Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 12 март до 26 март 2021 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 12 март до 26 март 2021 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 12 март до 26 март 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Към 26.03.2021 г.:

1. По процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

– По процедурата постъпиха общо 27 623 броя проектни предложения.Още на първия етап през 2020 г. бяха изплатени близо 173 млн. към над 21 хил. компании. Първоначално обявеният бюджет по процедурата от 173 млн.лв. беше допълнително увеличен, за да може останалите отхвърлените първоначално проектни предложения, да бъдат преоценени и да бъдат финансирани. Така с допълнително одобрените от преоценката проекти по процедурата са изплатени вече средства в размер на 191 183 051.78 лв. по 23 525 броя договора.

2. По процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– постъпили 1 932 проектни предложения с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 263,6 млн. лева;

– Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на над 233,6 млн. лева.

– Сключени са 1 548 договора на обща стойност 212 816 104,04 лв.

– постъпили са 575 финални отчета

От 01.03.2021 г. стартираха плащанията по процедурата.

Към 26.03.2021 г. са изплатени 3 542 822.03 лв. към 30 броя договора.

3. Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

На 15.03.2021 г., в 16:30 часа, изтече крайният срок за подаването на проектни предложения.

– Получени са общо 6 193 проектни предложения на обща стойност 309 650 000.00 лв.

– На 16.03.2021 г. е издадена Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК за сформиране на оценителна комисия по процедурата за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения. Приети са опростени правила за оценка с оглед ускоряването на процеса на разглеждане на проектните предложения. Извършват се служебни проверки чрез Национална агенция за приходите (НАП), Националния статистически институт (НСИ) и интегрираната с ИСУН 2020 система Мониторстат на НСИ.

4. Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“

Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева. Подадени са 8 163 заявления на обща стойност 115 703 221 лв.

Близо 7 000 фирми са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал. Разплатената сума е в размер на над 75 млн. лв.

5. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

– „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

Към 25.01.2021 г. МТИТС е одобрило за финансиране 580 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 29 119 637,76 лева;

На 29.01.2021 г. са изплатени 29 119 637 лева към всички одобрени заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

Сключени са 720 договора;

На 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

6. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

7. Наддоговаряне на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци. Изпратени са и допълнително 18 бр. покани за сключване на административни договори до кандидати от резервните списъци по процедурата, с оглед усвояване на освободения финансов ресурс вследствие на издадени 19 броя решения за отказ от предоставяне на БФП.

До момента са сключени 157 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 69 696 376,26 лева.

Фонд на фондовете

Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%, финансиран с публичен ресурс от ОПИК и изпълняван от Фонд на фонодовете/ФМФИБ и 9 банки – финансови посредници, които ще предоставят кредити на МСП. Процедурата за избор на банки партньори е обявена от ФМФИБ през м. юли 2020 г. Избрани са 9 банки, с които в края на 2020 г. и началото на 2021 г. са подписани гаранционни споразумения и е стартирало отдаването на кредити на крайни получатели.

Относно изпълнението на финансови инструменти по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Към момента са финансирани 76 крайни получателя, с общ ресурс (средства по програмата + НЧИ) за близо 43 млн. лева. Средствата са изплатени по Фонд за ускоряване и за начално финансиране и по Фонда за рисков капитал.

Българска банка за развитие

1. По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

– С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за над 170 000 000 лева, от които повече от 95% вече са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения.

– Към 24.03.2021 г. ББР е потвърдила 37 751 броя кредити в общ размер на 167 894 867 левa.

– За последните две седмици ББР е потвърдила нови близо 500 кредита за над 2 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е почти 4 500 лeвa.

– С решение на Министерския съвет от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева.

– В допълнение се въведоха облекчения в условията за кандидатстване за финансиране по Програмата, като се дават повече възможности, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или предходната година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

Удължи се срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

– Подобрените условия за кандидатстване дадоха добър и незабавен ефект. За близо три месеца, от началото на 2021 г. се предоставиха кредити за 60 млн. лева, което е 56 % от изобщо предоставените преди това кредити по Програмата, от нейния старт през април-май 2020 г. до края на миналата година. Това доведе до запълване на лимитите за кредитиране на повечето търговски банки и до предприемането на срочни мерки за продължаване действието на Програмата, с цел набавянето на нов бюджет.

– С решение на Министерския съвет от 05.03.2021 г. общият бюджет на Програмата се увеличи с нови до 100 млн. лева. Увеличението е незабавно комуникирано с търговските банки партньори. Тече технологично време за заявяване от банките и за одобряване на новите лимити за кредитиране по програмата, както и за сключването на допълнителни споразумения с тях, така че да може да започне отново приемът на заявления.

