Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 13 до 27 август 2020

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 13 до 27 август 2020

Над 150 млн.лв. са достигнали до българските фирми и граждани по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 13 август до 26 август 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

За ускоряване на обработката на проектните предложения по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) е предприето следното:

– Съставът на оценителната комисия вече е увеличен от 71 на 184 души.

Увеличеният вече състав на оценителната комисия позволи да се създават и оценяват по четири оценителни сесии на седмица, което прави по 4 000 проектни предложения. Очакванията са до края на месец август всички над 27 хил. подадени проектни предложения да бъдат в процес на оценка.

Към 26.08.2020 г.:

– Включени в оценка са проектни предложения до рег.№ BG16RFOP002-2.073-22000 включително.

– Одобрени за финансиране са 9 411 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на почти 81 млн. лева;

– Общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 64 794 791,44 лв.

– Напредъкът от 24.07.2020 г. до момента – допълнително са сключени нови над 6000 броя административни договора с одобрените за финансиране кандидати от четвърта до десета оценителни сесии, на които е изплатена безвъзмездна помощ в размер на близо 40 млн. лева. Осигурени са необходимите средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат финансирани.

До 24.08.2020 г., в 16.30 часа /крайният срок за подаване/, общият брой на подадените проектни предложения по процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077), е 1 932 броя, на стойност 263 688 340.21 лв.

Разгледано е и тече втори етап на съгласуване и одобрение от Комитета за наблюдение на процедура Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) с бюджет от 10 млн. лева, към МТ като директен бенефициент. За средствата ще могат да кандидатстват български туроператори, засегнати от кризата с коронавируса. Предстои разработване на процедурата. Ще бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта за туроператори и турагенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Министерството на икономиката подготви максимално бързо документацията и условията на директната процедура и ги внесе в Комитета по наблюдение на програмата. С общите усилия на двете администрации този срок ще бъде намален чрез съкратено съгласуване.

Разгледано е и тече втори етап на съгласуване и одобряване от Комитета за наблюдение и на процедура в Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с общ бюджет30 млн. лв. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Предстоящи за реализиране мерки в рамките на ОПИК в подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на пандемията COVID-19

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се очаква да бъдат предоставени допълнителни средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева, като безвъзмездни финансови средства. Те ще бъдат използвани за реализирането на мерки с цел осигуряване на финансова помощ на микро, малки и средни предприятия (МСП) за реализиране на инвестиции, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и инвестиционна подкрепа за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика, както следва:

 • Мерки, които ще бъдат пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19, в рамките на които на предприятията ще бъде предоставена инвестиционна подкрепа, която ще включва:

– дигитализацията на предприятията – въвеждане на цифрови решения и програми, системи за управление на ресурсите в предприятията, вкл. електронна търговия, електронно разплащане и др.;

− инвестиции насочени към реорганизация на дейността на предприятието и подобряване опазването на околната среда;

− въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

 • Мерки за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика включващи:

– инвестиционна подкрепа за разработване и внедряване на цифрови и зелени иновации в предприятията.

При реализацията на така предложените мерки и с цел максимално облекчаване на бизнеса ще се пристъпи към прилагането на опростени процедури за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ включително чрез финансиране под формата на опростени разходи, а именно:

– еднократни суми – за разходите за закупуване на софтуер за мерките в областта на дигитализацията, както и

– финансиране, което не е свързано с разходите, а се основава на изпълнението на условия („финансиране на условия“) – за мерките в областта на енергийната ефективност.

В допълнение с наличните в момента средства в размер на 200 млн. лева по ОПИК се предвижда да се реализират спешни мерки за осигуряване на ликвидност за малки предприятия и подкрепа на МСП, вкл. инвестиционна за реорганизация и адаптиране на работните места, както и за закупуване на защитни средства и/или промени в бизнес процесите и моделите, в контекста на COVID-19. Средствата ще бъдат предоставяни по опростени правила с максимално ясни, прозрачни и обективни критерии чрез съкратени процедури за изплащане на така необходимите за предприятията средства в настоящата ситуация.

Българска банка за развитие

По програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.) са:

– Подписани финансови споразумения с 12 банки в общ размер на 165 360 хил. лв.;

Към 27 август 2020 г. ББР е потвърдила 16 403 броя кредити в общ размер на 68 627 633 лв.

По програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215/27.03.2020 г.) са:

– Одобрени за участие в Програмата 11 банки с общ размер на портфейлните гаранции 818 600 хил. лв. (80% от общия размер на кредитните портфейли
1 023 250 хил. лв.);

Към 27 август 2020 г. са подписани финансови споразумения вече с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 млн. лв. Потвърдените кредити са 132 бр. с общ размер на 20 424 461 лв.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, оповестен за обществено обсъждане в периода 07.08.2020-07.09.2020 г. По проекта постъпи становище на Министерство на финансите във връзка с нормативно предвиденото съгласуване по чл. 27 и чл. 28 от Закона за държавните помощи.

Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

Връчени са три сертификата за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност близо 70 млн. лв. и разкриване на 340 нови работни места. Проектите са устойчиви и ще създадат висока добавена стойност в областите Карлово, Девня и София. С това в последния месец са връчени 7 нови инвестиционни проекта на обща стойност 180 млн. лв., като ще бъдат открити нови 480 работни места.

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 19 проекта, на обща стойност 423.95 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 2952 нови работни места. В това число за 12 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Предприети са мерки от Българска агенция за инвестиции (БАИ), насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията:

– С Решение № 568 от 13 август 2020 г. на Министерския съвет беше приет Законопроект за индустриалните паркове, в който Българската агенция за инвестиции (БАИ) поема проверката на обстоятелствата за вписване на парка в Регистъра на индустриалните паркове, предлага на министъра на икономиката да издаде заповед за вписване на индустриалния парк в Регистъра на индустриалните паркове, изгражда и поддържа актуалността на Регистъра. В резултат на процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроекта, предложенията на Агенцията за изменения и допълнения в първоначалния проект на Закон за индустриалните паркове, които целяха улесняване на условията за създаване, изграждане, функциониране и развитие на индустриални паркове, съкращаване на административните процедури с до 2/3 от първоначално предвидения срок и осигуряване на възможност за използване на насърчителните мерки в ЗНИ и за проекти на индустриални паркове, бяха взети под внимание и отразени в проекта.

– Съобразявайки се с икономическата обстановка, в следствие на пандемията, както и отчитайки анализите на предстоящите последствия за бизнеса, БАИ изготви предложения за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат: разширяване на кръга от сектори, които да могат да се възползват от насърчителни мерки, гъвкави условия за предоставянето им (включително и в процес на изпълнение на сертифициран проект), възможност за гарантиране (чрез предоставяне на финансова гаранция от държавата) на получаване на изгодни условия за бизнеса при кандидатстване за кредити пред банките и финансовите институции, както и за създаване на процедура за сертифициране на стартъпи. БАИ изрази готовност за поемане на допълнителни отговорности във връзка с предложените изменения, с цел създаване на условия за подпомагане на съществуващия бизнес и подобряване на средата за привличане на нови инвеститори в България.

– БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.

Измерими показатели на предприетите мерки насочени към насърчаване на инвестиционната активност:

Измерим показател за периода 13.08-26.08.2020 г.

Мерна единица

Изпълнение

Брой на инвестиционните проекти, получили сертификат за клас инвестиция по ЗНИ по т.3

Брой

3

Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ по т.3

Млн. лв.

70

Нови работни места по т.3

(за пряко заети след осъществяването на инвестициите)

Брой

340

Предоставяне на информация на потенциални инвеститори /инвестиционни запитвания/.

Брой

11

Брой организирани и проведени промоционални мероприятия, инвестиционни форуми, семинари и конференции в страната и чужбина с цел промотиране на България сред потенциални инвеститори.

Брой

Участие в инвестиционни форуми и семинари, организирани от други институции

Брой

1

Брой на проведените срещи с потенциални инвеститори

Брой

8

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 12.08.2020-25.08.2020г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 12.08.2020 – 25.08.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 12.08.2020

към 25.08.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

341

1 324 621

351

1 375 288

2.9%

3.7%

в това число с нови клиенти

35

57 951

36

58 186

2.8%

0.4%

В периода 12.08.2020 – 25.08.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита на още 10 клиента, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 50 667 хил. лв.

1.2. През периода 12.08.2020 – 25.08.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 12.08.2020

към 25.08.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

636 521

498 504

78%

725 638

577 083

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

668 547

585 456

88%

680 193

595 296

88%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

228 552

225 026

98%

231 779

226 319

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 78 579 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 85%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 12.08.2020

към 25.08.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

149

2 534

175

2 936

14%

15%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

19

657

22

1 186

45%

14%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

3

2 883

3

2 883

0%

0%

Общо

171

6 074

200

7 005

15%

13%

За периода 12.08.2020 – 25.08.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 29 щети в размер на 930 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 42% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

към 12.08.2020

към 25.08.2020

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

85

4 312

97

4 869

12%

11%

Средни предприятия*

62

1 514

73

1 841

15%

18%

Малки предприятия*

24

249

30

295

20%

16%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

12.08.2020

159

613 064

545 353

25.08.2020

160

652 552

551 163

Изменение в %

0,63%

6,05 %

1,05 %

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 12.08.2020 – 25.08.2020 г. има ръст на размера на кредитните лимити по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 39 488 хил. лв.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като за посочения период е в размер на 551 163 хил. лв. или увеличение с 1.05% спрямо предходния период.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

12.8.2020

122

767 855

778 920

25.8.2020

125

771 834

841 672

Изменение %

2.40%

0.51%

7.46%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 12.08.2020 – 25.08.2020г. e отчетено увеличение на застрахователните договори с 3 броя и на размера на кредитните лимити с 3 979 хил лв. по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост. За посочения период застрахованият оборот е в размер на 841 672 хил. лв., с което се регистрира увеличение от 7,46% спрямо предходния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

12.08.2020

72

287 425

25.08.2020

72

287 433

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 12.08.2020 – 25.08.2020 г. се наблюдава относително задържане на броя застрахователни договори и застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели непрестанно нарастване на обемите на кредитните лимити, които за посочения период са в размер на 287 433 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

12.08.2020

5 576

1 768

25.08.2020

5 591

1 768

Изменение %

0.2 %

0%

През периода 12.08.2020-25.08.2020 г. се наблюдава запазване на показателите, което до голяма степен се дължи на спецификата при администриране на застрахователните договори, чието отчитане на застрахования оборот се извършва еднократно до 10-то число на месеца, следващ месеца на реализиране на доставки.

