Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 12 февруари до 26 февруари 2021 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 12 февруари до 26 февруари 2021 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 12 февруари до 26 февруари 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Към 26.02.2021 г.:

1. По процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

– По процедурата постъпиха общо 27 623 броя проектни предложения.

Още на първия етап през 2020 г. бяха изплатени близо 173 млн. към над 21 хил. компании. Първоначално обявеният бюджет по процедурата от 173 млн.лв. беше допълнително увеличен, за да може останалите отхвърлените първоначално проектни предложения, да бъдат преоценени и да бъдат финансирани. Така с допълнително одобрените от преоценката проекти по процедурата са изплатени 190 588 172.55 лв. лв. към 23 449 фирми.

2. По процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– постъпили 1 932 проектни предложения с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 263,6 млн. лева;

– успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на над 233,6 млн. лева. От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 193 334,30 лв., и включените в резервните списъци са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 452 316,19 лева.;

– До 25.02.2021 г. са сключени 1 441 броя административни договора на стойност 198 467 169.30 лева. Останалите договори ще бъдат факт до средата на месец март.

– Във връзка с допустимостта на разходи, извършени в периода от 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта, одобрените бенефициенти по процедурата могат незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта. Към момента вече са налице бенефициенти, възползвали се от посочената възможност, които са подали финални отчети по процедурата.

Управляващия орган на ОПИК е осигурил увеличаване на бюджета по процедурата, за да бъде възможно финансирането на всички 1 703 броя одобрени проектни предложения (вкл. 418 бр. резервни кандидати).

3. В рамките на средствата от първия транш, които се очакват по линия на Инициативата на ЕК (REACT-EU), по ОПИК е предвидено през първата половина на 2021 г. да бъдат обявени процедури за хоризонтална подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 под формата на оборотен капитал на МСП на стойност 211 379 100 лв.

За целта е подготвено изменение на оперативната програма, което е предварително съгласувано с Европейската комисия.

Първата такава процедура, която ще бъде изпълнявана със средства по REACT-EU е процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

Обявена е на 19.02.2021 г. и е отворена за кандидатстване на 22.02.2021 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 15.03.2021 г.Към 26.02.2021 г (15.06 ч.) са подадени общо 3 247 проектни предложения по процедурата на обща стойност на подадените проектни предложения 162 350 000.

За останалата част от средствата по REACT-EU в размер на 133 млн. лв. УО на ОПИК е в процес на подготовка на нова процедура за подкрепа на МСП за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

4. На 04.01.2021 г. е обявена процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Р. България.

– предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

– на 21.12.2020 г. беше обявена от Министерството на икономиката и Националната агенция за приходите схема за подпомагане „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

– на 19.01.2021 г. е подписан договора между УО на ОПИК и НАП.

– до крайния срок за подаване на заявления през Портала за електронни услуги на НАП – 20.01.2020 г., са подадени 8 163 заявления на обща стойност 115 703 221 лв.;

– на 26.01.2021 г., в рамките на изпълнението на договора, е изплатен аванс на НАП в размер на 31 200 000 лева, представляващ 20% от общата стойност на договора (156 000 000 лв.);

– съгласно информация, публикувана на сайта на НАП близо 4500 фирми са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал в размер на близо 52млн. лв.

5. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

на 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Получени са 639 проекта на стойност близо 33.3 млн. лв.

до крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева.

към 25.01.2021 г. МТИТС е одобрило за финансиране 580 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 29 119 637,76 лева;

на 29.01.2021 г. са изплатени 29 119 637 лева към всички одобрени заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

на 23.12.2020 г. са стартирани първите плащания по сключените общо 720 договора по процедурата.

на 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

6. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

7. Приключи наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.

До момента са сключени 147 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 65 642 460,74 лева. Предстои изпращане на покани до кандидати от резервния списък по процедурата с оглед усвояване на освободения ресурс след издадени 19 броя решения за отказ.

Фонд на Фондовете

Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%, финансиран с публичен ресурс от ОПИК и изпълняван от Фонд на фонодовете/ФМФИБ и 9 банки – финансови посредници, които ще предоставят кредити на МСП. Процедурата за избор на банки партньори е обявена от ФМФИБ през м. юли 2020 г. Избрани са 9 банки, с които в края на 2020 г. и началото на 2021 г. са подписани гаранционни споразумения и е стартирало отдаването на кредити на крайни получатели.

