Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 26 август до 11 септември 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 26 август до 11 септември 2020 г.

Над 50 млн.лв. са достигнали до българските фирми и граждани по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за последните две седмици

Близо 100 млн. лв. вече е изплатената безвъзмездната финансова помощ, с която са подпомогнати микро и малки предприятия по ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 26 август до 11 септември 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) е предприето следното:

От 28.08.2020 г. всички над 27 хиляди подадени проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в оценка.

Към 11.09.2020 г.:

 • Одобрени за финансиране са 11 736 броя проектни предложения (вкл. 14 оценителна сесия), по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, която е достигнала до българските микро и малки предприятия е вече в размер на близо 100 млн. лв. (97.4 млн. лева). Оценени са 19 000 проекта, като предстои сключване на нови договори.
 • Само за последните две седмици са изплатени нови 35 млн.лв.

По процедурата заПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия и стартира процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя проектни предложения, на стойност 263 688 340.21 лв.

С решение на Комитета за наблюдение от 01.09.2020 г. са одобрени Методология и критерии за подбор на операции по процедура Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) с бюджет от 10 млн. лева, към МТ като директен бенефициент. За средствата ще могат да кандидатстват български туроператори, засегнати от кризата с коронавируса. Предстои официално обявяване на процедурата. Ще бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта за туроператори и турагенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Министерството на икономиката подготви максимално бързо документацията за директното предоставяне на БФП към МТ, както и условията за кандидатстване от страна на крайните ползватели – български туроператори и турагенти. С общите усилия на двете администрации сроковете за подготовка и изпълнение на мярката ще бъдат намалени, за да достигнат максимално бързо средствата до предприятията.

С решение на Комитета за наблюдение от 26.08.2020 г. са одобрени Методология и критерии за подбор на операции по процедура Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията(МТИТС) с общ бюджет30 млн. лв. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Предстои официално обявяване на процедурата. С общите усилия на Министерството на икономиката и МТИТС бяха подготвени максимално бързо както документацията за директното предоставяне на БФП, така и документацията за кандидатстване към крайните ползватели на помощта – МСП, извършващи автобусни превози.

Предстоящи за реализиране мерки в рамките на ОПИК в подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на пандемията COVID-19:

 • Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с индикативен бюджет 78 млн. лева. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Разработени са Методология и критерии за подбор на операции, които предстои да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК в рамките на присъствено заседание на 17.09.2020 г.
 • Процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ с индикативен бюджет 78 млн. лева. Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19. Разработени са Методология и критерии за подбор на операции, които предстои да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК в рамките на присъствено заседание на 17.09.2020 г.

С Решение на Министерския съвет № 573/14.08.2020 г. за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е определен допълнителен финансов ресурс в размер на 391 млн. лева по линия на Инициативата на ЕК -REACT-EU. Тези средства ще бъдат използвани за реализирането на мерки с цел осигуряване на финансова помощ на микро, малки и средни предприятия (МСП) за реализиране на инвестиции, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и инвестиционна подкрепа за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика. В тази връзка бяха разработени следните мерки за подкрепа:

 • Процедура „Дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж“ с индикативен бюджет 291 166 000 лева и основна цел: осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Предстои разработване на конкретните параметри за предоставяне на подкрепа по процедурата.
 • Процедура „Цифрови и зелени иновации“ с индикативен бюджет 100 млн. лева и основна цел: да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. Предстои разработване на конкретните параметри за предоставяне на подкрепа по процедурата.

При реализацията на горепосочените мерки и с цел максимално облекчаване на бизнеса ще се търсят възможности за финансиране на основата на опростени варианти на разходи.

Българска банка за развитие

По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 144 995 000 лева, от които вече близо 50 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 11 септември 2020 г. ББР е потвърдила 17 509 броя кредити в общ размер на 73 190 880 лв. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1000 кредита за близо 5 млн. лв.
От стартирането на гаранционната програма, която Българската банка за развитие управлява, дванадесетте банки-партньори са разгледали близо 30 хил искания, 73 на сто от които са на лица на трудов договор, а останалите 27% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на одобрените заема е малко под 4200 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия,пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 11 септември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 млн. лв. Потвърдените кредити към 11.09.2020 г. са 208 бр. с общ размер на 31 519 800 лв., гарантираната сума е 25 095 840 лв. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови над 70 кредита за 11 млн.лв.

Насърчаване на инвестициите

От началото на 2020 г. по ЗНИ са издадени сертификати за клас инвестиция на 22 проекта (19 проекта за клас А, 3 проекта за клас Б), на обща стойност 709,4 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3203 нови работни места. Тринадесет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

 1. 1. Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Приключило обществено обсъждане на 07.09.2020 г., предстои междуведомствено съгласуване. Проектът е съгласуван предварително с Министерство на финансите във връзка с нормативните изисквания по чл. 27 и чл. 28 от Закона за държавните помощи.

