Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 25 септември до 09 октомври 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 25 септември до 09 октомври 2020 г.

С близо 173 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ са подпомогнати микро и малки предприятия по ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 25 септември до 9 октомври 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) напредъкът е следния:

Към 08.10.2020 г.:

– Одобрени за финансиране са 21 173 проектни предложения, подадени в рамките на всички общо 28 оценителни сесии. По всички проектни предложения по процедурата са сключени договори и са наредени плащания, като предоставените средства достигат 172 672 262,70 лв.

– Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения.

– Управляващият орган на ОПИК е предприел необходимите действия за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия, въз основа на което ще бъде възможно повторното изискване на документи от страна на кандидатите по процедурата. Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

– Процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на Условията за кандидатстване по процедурата ще стартира през м. октомври като уведомления за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020.

2. По „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия, която е стартирала процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263 688 340,21 лв.

До момента са предприети съответните действия за предоставяне по служебен път на необходимата за извършване на оценката финансова информация от Национална агенция по приходите, както и информация от Националния статистически институт, чрез Информационната система Мониторстат.

Започна същинската оценка, която е на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като нормативно регламентирания срок за приключване на оценката е 3 месеца.

Управляващият орган (УО) на ОПИК си е поставил за цел този срок да бъде съкратен наполовина и в средата на месец ноември 2020 г. да бъдат обявени резултатите, което не е възможно да се осъществи по-рано поради установените в закона срокове, както следва:

– За отстраняване на нередовности от страна на кандидатите – минимум 1 седмица;

– За възражения на етап за административно съответствие и допустимост – минимум 1 седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката, УО на ОПИК, предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 г. е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

3. По двете процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

– На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

ü Процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв. и

ü процедура за „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

4. По отношение на двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:

Изготвените Методологии и критериите за подбор на операции по двете процедури бяха одобрени в рамките на проведеното десето официално заседание на КН на 17.09.2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (УО на ОПИК) предвижда в началото на октомври 2020 г. да публикува за обществено обсъждане пакетите с документи за кандидатстване по двете нови процедури.

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сроковете за кандидатстване и оценка по дадените процедури, УО на ОПИК очаква промяна на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Непосредствено след това изменение и след разглеждане на получените коментари от обществените обсъждания се предвижда във възможно най-кратки срокове процедурите да бъдат отворени за кандидатстване.

5. По отношение на допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева съгласно указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането новата специфична цел.

Българска банка за развитие

 • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 153 860 000 лева, от които над 53 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 08 октомври 2020 г. ББР е потвърдила 19 842 броя кредити в общ размер на 82 922 537 лв. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1000 кредита за близо 4 500 000 лв. От стартирането на гаранционната програма, която Българската банка за развитие управлява, дванадесетте банки-партньори са разгледали над 31 хил. искания, 70 на сто от които са на лица на трудов договор, а останалите 30% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

 • По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 08 октомври 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Одобрените от ББР за финансиране кредити към 08.10.2020 г. са 482 бр. с общ размер, възлизащ на 70 481 590 лева. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови над 150 кредита за над 25 000 000 лева.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията от COVID-19.

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, публикуван за обществено обсъждане в периода 07.08.-07.09.2020 г. По проекта постъпи становище на Министерство на финансите във връзка с нормативно предвиденото съгласуване по чл. 27 и чл. 28 от Закона за държавните помощи.

Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка в областта на насърчаването на инвестиции. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

С Решение на Министерски съвет № 677/25.09.2020 г. са одобрени проект на договор между правителството на Република България и община Костинброд за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „Кока-кола Хеленик Ботълинг къмпани България“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Разширяване на производствен център на Кока-кола в Костинброд, 2020“ – гр. Костинброд, с размер на планираната инвестиция от 34 284 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 469 061 лв. с ДДС лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Костинброд за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 22 проекта, на обща стойност 709.4 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3 203 нови работни места. В това число за 13 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Тези данни потвърждават трайните намерения на инвеститорите, въпреки трудностите, породени от извънредната епидемиологична обстановка. В потвърждение на добрите условия за инвестиции в страната, данните на БНБ сочат, че нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли 2020 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1 407.4 млн. евро (2.5% от БВП), като нараства с 494.8 млн. евро (54.2%) спрямо периода януари – юли 2019 г. (положителен поток от 912.6 млн. евро, 1.5% от БВП). През юли 2020 г. потокът е положителен и възлиза на 958.8 млн. евро, при положителен поток от 400 млн. евро за юли 2019 г.

