Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 9 до 23 април 2021 година

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 9 до 23 април 2021 година

Близо 80 млн.лв. са изплатени на бизнеса за последните две седмици

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 9 април до 23 април 2021 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Към 23.04.2021 г.:

1. По процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

– По процедурата постъпиха общо 27 623 броя проектни предложения. Още на първия етап през 2020 г. бяха изплатени близо 173 млн. към над 21 хил. компании. Първоначално обявеният бюджет по процедурата от 173 млн.лв. беше допълнително увеличен, за да може останалите отхвърлените първоначално проектни предложения, да бъдат преоценени и да бъдат финансирани. Така с допълнително одобрените от преоценката проекти по процедурата са изплатени вече средства в размер на 191 187 094.16 лв. по 23 526 броя договора.

2. По процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– Сключени са 1 548 договора на обща стойност 212 816 104,04 лв.

– постъпили са 1 088 финални отчета;

изплатени 25 556 089.00 лв. по 190 броя договора.

– Верифицирани 29 187 737.93 лв. по 216 броя договори

Разликата от верифицираните и платените определя чакащите за плащане (включени в искане за средства до МФ или чакащи за предстоящо искане за средства до МФ).

3. Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“

Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева. Подадени са 8 163 заявления на обща стойност 115 703 221 лв.

Съгласно информация, публикувана на сайта на НАП, към 22.04.2021 г.

– По Първа фаза на процедурата – близо 7 хиляди фирми са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал. Разплатената сума е в размер на над 80 млн. лв.

По Втора фаза на процедурата – близо 4 хиляди фирми са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал. Разплатената сума е в размер на над 24 млн. лв.

– Разплатената сума общо е в размер на 104 346 425,30 лв.

Разработва се и процедура, с която да се продължи подкрепата за оборотен капитал към МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки и за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП). Процедурата ще е подобна на вече обявената като се планува да бъдат допустими кандидати засегнати от последната заповед на здравния министър (Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г.).

4. Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

До крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата в 16:30 часа на 15.03.2021 г. са постъпили над 6 000 броя проекти, като в оценка са включени 6 090 проектни предложения с общ размер на заявената помощ 304,5 млн. лева.

На 16.03.2021 г. е издадена заповед на ръководителя на Управляващия орган на ОПИК за сформиране и стартиране на работата на оценителна комисия по процедурата за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения. Приети са опростени правила за оценка с оглед ускоряването на процеса на разглеждане на проектните предложения. Оценката включва два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта, и техническа и финансова оценка. Оценителната комисия по процедурата незабавно е предприела действия за набавяне по служебен път на необходимата за извършване на оценката информация и данни от Националната агенция за приходите (НАП), Националния статистически институт (НСИ), както и чрез интегрираната с ИСУН 2020 информационна система „Мониторстат“, поддържана от НСИ.

Оценката на проектните предложения включва два етапа – оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка.

В момента се извършва оценка на административното съответствие и допустимостта

5. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

– „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

Към 25.01.2021 г. МТИТС е одобрило за финансиране 580 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност 29 119 637,76 лева;

На 29.01.2021 г. са изплатени 29 119 637 лева към всички одобрени заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

– „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

Сключени са 720 договора;

На 05.01.2021 г. приключи изплащането на определените съгласно бюджета на процедурата 10 млн. лв. в подкрепа на предприятията, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

6. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

7. Наддоговаряне на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци. Изпратени са и допълнително 18 бр. покани за сключване на административни договори до кандидати от резервните списъци по процедурата, с оглед усвояване на освободения финансов ресурс вследствие на издадени 19 броя решения за отказ от предоставяне на БФП.

До момента са сключени 164 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 72 541 274,21 лева.

Фонд на фондовете

Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро. Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%, финансиран с публичен ресурс от ОПИК и изпълняван от Фонд на фонодовете/ФМФИБ и 9 банки – финансови посредници, които ще предоставят кредити на МСП. Процедурата за избор на банки партньори е обявена от ФМФИБ през м. юли 2020 г. Избрани са 9 банки, с които в края на 2020 г. и началото на 2021 г. са подписани гаранционни споразумения и е стартирало отдаването на кредити на крайни получатели.

Относно изпълнението на финансови инструменти по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Към момента са финансирани 76 крайни получателя, с общ ресурс (средства по програмата + НЧИ) за близо 43 млн. лева. Средствата са изплатени по Фонд за ускоряване и за начално финансиране и по Фонда за рисков капитал.

Българска банка за развитие

Напредъкът по Програмите на ББР за последните 14 дни възлиза на 40 000 000 лева.

1.По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

Към 23.04.2021 г. ББР е потвърдила 42 583 броя кредити в общ размер на 192 806 914 левa. За последните две седмици ББР е потвърдила нови над 4 000 кредита за над 20 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е почти 4 500 лeвa.

С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева.

