Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 26 февруари до 12 март 2021 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 26 февруари до 12 март 2021 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 26 февруари до 12 март 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Към 12.03.2021 г.:

1. По процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

– По процедурата постъпиха общо 27 623 броя проектни предложения.

Още на първия етап през 2020 г. бяха изплатени близо 173 млн. към над 21 хил. компании. Първоначално обявеният бюджет по процедурата от 173 млн.лв. беше допълнително увеличен, за да може останалите отхвърлените първоначално проектни предложения, да бъдат преоценени и да бъдат финансирани. Така с допълнително одобрените от преоценката проекти по процедурата са изплатени вече средства в размер на 191 020 706 лева към 23 503 фирми.

2. По процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19(BG16RFOP002-2.077):

Успешно са преминали оценката 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума в размер на над 233,6 млн. лева. Управляващия орган на ОПИК е осигурил увеличаване на бюджета по процедурата, за да бъде възможно финансирането на всички 1 703 броя одобрени проектни предложения (вкл. 418 бр. резервни кандидати).

до 09.03.2021 г. са сключени 1 548 договора на обща стойност 212 816 104,04 лв. Очаква се сключване на последния договор до 20.03.2021 г. От 01.03.2021 г. стартираха плащанията по процедурата

3. В рамките на средствата от първия транш, които се очакват по линия на Инициативата на ЕК (REACT-EU), по ОПИК е предвидено през първата половина на 2021 г. да бъдат обявени процедури за хоризонтална подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 под формата на оборотен капитал на МСП на стойност 211 379 100 лв. За целта е подготвено изменение на оперативната програма, което е одобрено с Решение № 141/19.02.2021 г. на Министерския съвет и е предварително съгласувано с Европейската комисия.

Първата такава процедура, която ще бъде изпълнявана със средства по REACT-EU е

процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

отворена за кандидатстване на 22.02.2021 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 15.03.2021 г.

Към 11.03.2021 г са подадени общо 5 015 проектни предложения по процедурата на обща стойност на подадените проектни предложения 250 750 000.00 лв.

4.На 04.01.2021 г. е обявена процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“, целта на която е да бъде осигурен бърз и ефективен механизъм за предоставяне на оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Р. България.

– предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

– на 21.12.2020 г. схемата за подаване на заявления от страна на засегнатите предприятия беше отворена за кандидатстване от НАП

– на 19.01.2021 г. е подписан договора между УО на ОПИК и НАП.

– до крайния срок за подаване на заявления през Портала за електронни услуги на НАП – 20.01.2020 г., са подадени 8 163 заявления на обща стойност 115 703 221 лв.;

– на 26.01.2021 г., в рамките на изпълнението на договора, е изплатен аванс на НАП в размер на 31 200 000 лева, представляващ 20% от общата стойност на договора (156 000 000 лв.);

– На 02.03.2021 г. е извършено изменение на процедурата вследствие на промяна на чл.26 б от ЗМДВИП съгласно което когато кандидатите след 1.1.2020 не са осъществявали дейност се подкрепят спрямо процент от оборота не само за месец октомври 2020, а спрямо този процент от оборота за месец октомври приложен (умножен) за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността. Същевременно е предоставена възможност кандидатите, подали проектни предложения и засегнати от последните заповеди на здравния министър (за удължаване на епидемичната обстановка от 31.01.2021 до 31.03.2021) да заявят допълване на исканото финансирането с процент от оборота (10% -20%) освен за месеците ноември, декември и януари и за месеците февруари и март (т.е. до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността).

Над 64 милиона лева са платени по програмата на 5 440 дружества, засегнати от противоепидемичните мерки.

Подкрепата с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси ще продължи през месец март. Одобрените кандидати ще получат уведомление от НАП за участие в процедурата при новите условия, утвърдени от изпълнителния директор на НАП

5.По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

– на 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Получени са 639 проекта на стойност близо 33.3 млн. лв.

– до крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева.

– към 25.01.2021 г. МТИТС е одобрило за финансиране 580 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 29 119 637,76 лева;

на 29.01.2021 г. са изплатени 29 119 637 лева към всички одобрени заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

– на 23.12.2020 г. са стартирани първите плащания по сключените общо 720 договора по процедурата.