За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия в посочения период, предприети от Българска агенция за инвестиции, са както следва:

 1. Връчен е един сертификат за инвестиция клас „А“, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), на стойност 8.729 млн. лв. и ще бъдат разкрити 350 нови работни места. Проектът е устойчив и ще създаде висока добавена стойност в гр. София.
 2. Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от COVID – 19.
 3. БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

– За периода 24.09-07.10. беше предприето актуализиране и надграждане на платформата „Насоки за МСП в условия на криза“, като наименованието беше променено на „МСП съветник“, в който Агенцията си партнира с Фонда на фондовете с цел предоставяне на по-широк обхват от информация и услуги в полза на МСП.

– Бяха представени ваучери за ИКТ услуги на първите одобрени 28 кандидата по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

– Продължава оценката за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения по Единадесета конкурсна сесия на НИФ.

Сигнали

В изпълнение на антикризисната икономическа мярка „Приоритетно и предсрочно разглеждане на сигнали/жалби/предложения, постъпили на електронен адрес: signali@mi.government.bg и откритата телефонна линия 02/940 74 21“ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика и в съответствие с издадена на 04.08.2020 г. заповед на министъра на икономиката, получените сигнали/писма и предприетите действия по тях са както следва:

До 07.10.2020 г. на адрес: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 48 бр. електронни писма и регистрирани сигнали, от които:

1. Сигнали/предложения – 21 бр. в т. ч.:

– във връзка с отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с искане за преразглеждане – 17 бр., като единият от сигналите е подаден на обявения телефон;

– по други процедури на ОПИК или възникнали общи проблеми – 4 бр.

Предприети действия

По всички постъпили сигнали е извършена проверка от създадена Работна група със заповед на министъра на икономиката. Проверките са осъществени предимно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) въз основа на предоставения достъп с права за четене. Констатирано е, че голяма част от проектните предложения са отхвърлени поради неправилно подписани от кандидатите документи с Класифициран електронен подпис (КЕП), неуспешно прикачени файлове, предоставяне на попълнен документ по неутвърден образец или други технически причини. Същите не отговарят на предварително обявените условия за кандидатстване по процедурата и не са допуснати до финансиране. С оглед усвояването на средствата по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в пълен обем и предвид характера на допуснатите от кандидатите технически грешки при подаване на проектните си предложения са стартирани действия по извършване на нормативни промени, които да дадат възможност на кандидатите, на които е отказано предоставянето на безвъзмездна помощ по формални причини, да отстранят допуснатите от тях грешки и проектите им да бъдат отново обект на оценка. За резултатите от извършените проверки са изготвени доклади до министъра на икономиката.

2. Запитвания/уведомления/молби и др. – 27 бр.

Предприети действия

Всички електронни писма, които нямат характер на сигнал с конкретно описани нарушения или оплаквания, но са относими към дейността на ОПИК са препратени по компетентност на ГД ЕФК, а писмата, свързани с други дейности или казуси са насочени за разглеждане към отговорните дирекции/структури.

През отчетния период, от страна на Инспектората на министерството се администрират приоритетно и при възможност предсрочно както сигналите, получени на новосъздадената електронна поща signali@mi.government.bg и посочения телефон, така и всички останали сигнали постъпили по общо установения ред – чрез електронната поща anticorruption@mi.government.bg, чрез денонощен безплатен телефон 0800 11 070, чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на МИ, по публикации в медии чрез писмено разпореждане на министъра, чрез деловодството на министерството и др.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 23.09.2020 – 06.10.2020г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 23.09.2020 – 06.10.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 22.09.2020

към 06.10.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

346

1 268 178

382

1 433 989

11%

13%

в това число с нови клиенти

41

89 731

47

101 602

15%

13%

В периода 23.09.2020 – 06.10.2020 г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 36 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 165 811 хил. лв., като привлече още 6 нови за дружеството клиенти с обща кредитна експозиция от 11 871 хил. лв.