Още, въведоха се облекчения в условията за кандидатстване за финансиране по Програмата, като се дават повече възможности, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или предходната година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

Удължи се срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

Подобрените условия за кандидатстване дадоха добър и незабавен ефект. За близо три месеца, от началото на 2021 г. се предоставиха кредити за 60 млн. лева, което е 56 % от изобщо предоставените преди това кредити по Програмата, от нейния старт през април-май 2020 г. до края на миналата година. Това доведе до запълване на лимитите за кредитиране на повечето търговски банки и до предприемането на срочни мерки за продължаване действието на Програмата, с цел набавянето на нов бюджет.

С решение на МС от 05.03.2021 г. общият бюджет на Програмата се увеличи с нови до 100 млн. лева.

В изпълнение на това решение и въз основа на постъпили заявления от страна на търговските банки, ББР АД одобри нови гаранционни лимити, в рамките които се очаква до кредитополучателите поетапно да достигне нов заемен ресурс от поне 82 млн. лева.

Планът е всички банки партньори да продължават участието си в Програмата, с изключение на Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД и Търговска банка Д АД.

В ход е процедура по подписване на допълнителни споразумения с банките, като към момента е подновен приемът на заявления от страна на УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Инвестбанк, Алианц банк и ЦКБ.

2.По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г., обновена и с изменено наименование с РМС 797/2020 г.):

Към 23.04.2021 г. са договорени портфейлни гаранции с 9 банки с общ размер 795 000 000 лева. Потвърдените от ББР за гарантиране кредити към 23.04.2021 г. са близо 1 500 бр. с общ размер, възлизащ на 218 840 414 лева. Напредъкът по Програмата за последните 14 дни възлиза на близо 20 000 000 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции, съгласно последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г., вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Срокът за кандидатстване е до 30.06.2021 г.

С последното си решение № 194/2020, Министерски съвет даде съгласие и възложи на “Българска банка за развитие” АД при необходимост и съобразно изпълнението на програмите да прави преразпределение на средства между бюджетите на Програмата за безлихвено финансиране и по Програмата в подкрепа на бизнеса, в рамките на одобреното увеличение на капитала на ББР АД със средства от държавния бюджет от 700 млн. лв.

Насърчаване на инвестициите

От началото на годината по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани общо 13 проекта (12 клас А и 1 приоритетен) с общ размер на планираните инвестиции 795.13 млн. лв. и 1315 нови работни места. Проектите са предимно извън столицата, в това число един в община с безработица над средната за страната. Работи се по нови инвестиционни проекти.

През 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 34 проекта, с планиран обем на инвестициите над 1,09 млрд. лв. (най-висок за последните шест години) и 4 351 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги. За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2 911 нови работни места.

С Решения на МС от 17 март 2021 г. и от 26 март 2021 г. са одобрени договори за финансиране в размер до 165 448 лева с ДДС, съответно – до 1 670 558 лева с ДДС за изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост за подпомагане на сертифицирани инвестиционни проекти. С Решение на МС от 29 март 2021 г. е одобрен меморандум за насърчаване на приоритетен инвестиционен проект.

Оказва се подкрепа на инвеститори, които имат нужда от съдействие, във връзка с изпълнение на сертифицирани проекти. Осъществяват се консултации и координиране с други ведомства на действия в подкрепа и на потенциални инвеститори, както и на компании, които желаят да разширят дейността си.

Във връзка с ограниченията за влизане в страната в условията на пандемия, Министерството на икономиката оказва активно съдействие и изготвя писма в подкрепа на бизнеса за влизане в страната на чужди специалисти за осъществяване на инвестиционни проекти и търговска дейност. Консултирани са и чужди граждани, работещи по инвестиционни проекти, във връзка с пребиваването им в България и изискванията на ЗЧРБ.

Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия за периода 08.04 – 21.04.2021 г., предприети от БАИ, са както следва:

 1. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.
 2. Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.
 3. Изготвени са 9 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия продължава работата по дейностите с международен характер, описани в предходните два отчета. За периода 07.04 – 20.04.2021 г. са проведени следните събития:

 • Онлайн церемония по закриване на обучителна програма EXPO1, която е част от Експортен хъб България. В събитието се включиха представители на министерство на икономиката, партньори на Експортен хъб България, лектори, ментори и 15-те компании от програмата. Събитието се проведе на 14 април, 16:00 ч.

Във връзка с останалите дейности на ИАНМСП Ви предоставям следната информация:

 • ИАНМСП и Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС организираха безплатно обучение за представителите на бизнеса от сектора на информационните и комуникационните технологии, посветено на интелектуалната собственост. Онлайн събитията стартираха на 16 март 2021 г. и приключиха на 13 април, като последният уебинар беше воден от проф. д-р Владя Борисова, ръководител на Института. За целия период на обучението са проведени 9 уебинара. Сертификати ще получат 61 човека, които са присъствали над 75% във всички уебинари. На 22 април 2021 г. е планирано събитие по връчване на сертификати за участие в сградата на УНСС.