Българска банка за развитие

1.По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и последно обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за близо 170 000 000 лева, от които над 90% вече са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения.

Към 26.02.2021 г. ББР е потвърдила 37 003 броя кредити в общ размер на 164 406 688 левa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови около 4 000 кредита за над 18 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е почти 4 500 лeвa.

ББР подготвя удължаване на програмата за физическите лица

Банките-партньори временно няма да приемат заявления до официалното приемане на промените в бюджета на програмата.

Българската банка за развитие внесе предложение пред Министерството на икономиката за удължаване на програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, които временно не могат да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Промените са в контекста на усложнената епидемична обстановка и имат за цел осигуряване на допълнителен финансов ресурс, с който да се отговори на продължаващото активно търсене на безлихвени заеми по програмата.Поради достигане на гаранционните лимити, част от търговските банки-партньори по програмата спират временно да приемат заявления на кандидатите. Продължават да приемат нови заявления в клоновете на Инвестбанк и Търговска банка Д.

Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители и сезонни работници, които са преустановили дейността си. След направените междинни промени ББР гарантира заеми до 6 900 лв. и предоставя възможност за кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни.Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

2. По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г., доп. и изм. с РМС 797/2020 г.):

Към 26.02.2021 г. са договорени портфейлни гаранции с 9 банки с общ размер на портфейлните гаранции 795 000 000 лева. Потвърдените от ББР за гарантиране кредити към 26.02.2021 г. са над 1 330 бр. с общ размер, възлизащ на 174 562 362 лева. Напредъкът по Програмата за последните 14 дни е в размер на близо 10 000 000 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

В ход е внедряването на измененията по Програмата. Приключи техническият процес по даването на предварителни потвърждения за гарантиране от страна на ББР АД по новите условия на Програмата.

Насърчаване на инвестициите

В отчетния период са по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 4 нови проекта, с което от началото на 2021 г. сертифицираните проекти стават общо 8 проекта (клас А) с общ размер на планираните инвестиции 177.11 млн. лв. и 564 нови работни места. Седем от проектите са извън столицата, в това число един в община с безработица над средната за страната, шест са в преработващата промишленост, а четири проекта са във високотехнологични производства и услуги. Работи се по нови инвестиционни проекти.

През 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 009 млн. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

Министерството на икономиката оказва подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие в подкрепа на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти във връзка с пребиваването им в България и изискванията на Закона за чужденците в РБ (ЗЧРБ).

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за отчетния период, предприети от БАИ, са както следва:

 1. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
 2. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
 3. 3. Изготвени са 22 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия продължава работата по дейностите с международен характер, описани в предходните два отчета. За отчетния период са предприети следните дейности:

 • Подготовка на събитие, организирано от ИАНМСП съвместно с БАН за свързване на научните открития с бизнеса;
 • В процес на провеждане е международното изложение за хранително-вкусовата промишленост 2021, 21-25.02.2021 г., Дубай, Обединени Арабски Емирства.
 • Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия.
 • Продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, където към момента са отчетени 2 263 посещения;
 • Във връзка с пандемията Агенцията поддържа База данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали, предоставя контактна информация на български и чуждестранни контрагенти;
 • По стартиралата обучителна програма EXPO1, която е в рамките на Експортен хъб България, са проведени 8 уебинара с участниците от 15 фирми, както и менторски срещи с тях. На база резултатите от проведената анкета за интерес на фирмите към нови пазари се проведоха срещи със СТИВ Германия и СТИВ Норвегия.
 • По създадената инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“, в която ИАНМСП е партньор, одобрени са 15 фирми, а 2 са в процес на проверка;
 • ИАНМСП продължава работата по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“; Общата стойност на издадените и връчени на български компании до момента 450 бр. ваучери е близо 8 млн.лв. /7 848 000.00 лв/.
 • В посочения период 11.02 – 23.02.21 г., продължават да се изпълняват сключените договори по 9-та и 10-та конкурсни сесии на Националния иновационен фонд общо 20 броя и договори за финансиране по последната 11-та конкурсна сесия общо 25 броя. Проведено е обучение на бенефициерите, сключили договори през последната 11-та сесия, предстои да се проведе обучение и на избраните независими експерти, които ще извършват технически мониторинг на място на проектите по 11-та конкурсна сесия на НИФ.