1.2. През периода 23.09.2020 – 06.10.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 22.09.2020

към 06.10.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

751 051

598 956

80%

781 447

624 187

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

802 447

705 242

88%

869 804

759 844

87%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

241 079

235 619

98%

266 510

261 050

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 30 396 хил. лв., по непазарен риск – 67 357 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 25 431 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 22.09.2020

към 06.10.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

190

3 077

195

3 297

3%

7%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

23

1 257

24

1 549

4%

23%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

4

2 896

4

2 896

0%

0%

Общо

217

7 230

223

7 742

3%

7%

За периода 23.09.2020 – 06.10.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 6 щети в размер на 512 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 43% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

към 22.09.2020

към 06.10.2020

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

108

4 972

108

5 238

0%

5%

Малки предприятия*

33

368

35

569

6%

55%

Средни предприятия*

76

1 875

80

1 936

5%

3%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП и големи предприятия, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

22.09.2020

164

652 706

649 621

06.10.2020

166

720 532

658 979

Изменение в %

1%

10%

1%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като за посочения период е в размер на 658 979 хил. лв. или увеличение с 1% спрямо предходния период.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 23.09.2020 – 06.10.2020г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск с 9 358 хил. лв., както и значително увеличение на кредитните лимити с 67 826 хил. лв. повече спрямо предходния период.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован оборот

(хил. лв.)

22.9.2020

117

715 101

920 083

6.10.2020

127

749 640

988 384

Изменение в %

9%

5%

7%

Данните в сравнителния анализ показват, че за 23.09.2020 – 06.10.2020г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост и за посочения период застрахованият оборот е в размер на 988 384 хил. лв., с което се регистрира увеличение от 7% спрямо предходния период.

2.3. Осигурено е застрахователно покритие за кредити и финансирания, отпуснати на малки и средни предприятия (МСП), кредити за предекспортно финансиране и инвестиции.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

22.09.2020

75

291 563

06.10.2020

77

301 033

Изменение %

3%

3%

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 23.09.2020 – 06.10.2020г. се наблюдава увеличаване с 2 нови застрахователни договори и ръст на застраховани експозиции по застраховка кредити и финансирания, кредити за предекспортно финансиране и инвестиции с 9 470 хил. лв.

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на малките и средните предприятия, както и подкрепа на предекспортното финансиране от български банки, като цели непрестанно нарастване на обемите на кредитните лимити, които за посочения период са в размер на 301 033 хил. лв.

2.4. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил. лв.)

Към дата

Кредитни лимити

Застрахован оборот

22.09.2020

5 611

3 411

06.10.2020

5 631

4 465

През отчетния период се наблюдава увеличаване на застрахования оборот като към 06.10.2020 г. същият достига стойността от 4 465 хил. лв., което представлява ръст нарастване в почти двоен размер.

2.5. Осигурено е застрахователно покритие по Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД.

През периода 23.09.2020 – 06.10.2020 г. беше сключен първият застрахователен договор по тази програма и е с одобрен кредитен лимит в размер на 3 160 хил. лв.

 1. Допълнителни мерки във връзка с подпомагане на български компании: БАЕЗ ЕАД продължава осигуряването на застрахователно покритие за българските износители към контрагенти от държави, засегнати от COVID – 19 и не предприема рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити към тези контрагенти.
 • БАЕЗ ЕАД е в тясно сътрудничество с ББР ЕАД, като участва активно в Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Създадения финансов механизъм в бъдеще ще доведе до значително намаляване на междуфирмената задлъжнялост.
 • БАЕЗ ЕАД продължава да прилага облекчен ред за администриране и сключване на застрахователни договори.

БАЕЗ ЕАД продължава да разширява техническите възможности на приложението BAEZ.net, което осигурява по-бърз и лесен достъп на клиентите на БАЕЗ ЕАД до предлаганите услуги от дружеството.

Споделете