на 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

6.Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

7.Продължава процесът по наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци. Изпратени са и допълнително 18 бр. покани за сключване на административни договори до кандидати от резервните списъци по процедурата, с оглед усвояване на освободения финансов ресурс вследствие на издадени 19 броя решения за отказ от предоставяне на БФП.

До момента са сключени 150 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 66 719 760,74 лева.

Фонд на фондовете

Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%, финансиран с публичен ресурс от ОПИК и изпълняван от Фонд на фонодовете/ФМФИБ и 9 банки – финансови посредници, които ще предоставят кредити на МСП. Процедурата за избор на банки партньори е обявена от ФМФИБ през м. юли 2020 г. Избрани са 9 банки, с които в края на 2020 г. и началото на 2021 г. са подписани гаранционни споразумения и е стартирало отдаването на кредити на крайни получатели.

Относно изпълнението на финансови инструменти по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Към момента са финансирани 76 крайни получателя, с общ ресурс (средства по програмата + НЧИ) за близо 43 млн. лева. Средствата са изплатени по Фонд за ускоряване и за начално финансиране и по Фонда за рисков капитал.

Българска банка за развитие

1.По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за над 170 000 000 лева, от които повече от 95% вече са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения.

Към 10.03.2021 г. ББР е потвърдила 37 310 броя кредити в общ размер на 165 863 466 левa. За последните две седмици ББР е потвърдила нови близо 600 кредита за над 2 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е почти 4 500 лeвa.

С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължен е и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

С промените в Програмата на ББР се дават повече възможности за кандидатстване, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или предходната година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

С решение на МС от 05.03.2021 г. общият бюджет на Програмата се измени на 300 000 000 лева. Предстои договаряне на нови лимити с банките-партньори и сключване на допълнителни споразумения.

2.По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г., обновена и с изменено наименование с РМС 797/2020 г.):

Към 10.03.2021 г. са договорени портфейлни гаранции с 9 банки с общ размер 795 000 000 лева. Потвърдените от ББР за гарантиране кредити към 10.03.2021 г. са 1 359 бр. с общ размер, възлизащ на 179 162 911 лева. Напредъкът по Програмата за последните 14 дни са подадени от търговските банки данни за нови 28 кредита за финансиране за близо 8 000 000 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

С последното си решение № 194/2020, Министерски съвет даде съгласие и възложи на “Българска банка за развитие” АД при необходимост и съобразно изпълнението на програмите да прави преразпределение на средства между бюджетите на Програмата за безлихвено финансиране и по Програмата в подкрепа на бизнеса, в рамките на одобреното увеличение на капитала на ББР АД със средства от държавния бюджет от 700 млн. лв.

Насърчаване на инвестициите

По Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за последните 12 месеца са сертифицираните инвестиционни проекти на стойност от 1.6 млрд. лева.

Само през 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 009 млн. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

Оказва се подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие и изготвя писма в подкрепа на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти във връзка с пребиваването им в България и изискванията на ЗЧРБ.

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за отчетния период, предприети от БАИ, са както следва:

 1. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
 2. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
 3. Изготвени са 7 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Измерими показатели на предприетите мерки насочени към насърчаване на инвестиционната активност:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

За отчетния период са предприети следните действия:

 • В периода 9-10 март ИАНМСП и JETRO-Япония организират двустранни срещи между български и японски компании;
 • ИАНМСП и Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС организират безплатно обучение за представителите на бизнеса от сектора на информационните и комуникационните технологии, посветено на интелектуалната собственост. Онлайн събитията ще стартират на 16 март 2021 г. и ще бъдат в рамките на 1 месец.
 • Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия;
 • За периода 24.02.2021 г. – 09.03.21 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, където към момента са регистрирани 2 430 посещенията;
 • Поддържане на База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията Агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина;
 • От стартиралата обучителна програма EXPO1, която е в рамките на Експортен хъб България, са проведени 10 уебинара с участниците от 15-те фирми, както и менторски срещи с тях. На база резултатите от проведената анкета за интерес на фирмите към нови пазари са проведени 8 срещи с различни представители на СТИВ;
 • По създадената инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“, в която ИАНМСП е партньор, одобрени са 25 фирми, а 11 са в процес на проверка;
 • ИАНМСП продължава работата по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. През отчетния период са създадени 92 профила в ИСУН 2020 на доставчиците на ИКТ услуги по първа оценителна сесия, през които да започнат отчитането на извършените ИКТ услуги по предоставените ваучери. Създадени са профили в ИСУН 2020 и на получателите на ваучери, чрез които да могат да следят процеса по отчитане;
 • Продължава да се изпълняват сключените договори по 9-та и 10-та конкурсни сесии на НИФ общо 20 броя и договори за финансиране по последната 11-та конкурсна сесия общо 25 броя. Проведено е обучение на избраните независими експерти, които ще извършват технически мониторинг на място на проектите по 11-та конкурсна сесия на НИФ.