 1. По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г., обновена и с изменено наименование с РМС 797/2020 г.):

– Към 24.03.2021 г. са договорени портфейлни гаранции с 9 банки с общ размер 795 000 000 лева.

– Потвърдените от ББР за гарантиране кредити към 24.03.2021 г. са 1 364 бр. с общ размер, възлизащ на 188 539 816 лева .

Напредъкът по Програмата за последните 14 дни възлиза на близо 10 000 000 лева.

– Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

– Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия.

– Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия.

– Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

– С последното си решение № 194/2020, Министерски съвет даде съгласие и възложи на “Българска банка за развитие” АД при необходимост и съобразно изпълнението на програмите да прави преразпределение на средства между бюджетите на Програмата за безлихвено финансиране и по Програмата в подкрепа на бизнеса, в рамките на одобреното увеличение на капитала на ББР АД със средства от държавния бюджет от 700 млн. лв.

Насърчаване на инвестициите

– В отчетния период по ЗНИ са сертифицирани 3 нови проекта, с планирани инвестиции общо в размер на 178,32 млн. лв. и 251 работни места.

От началото на 2021 г. са сертифицирани 12 проекта (11 клас „А“ и 1 приоритетен) с общ размер на планираните инвестиции над 750 млн. лв. и близо 1200 нови работни места. Десет от проектите са извън столицата, в това число един в община с безработица над средната за страната, а шест проекта са във високотехнологични производства и услуги. Работи се по нови инвестиционни проекти.

– През 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1 009 млн. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

– С Решение на МС от 17 март 2021 г. е одобрен договор за финансиране в размер до 165 448 лева с ДДС на изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост за подпомагане на приоритетен инвестиционен проект.

Оказва се подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие и изготвя писма в подкрепа на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти във връзка с пребиваването им в България и изискванията на ЗЧРБ.

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за периода 11.03 – 24.03.2021 г., предприети от БАИ, са както следва:

 1. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
 2. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
 3. Изготвени са 15 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

За периода 10.03 – 23.03.2021 г. са бяха проведени следните събития:

 • Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 18 март 2021 г. ИАНМСП и нейният казахстански партньор, Фондът за развитие на предприемачеството (DAMU), организираха съвестен онлайн бизнес форум. По време на събитието беше подписан Меморандум за разбирателство между двете организации, с които ще се подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество между Република България и Република Казахстан. Участие взеха 58 участници от двете страни.
 • Проведено онлайн събитие „Наука за бизнес“, 18 март 2021 г. На онлайн събитието бяха представени 20 от най-върховите иновативни проекти на БАН и Институтите към БАН, както и добри практики и примери за партньорство между бизнеса и БАН. Науката, в лицето на Академията и нейните научноизследователски институти, представи работещи научни открития и продукти и как тези продукти или решения са се наложили на пазара и в практиката. В рамките на проявата беше поставен фокус върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика, а изследователите от БАН запознаха предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институти. Участие взеха над 930 представители на бизнеса.
 • ИАНМСП и Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС организират безплатно обучение за представителите на бизнеса от сектора на информационните и комуникационните технологии, посветено на интелектуалната собственост. Онлайн събитията стартираха на 16 март 2021 г., като към момента са проведени 3 уебинара.
 • ИАНМСП и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организират безплатна, онлайн обучителна програма за малък и среден бизнес от различни сектори. Тематиката на обучението е свързана с иновативното бизнес развитие на МСП. Онлайн курсът ще стартира на 22.03.2021г. и ще бъде с продължителност от 5 седмици. За обучението са регистрирани над 250 фирми, като всеки представител, регистрирал над 75% присъствие в уебинарите, ще получи персонализиран сертификат за успешно преминато обучение.
 • Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на Агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия:

– ИАНМСП е стартирала организацията на национални участия на международната проява за стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021 г., 8-11.06.2021 г., гр. Нинбо, Китай

– ИАНМСП е стартирала организацията на национални участия на международната проява за храни и напитки WINE & GOURMET JAPAN 2021, 21.04-23.04.2021 г., гр. Токио, Япония.

 • ИАНМСП е стартирала подготовката на официална церемония по закриване на програма ЕXPO1, част от Експортен хъб България. Предвид настоящата ситуация в страната, датата предстои да бъде уточнена, а форматът съобразен с всички ограничителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19.
 • За периода 10.03.2021 г. – 23.03.21 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“. В приложение 1 ще откриете извадка от посещенията в платформата, които към момента са 2563;
 • Поддържане на База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията Агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина;
 • От стартиралата обучителна програма EXPO1, която е в рамките на Експортен хъб България, са проведени 11 уебинара с участниците от 15-те фирми, както и менторски срещи с тях. На база резултатите от проведената анкета за интерес на фирмите към нови пазари са проведени 12 срещи с различни представители на СТИВ;
 • По създадената инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“, в която ИАНМСП е партньор, одобрени са 37 фирми, а 1 e в процес на проверка;
 • ИАНМСП продължава работата по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. През отчетния период от създадените 92 профила в ИСУН 2020 на доставчиците на ИКТ услуги по първа оценителна сесия, са подадени 10 броя технически и финансови отчети и искания за плащане за отчитането на извършените ИКТ услуги по предоставените ваучери;
 • В посочения период, продължават да се изпълняват сключените договори по 10-та и 11-та конкурсни сесии на НИФ.