В проекта е предвидена нова финансова мярка в подкрепа на бизнеса. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

 1. 2. Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Предвидените мерки за развитие на инвестиционната политика ще осигурят необходимите финансови средства за подпомагане на всяка компания, предприела действия за осъществяване на инвестиции в страната и създаване на още по-добра инвестиционна среда в България.

С новите мерки България ще подобри конкурентните си позиции пред останалите страни в региона, с които си съперничи в привличането на инвестиции – Румъния, Сърбия, Македония, както и Полша и Унгария.

Инвестираните бюджетни средства за подкрепа на новите инвестиционни проекти в страната ще съдействат за подобряване на структурата на икономиката, повишаване на нейната конкурентоспособност, създаване на дългосрочна заетост и повишаване на регионалната икономическа активност за намаляване на дисбалансите в икономическото развитие.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Предприетите мерки от Българската агенция за инвестиции са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия в посочения период, предприети от БАИ, са както следва:

-Подготвени за връчване са три сертификата за инвестиции клас „А“, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Общата стойност на сертифицираните проекти е в размер на 292.23 млн. лв. и с тях ще бъдат разкрити 587 нови работни места. Проектите са устойчиви и ще създадат висока добавена стойност в областите Пловдив и София.

-Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от COVID-19.

-БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.

-Стартирана беше работата по инициативата на БАИ и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари за представяне на България, като нова „nearshoring“ дестинация в световен мащаб. През последните два месеца БАИ и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари у нас се стремят да позиционират България, като отлична дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки (nearshoring). Предстои провеждането на серия от мероприятия, свързани с брандирането на България, като жизнена среда за пренасяне на производствени мощности. Съвместната инициатива включва видео конференции с представители на бизнеса, инвеститори, които са членове на Двустранните търговски и индустриални камари, участие на български посланици и търговски аташета. Инициативата предвижда и разпространение на съвместна брошура, представяща ключовите предимства на България като дестинация, която може да съкрати веригите на доставки.

Измерими показатели на предприетите мерки насочени към насърчаване на инвестиционната активност:

Измерим показател за периода 26.08-10.09.2020 г.

Мерна единица

Изпълнение

Брой на инвестиционните проекти, получили сертификат за клас инвестиция по ЗНИ по т.1

Брой

3

Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ по т.1

Млн. лв.

292.23

Нови работни места по т.1

(за пряко заети след осъществяването на инвестициите)

Брой

587

Предоставяне на информация на потенциални инвеститори (инвестиционни запитвания).

Брой

7

Участие в инвестиционни форуми и семинари, организирани от други институции

Брой

2

Брой на проведените срещи с потенциални инвеститори

Брой

5

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ) представиха първият мапинг на българската индустрия в проекта BG Industry Map, който обединява в сайт информация за 14 водещи индустрии в страната.

Проектът представя и информация за сферата на образованието, която за първи път бива поставяна в рамките на индустриален мапинг. BG Industry Map e информационен проект, който обединява силите на няколко клъстерни организации, което е изключително важно в настоящата безпрецедентна икономическа обстановка и ще има изключително положителен характер върху насърчаването на инвестициите в страната.

Сайтът https://bgindustrymap.com/bg позволява да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма.

– Продължава работата по стартиралата единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, както и набирането на проектни предложения по стартиралата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Във връзка с последиците, които пандемията COVID 19 нанесе на българските малки и средни предприятия със свиването на потреблението на стоки и услуги, с намаляването на производството, ИАНМСП предприе действия за облекчаване участието на български МСП в различни международни прояви в страната и чужбина, както следва:

 • С оглед организирането на международни изложби в условията на COVID-19, екипът на ИАНМСП изготвя специални насоки за безопасност, свързани с пандемията, които следва да се спазват от представители на фирмите-изложители и от служителите на агенцията по време на всяка изложба. С цел преодоляване на негативните последици за българския бизнес и подпомагане установяване на успешни партньорства на българските фирми ИАНМСП стартира организацията на национални участия в следните международни панаири: за захарни и сладкарски изделия – ISM 2021, 31.01-03.02.2021 г., гр. Кьолн, Германия; за мода и аксесоари – WHO’S NEXT 2021, 22-25.01.2021 г., гр. Париж, Франция и за корабостроене и кораборемонт – SMM 2021, 02-05.02.2021 г., гр. Хамбург, Германия.
 • ИАНМСП пилотно провежда на 10 и 11.09.2020 г. on-line Българо-виетнамски форум с цел проучване на ефективността за българския бизнес от провеждане на подобни промоционални събития в условията на пандемия. Във виртуални зали, разделени по секторна насоченост, представителите на българския бизнес ще могат да се срещнат с потенциални бизнес партньори.
 • Поддържане на База данни на български фирми и предоставяне на контактна информация на български и чуждестранни контрагенти при възникнал интерес. Във връзка с пандемията агенцията актуализира базата данни на български производители на лични предпазни средства и хигиенни материали с цел предоставяне на актуална информация на различни институции и заинтересовани фирми от страната и чужбина.
 • Периодично се актуализират рубриките на специално създадената на институционалния сайт платформа за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) за преодоляване на икономическите и социалните последици от COVID 19. Платформата отчита 7862 посещения от създаването на информационното приложение до 10.09.2020 г.