 1. 3. Допълнителни мерки във връзка с подпомагане на български компании:
 • БАЕЗ ЕАД продължава осигуряването на застрахователно покритие за българските износители към контрагенти от държави, засегнати от COVID – 19 и не предприема рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити към тези контрагенти.
 • БАЕЗ ЕАД е в тясно сътрудничество с ББР ЕАД, като участва активно в Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Създадения финансов механизъм в бъдеще ще доведе до значително намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
 • БАЕЗ ЕАД продължава да прилага облекчен ред за администриране и сключване на застрахователни договори.
 • БАЕЗ ЕАД продължава да разширява техническите възможности на приложението BAEZ.net, което осигурява по-бърз и лесен достъп на клиентите на БАЕЗ ЕАД до предлаганите услуги от дружеството.

Международно сътрудничество

За осигуряване на непрекъснатост на доставките на стоки регулярно се осъществяват контакти и обмен на информация между производители и вносители на медицински продукти и консумативи. Министерството на икономиката чрез Службите по търговско-икономически въпроси оказва съдействие на Министерството на здравеопазването за закупуване на защитни средства, тестове и консумативи за борба с коронавируса.

– Със съдействието на Службата по търговско-икономически въпроси към посолството на България в Пекин е оказано съдействие за транспортиране от Китай в България на оставащите 5 респиратора, закупени от Министерството на здравеопазването.

– С цел насърчаване развитието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество с Република Корея, на 20 август 2020 г. бе проведена среща на министър Лъчезар Борисов с посланика на Република Корея в София Н.Пр. г-н Джонг Джин-кю, а на 24 август т.г. министър Лъчезар Борисов проведе видеоконферентен разговор с министъра на търговията на Република Корея г-жа Ю Мюнг-Хи, кандидат за поста Генерален директор на Световната търговска организация.

– Проведен телефонен разговор на г-н Стамен Янев, заместник-министър на икономиката със заместник-министър на търговията на Република Турция за обсъждане на потенциала за разширяването на партньорството между двете страни в различни сектори на икономиката и обсъждане на възможностите за провеждане на Смесена междуправителствена комисия с Република Турция предвид епидемиологичната обстановка.

– С цел улесняване на търговско-икономическата дейност на чуждестранни фирми и инвеститори, в Министерството на икономиката продължава създадената организация за изготвяне на писма, с цел оказване на подкрепа за безпрепятствено влизане в страната на представители на чужди фирми и инвеститори от трети страни, за осъществяване на техни проекти и други дейности от значение за икономиката на страната.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Във връзка с последиците, които пандемията COVID 19 нанесе на българските малки и средни предприятия със свиването на потреблението на стоки и услуги, с намаляването на производството, ИАНМСП предприе действия за облекчаване участието на български МСП в различни международни прояви в страната и чужбина, както следва:

– В ход е актуализация на правилата за участие в търговски мисии по проект BG16RFOP002-2.052-0001 “Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи”, с която актуализация ще отпадне и предвиденото съфинансиране от страна на фирмите, като проектът ще покрива 100% от разходите по участието на един представител на компания.

– По Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина” ИАНМСП поема 100 % от разходите за наем на изложбена площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни и медийни такси, национална идентификация, консумативи и др.

– Платформа за „Насоки в полза на МСП в условията на криза”: Анализ на база информация от данни за посещение от началната дата на пускане на платформа до 25.08.2020.

ИАНМСП стартира набирането на проектни предложения от кандидати – МСП, както и извършването на тяхната оценка по процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии”, през ИСУН 2020.

От 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България, като пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?page_id=51249. По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на родните МСП – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

– Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги, като пълен списък с одобрените фирми ще откриете в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462

Кандидатите ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020 в 2-двудневен срок от получаването им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Сигнали

На нарочно създадения електронен адрес за сигнали за нередности и консултации signali@mi.government.bg и регистрирани сигнали, получени чрез тел. 02/940 74 21, към 27.08.2020 г., 10:30 ч. е обобщена следната информация:Общо получени електронни писма – 27 бр. и 1 бр. регистриран сигнал от 26.08.2020 г., подаден по телефона от които:8 бр. електронни писма с характер на сигнали за отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с искане за преразглеждане. 2 бр. нови електронни писма с характер на сигнали за отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с искане за преразглеждане и др.

Споделете