската комисия удължи мярката до 31.12.2021 г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

26.01.2021

164

812 798

93 088

09.02.2021

155

769 508

174 894

Изменение в %

-5%

-5%

89%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като от началото на годината до 09.02.2021 г. е в размер на 174 894 хил. лв.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск със 81 806 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

26.01.2021

131

784 926

143 326

09.02.2021

129

775 051

271 794

Изменение в %

-2%

-1%

90%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 27.01.2021 – 09.02.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като от началото на годината до 09.02.2021 г. застрахованият оборот е в размер на 271 794 хил. лв.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

26.01.2021

86

319 056

09.02.2021

87

314 330

Изменение %

1%

-1%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. се наблюдава увеличаване на броя договори и намаляване с 4 726 хил. лв. на нивото на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции. Спадът в нивото на кредитните лимити, въпреки увеличения брой договори, се дължи на намалени от клиенти експозиции по застраховани кредити.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели поддържане на високи нива на кредитните лимити, които към 09.02.2021 г. са в размер на 314 330 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

26.01.2021

5 948

397

09.02.2021

6 205

827

През отчетния период се наблюдава увеличаване на кредитните лимити с 257 хил. лв. и увеличаване на застрахования оборот, който към 09.02.2021г. е на стойност 827 хил. лв.

2.5 Осигурено е застрахователно покритие по Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Между дружествата е сключен рамкова застрахователен договор към който в периода на валидност се добавят нови лимити към публични организации.

Към дата

Кредитни лимити

(хил. лв.)

26.01.2021

3 160

09.02.2021

9 407

За периода 27.01.2021 – 09.02.2021 г. е отчетено увеличение на кредитните лимити по Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, като увеличението е в размер на 6 247 хил. лв.

Споделете