Сигнали

До 10.03.2021 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/9407421 са постъпили общо 73 бр. електронни писма/обаждания, от които 26 бр. са с характер на сигнали, а останалите 47 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали /с изключение на 5 бр./ са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 24.02.2021 г. до 10.03.2021 г. е постъпило само 1 /едно/ електронно писмо на електронна поща: signali@mi.government.bg, в което са приложени допълнителни документи по вече подаден сигнал. Същият е в процедура по разглеждане, като за резултатите ще бъде изготвен доклад до министъра на икономиката и отговор до подателя.

В Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно и всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили по установения ред, в т. ч. и сигнали, отнасящи се Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 24.02.2021 – 09.03.2021г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 24.02.2021 – 09.03.2021г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

01.01.2021- 23.02.2021

01.01.2021- 09.03.2021

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

67

471 764

89

499 694

33%

6%

в това число с нови клиенти

5

2 503

6

3 090

20%

23%

В периода 24.02.2021 – 09.03.2021г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 22 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 27 930 хил. лв. Дружеството привлече още 1 нов клиент, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 587 хил. лв.

През периода 24.02.2021 – 09.03.2021г., са разгледани и одобрени кредитни лимити /КЛ/ както следва:

(хил. лева)

Вид риск

01.01.2021 – 23.02.2021

01.01.2021 – 09.03.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

328 225

298 722

91%

371 464

328 895

89%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

167 226

143 654

86%

222 266

190 908

86%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

18 627

18 138

97%

24 220

22 831

94%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 30 173 хил. лв., по непазарен риск с 47 254 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт с 6 082 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 88%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения/ЗО/:

Вид риск

01.01.2021 -23.02.2021

01.01.2021 -09.03.2021

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

22

149

30

279

36%

87%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

6

1 382

7

1 889

17%

37%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

0

0

Общо

28

1 531

37

2 168

32%

42%

За периода 24.02.2021 – 09.03.2021г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 9 щети в размер на 637 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения продължава да са изплатени по застраховани доставки по реализиран износ – 87% от общо изплатените обезщетения.

Изплатени ЗО

01.01.2021 – 23.02.2021

01.01.2021 – 09.03.2021

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

11

1 326

17

1 913

55%

44%

Средни предприятия*

13

131

16

181

23%

38%

Малки предприятия*

4

74

4

74

0%

0%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент големи предприятия е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения по застраховани доставки за реализиран износ.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г., като към момента Европейската комисия удължи мярката до 31.12.2021 г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

23.02.2021

163

782 290

217 832

09.03.2021

162

796 704

304 316

Изменение в %

-1%

2%

38%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като от началото на годината до 09.03.2021 г. е в размер на 304 316 хил. лв.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 24.02.2021 – 09.03.2021г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 86 484 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

23.02.2021

131

798 949

257 871

09.03.2021

130

787 507

298 871

Изменение в %

-1%

-1%

16%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 24.02.2021 – 09.03.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като от 01.01.2021 г. до 09.03.2021 г. застрахования оборот е в размер на 298 871 хил. лева или ръст от 41 000 хил. лв. през отчетния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

23.02.2021

84

310 786

09.03.2021

81

304 370

Изменение %

-4%

-2%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 24.02.2021 – 09.03.2021г. се наблюдава намаляване на броя договори и съответно намаляване с 6 416 хил. лв. на нивото на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции. Намалението в броя застрахователни договори, респективно на сумата на кредитните лимити се дължи на предсрочно прекратени полици, поради предсрочно погасяване на кредита от страна на кредитополучателя.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели поддържане на високи нива на кредитните лимити, които към 09.03.2021 г. са в размер на 304 370 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

23.02.2021

6 578

827

09.03.2021

Споделете