Сигнали

До 24.02.2021 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 72 бр. електронни писма/обаждания от които 26 бр. са с характер на сигнали, а останалите 46 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката.

Подадените сигнали (с изключение на 5 бр.) са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

През отчетния период са постъпили 2 нови писма на електронна поща: signali@mi.government.bg. Едното писмо е във връзка с получен отговор от страна на ГД ЕФК по повод отхвърлено проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, а другото представлява запитване и молба за съдействие по схемата за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002 – 2.095. И по двете писма са предприети действия, като предстои подателите им да бъдат писмено уведомени.

В Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно и всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили по установения ред, в т.ч. и сигнали, отнасящи се Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ през отчетния период включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.
 4. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за отчетния период:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

01.01.2021- 09.02.2021

01.01.2021- 23.02.2021

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

38

416 800

67

471 764

76%

13%

в това число с нови клиенти

4

2 483

5

2 503

25%

1%

БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 29 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 54 964 хил. лв. Дружеството привлече още 1 нов клиент, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 20 хил. лв.

През отчетния период са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

01.01.2021 – 09.02.2021

01.01.2021 – 23.02.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

313 106

286 896

92%

328 225

298 722

91%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

132 146

113 850

86%

167 226

143 654

86%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

8 338

8 338

100.00%

18 627

18 138

97%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 11 826 хил. лв., по непазарен риск – 29 804 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 9 800 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 90%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.2. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

01.01.2021 -09.02.2021

01.01.2021 -23.02.2021

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

9

91

22

149

144%

64%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

6

1 382

6

1 382

0%

0%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

0

0

Общо

15

1 473

28

1 531

87%

4%

За разглеждания период има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 13 щети в размер на 58 хил. лв. изцяло по застраховки на вътрешен търговски риск.

Най-много застрахователни обезщетения продължава да са изплатени по застраховани доставки по реализиран износ – 90% от общо изплатените обезщетения.

Изплатени ЗО

01.01.2021 – 09.02.2021

01.01.2021 – 23.02.2021

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

7

1 322

11

1 326

57%

0%

Средни предприятия*

6

81

13

131

117%

62%

Малки предприятия*

2

70

4

74

100%

6%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент големи предприятия е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения по застраховани доставки за реализиран износ.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г., като към момента Европейската комисия удължи мярката до 31.12.2021 г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

09.02.2021

155

769 508

174 894

23.02.2021

163

782 290

217 832

Изменение в %

5%

2%

25%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като от началото на годината до 23.02.2021 г. е в размер на 217 832 хил. лв.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 10.02.2021 – 23.02.2021г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 42 938 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

09.02.2021

129

775 051

271 794

23.02.2021

131

798 949

257 871

Изменение в %

2%

3%

-5%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 10.02.2021 – 23.02.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като към 23.02.2021 г. активните кредитни лимита са в размер на 798 949 хил. лева или ръст от 23 898 хил. лева.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

09.02.2021

87

314 330

23.02.2021

84

310 786

Изменение %

-3%

-1%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 10.02.2021 – 23.02.2021г. се наблюдава намаляване на броя договори и съответно намаляване с 3 544 хил. лв. на нивото на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели поддържане на високи нива на кредитните лимити, които към 23.02.2021 г. са в размер на 310 786 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

09.02.2021

6 205

827

23.02.2021

6 578

827

През отчетния период се наблюдава увеличаване на кредитните лимити с 373 хил. лв. и запазване на нивото на застрахования оборот от 827 хил. лв.

2.5 Осигурено е застрахователно покритие по Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Между дружествата е сключен рамкова застрахователен договор към който в периода на валидност се добавят нови лимити към публични организации.

Към дата

Кредитни лимити

(хил. лв.)

09.02.2021

9 407

23.02.2021

9 407

Споделете