Сигнали

На нарочно създадения електронен адрес за сигнали за нередности и консултации signali@mi.government.bgи регистрирани сигнали, получени чрез тел. 02/940 74 21, към 10.09.2020 г., 14:20 ч. е обобщена следната информация:

Общо получени електронни писма – 29 бр. и 1 бр. регистриран сигнал от 26.08.2020 г., подаден по телефона от които:

10 бр. електронни писма с характер на сигнали за отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с искане за преразглеждане. 4 бр. сигнали във връзка с други процедури на ОПИК или възникнали общи проблеми.

1 бр. сигнал по телефон за отхвърлено проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с искане за преразглеждане. Съставени са 2 бр. протоколи от проведени два разговора (на 26-27.08.2020 г.), като вторият протокол съдържа допълнителна информация по вече подадения и регистриран в АИС документооборот сигнал.

Забележка: В периода от 02.09.2020 г. до момента (10.09.2020 г., 14:20 ч.)няма получени нови сигнали нито по телефона, нито на новосъздадения имейл адрес.

Фонд на Фондовете

Фондът на фондовете (ФнФ) ще инвестира общо над 660 хил. лв. (около 340 хил. евро) в шест стартиращи предприятия. Всяка от компаниите ще получи между 50 и 100 хил. евро публичен ресурс, за да ускори развитието си.

Проектите са в сферата на новите технологии и въвеждането на иновации като индустриално 3D принтиране, модерни финансови технологии, аутсорсинг платформи, софтуерни продукти. Компаниите ще използват парите за разширяване на сегашните и навлизане на нови пазари, маркетинг и пазарно валидиране на своите концепции.

Инвестициите се извършват през един от вече работещите на пазара фондове за ускоряване и начално финансиране – „Иновейшън кепитъл фонд“. Структурата се управлява от фонд мениджъра „Иновейшън кепитъл“ и е подкрепена със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Фондът има за цел да повиши перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми със сериозен потенциал за растеж.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 26.08.2020 – 08.09.2020г.
 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки.
 3. Допълнителни мерки във връзка с подпомагане на български компании.
 4. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 26.08.2020 – 08.09.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 25.08.2020

към 08.09.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити(хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

351

1 375 288

331

1 248 683

-6%

-9%

в това число с нови клиенти

36

58 186

37

88 862

3%

53%

В периода 26.08.2020 – 08.09.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса. През отчетния период дружеството е регистрирало прекратяване на 25 застрахователни договора с обща стойност на кредитните лимити 183 384 хил. лв., като всички са прекратени по инициатива на клиентите поради отпаднал застрахователен интерес, тъй като не са сключили договори за продажба с техните контрагенти.

За посочения период БАЕЗ ЕАД привлече още един нов за дружеството клиент със обща кредитна експозиция от 30 676 хил. лв.

1.2. През периода 26.08.2020 – 08.09.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 25.08.2020

към 08.09.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

725 638

577 083

80%

741 325

590 952

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.20г.

680 193

595 296

88%

752 087

658 922

88%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

231 779

226 319

98%

238 079

232 619

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 13 869 хил. лв., а по непазарен риск – 63 626 хил. лв.

Средниятпроцент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 25.08.2020

към 08.09.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил.лв.)

Брой

ЗО

(хил.лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

175

2 936

184

2 997

5%

2%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

22

1 186

22

1 186

0%

0%

Кредити и финансиранияи кредити за предекспортно финансиране

3

2 883

3

2 883

0%

0%

Общо

200

7 005

209

7 066

15%

13%

За периода 26.08.2020–08.09.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 9 щети в размер на 61 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 42% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

към 25.08.2020

към 08.09.2020

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

97

4 869

103

4 880

6.2%

0.2%

Средни предприятия*

73

1 841

74

1 846

1.4%

0.3%

Малки предприятия*

30

295

32

340

6.7%

15.3%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП и големи предприятия, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

25.08.2020

160

652 552

551 163

08.09.2020

161

646 727

594 453

Изменение в %

1%

-1 %

8 %

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като за посочения период е в размер на 594 453 хил. лв. или увеличение с 8%спрямо предходния период.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 26.08.2020 – 08.09.2020г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 43 290 хил. лв.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

25.08.2020

125

771 834

841 672

08.09.2020

114

711 400

876 695

Изменение %

-8%

-8%

4%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 26.08.2020 – 08.09.2020г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост и за посочения период застрахованият оборот е в размер на 876 695 хил. лв., с което се регистрира увеличение от4%спрямо предходния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиранеи инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

25.08.2020

72

287 433

08.09.2020

71

286 481

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 26.08.2020 – 08.09.2020г. се наблюдава относително задържане на броя застрахователни договори и застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели непрестанно нарастване на обемите на кредитните лимити, които за посочения период са в размер на 286 481 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА(хотели, ресторанти и кафета) сектор.

Споделете