Сигнали

До 24.03.2021 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 77 бр. електронни писма/обаждания от които 27 бр. са с характер на сигнали, а останалите 50 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката.

В периода от 10.03.2021 г. до 24.03.2021г. са постъпили 4 бр. нови електронни писма. Едното от тях е регистрирано и разгледано като сигнал, изготвен е доклад от извършената проверка, който е одобрен от министъра на икономиката и сигналоподателя е уведомен за резултатите. Останалите 3 бр. писма са изпратени от един и същи подател и представляват запитвания по вече подаден сигнал. От Инспектората е изготвен и изпратен отговор до подателя, за което ГД ЕФК са уведомени по електронен път.

Към настоящия момент всички сигнали и/или писма от друг характер, постъпили на електронна поща: signali@mi.government.bg са администрирани по установения ред, като стартиралите проверки в правомощията на Инспектората са приключили с доклади до министъра на икономиката.

В Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно и всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили чрез указаните на електронната страница на МИ начини, в т. ч. и сигнали, отнасящи се Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 10.03.2021 – 23.03.2021г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.
 4. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 10.03.2021 – 23.03.2021г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

01.01.2021- 09.03.2021

01.01.2021- 23.03.2021

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

89

499 694

109

536 353

22%

7%

в това число с нови клиенти

6

3 090

9

9 056

50%

193%

В периода 10.03.2021 – 23.03.2021г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 20 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 36 659 хил. лв. Дружеството привлече още 3 нови клиента, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 5 966 хил. лв.

През периода 10.03.2021 – 23.03.2021г., са разгледани и одобрени кредитни лимити /КЛ/ както следва:

(хил. лева)

Вид риск

01.01.2021 – 09.03.2021

01.01.2021 – 23.03.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

371 464

328 895

89%

397 311

349 109

88%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

222 266

190 908

86%

257 785

213 610

83%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

24 220

22 831

94%

33 128

29 654

90%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 20 214 хил. лв., по непазарен риск с 22 702 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт с 6 823 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения/ЗО/:

Вид риск

01.01.2021 -09.03.2021

01.01.2021 -23.03.2021

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

30

279

47

440

57%

58%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

7

1 889

8

1 898

14%

0%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

0

0

Общо

37

2 168

55

2 338

49%

8%

За периода 10.03.2021 – 23.03.2021г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 18 щети в размер на 170 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения продължава да са изплатени по застраховани доставки по реализиран износ – 81% от общо изплатените обезщетения.

Изплатени ЗО

01.01.2021 – 09.03.2021

01.01.2021 – 23.03.2021

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

17

1 913

27

2 006

59%

5%

Средни предприятия*

16

181

20

210

25%

16%

Малки предприятия*

4

74

8

122

100%

65%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент големи предприятия е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения по застраховани доставки за реализиран износ.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г., като към момента Европейската комисия удължи мярката до 31.12.2021 г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

09.03.2021

162

796 704

304 316

23.03.2021

163

813 236

362 209

Изменение в %

1%

2%

19%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като от началото на годината до 23.03.2021 г. е в размер на 362 209 хил. лв.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 10.03.2021 – 23.03.2021г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 57 893 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

09.03.2021

130

787 507

298 871

23.03.2021

125

756 608

374 832

Изменение в %

-4%

-4%

25%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 10.03.2021 – 23.03.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като от 01.01.2021 г. до 23.03.2021 г. застрахования оборот е в размер на 374 832 хил. лева или ръст от 75 961 хил. лв. през отчетния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

09.03.2021

81

304 370

23.03.2021

82

305 234

Изменение %

1%

0%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 10.03.2021 – 23.03.2021г. се наблюдава увеличаване на броя договори и съответно увеличаване с 864 хил. лв. на нивото на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели поддържане на високи нива на кредитните лимити, които към 23.03.2021 г. са в размер на 305 234 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

09.03.2021

6 606

1 536

23.03.2021

6 871

1 536

През отчетния период се наблюдава увеличаване на кредитните лимити с 265 хил. лв. и запазване на застрахования оборот, който е на стойност 1 536 хил. лв.

2.5 Осигурено е застрахователно покритие по Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Между дружествата е сключен рамкова з?

Споделете