 • ИАНМСП и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организираха безплатна, онлайн обучителна програма за малък и среден бизнес от различни сектори. Тематиката на обучението е свързана с иновативното бизнес развитие на МСП. Онлайн курсът стартира на 22.03.2021г. като до момента са проведени 4 модула. Обучението ще приключи през месец май, когато ще бъдат проведени още 2 модула.
 • Изготвените специални насоки за безопасност с оглед организирането на международни изложби в условията на COVID 19, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на Агенцията по време на всяка изложба се актуализират периодично. ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия описани в отчет от 23 март и отчет от 6 април 2021 г.;
 • За периода 07.04.2021 г. – 20.04.21 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“. В приложение 1 ще откриете извадка от посещенията в платформата, които към момента са 2734;
 • Поддържане на База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията Агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина;
 • По създадената инициатива “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн“, в която ИАНМСП е партньор, са одобрени 51 фирми;
 • ИАНМСП продължава работата по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. През периода са създадени профили в ИСУН 2020 на доставчиците на ИКТ услуги по трета оценителна сесия (трето окончателно класиране). Подадени до момента са общо 44 технически и финансови отчети и искания за плащане за отчитането на извършените ИКТ услуги по предоставените ваучери. Постъпилите отчети се разглеждат, като са верифицирани 23 ваучера към доставчици на ИКТ услуги на обща стойност 360 000,00 лева
 • В посочения период, продължават да се изпълняват сключените договори по 10-та и 11-та конкурсни сесии на НИФ.

Сигнали

В периода от 07.04.2021 г. до 21.04.2021 г. /14.20 ч./ е постъпило само едно ново електронно писмо на E-mail: signali@mi.government.bg в което се съдържат въпроси относно проведена тръжна процедура по договор № BG16RFOP002-2.040-0522-C01. Писмото е препратено незабавно на ГД ЕФК за отговор по компетентност до подателя му.

Инспекторатът към Министерство на икономиката разглежда приоритетно и по възможност предсрочно всички сигнали/жалби/предложения, постъпили чрез указаните на електронната страница на МИ начини, в т. ч. и сигнали, отнасящи се до дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 07.04.2021 – 20.04.2021г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 07.04.2021 – 20.04.2021г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

01.01.2021- 06.04.2021

01.01.2021- 20.04.2021

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

145

613 313

170

671 001

17%

9%

в това число с нови клиенти

9

9 583

10

10 273

11%

7%

В периода 07.04.2021 – 20.04.2021г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 25 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 57 688 хил. лв. Дружеството привлече още един нов клиент, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 690 хил. лв.

През периода 07.04.2021 – 20.04.2021г., са разгледани и одобрени кредитни лимити /КЛ/ както следва:

(хил. лева)

Вид риск

01.01.2021 – 06.04.2021

01.01.2021 – 20.04.2021

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

499 194

434 336

87%

538 685

469 929

87%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

282 871

230 589

82%

329 657

266 428

81%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

43 407

39 933

92%

47 538

42 108

89%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 35 593 хил. лв., по непазарен риск с 35 839 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт с 2 175 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 85%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения/ЗО/:

Вид риск

01.01.2021 -06.04.2021

01.01.2021 -20.04.2021

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

49

450

51

456

4%

1%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

8

1 898

8

1 898

0%

0%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

0

0

0

0

Общо

57

2 348

59

2 354

4%

0%

За периода 07.04.2021 – 20.04.2021г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 2 щети в размер на 6 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения продължава да са изплатени по застраховани доставки по реализиран износ – 81% от общо изплатените обезщетения.

Изплатени ЗО

01.01.2021 – 06.04.2021

01.01.2021 – 20.04.2021

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

27

2 006

27

2 006

0%

0%

Средни предприятия*

22

220

23

226

5%

3%

Малки предприятия*

8

122

9

122

13%

0%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент големи предприятия е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения по застраховани доставки за реализиран износ.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г., като към момента Европейската комисия удължи мярката до 31.12.2021 г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

06.04.2021

160

809 163

411 965

20.04.2021

164

855 041

525 758

Изменение в %

3%

6%

28%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като от началото на годината до 20.04.2021 г. е в размер на 525 758 хил. лв.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 07.04.2021 – 20.04.2021г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 113 793 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

06.04.2021

126

803 885

407 837

20.04.2021

131

835 131

530 775

Изменение в %

4%

4%

30%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 07.04.2021 – 20.04.2021г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като от 01.01.2021 г. до 20.04.2021 г. застрахования оборот е в размер на 530 775 хил. лева или ръст от 122 938 хил. лв. през отчетния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

06.04.2021

86

307 959

20.04.2021

88

299 482

Изменение %

2%

-3%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 07.04.2021 – 20.04.2021г. се наблюдава увеличаване на броя договори и намаление с 8 477 хил. лв. на нивото на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции. Намалението на сумата на кредитните лимити се дължи на предсрочно прекратени полици, поради предсрочно погасяване на кредита от страна на кредитополучателя.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели поддържане на високи нива на кредитните лимити, които към 20.04.2021 г. са в размер на 299 482 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

06.04.2021

7 047

2 185

20.04.2021

7 047

2 185

През отчетния период се наблюдава запазване на ниво

Споделете