Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 09 до 23 октомври 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 09 до 23 октомври 2020 г.

Близо 400 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 9 октомври до 23 октомври 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) напредъкът е следния:

Към 22.10.2020 г.:

 • Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на близо 173 млн. лева;
 • По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора;
 • Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения. Въз основа на така предоставената възможност предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изисквания на допълнително изисканите им документи. С цел оказване на методическа помощ на кандидатите ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.
 • Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

2.Относно процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия, която е стартирала процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263 688 340,21 лв.

Започна същинската оценка, която е на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като до момента, на етап административно съответствие и допустимост са оценени 1 895 проектни предложения.

Нормативно регламентирания срок за приключване на оценката е 3 месеца. УО на ОПИК си е поставил за цел този срок да бъде съкратен наполовина и в средата на месец ноември да бъдат обявени резултатите, което не е възможно да се осъществи по-рано поради установените в закона срокове, както следва:

– За отстраняване на нередовности от страна на кандидатите – минимум 1 (една) седмица;

– За възражения на етап за административно съответствие и допустимост – минимум 1 (една) седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката, УО на ОПИК, предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

 1. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти.

Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Към 14:35 ч. на 22.10.2020 са подадени 266 проекта на стойност 18 459 373 лв.

и

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 840 проектни предложения от туроператори и туристически агенти.

 1. 4. По отношение на двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:
 • Ø На 17.09.2020 г. в рамките на проведеното десето официално заседание на Комитета за наблюдение/КН/ бяха одобрени изготвените Методологии и критериите за подбор на операции по двете процедури;
 • Ø По процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

 • По процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

На 15.10.2020 г. УО на ОПИК обяви процедурата за обществено обсъждане. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 22.10.2020 г. (включително).

Бюджетът по процедурата е в размер на 40 000 000 евро/ 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия.

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сроковете за кандидатстване и оценка по дадените процедури, УО на ОПИК очаква промяна на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Непосредствено след това изменение и след разглеждане на получените коментари от обществените обсъждания се предвижда във възможно най-кратки срокове процедурите да бъдат отворени за кандидатстване.

 1. По отношение на допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева съгласно предложението на ЕК за регламент относно REACT-EU и указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането нова приоритетна ос.

Българска банка за развитие

 • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 156 076 250 лева, от които над 55 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 22 октомври 2020 г. ББР е потвърдила 20 892 броя кредити в общ размер на 87 335 258 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1100 кредита за близо 4 400 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa.

 • По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID -19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 22 октомври 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 22.10.2020 г. са 642 бр. с общ размер, възлизащ на 87 796 666 лева, а потенциално гарантираната сума е 70 117 333 лева.

Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови над 150 кредита за близо 20 000 000 лева.

Министърът на икономиката разпореди ускоряване и разширяване на „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“. Изхождайки от преминаването на епидемиологичната в икономическа криза, министър Борисов проведе разговори с работодателските организации, както и с останалите ресорни министри в търсене на още по-ускорено усвояване на капитала. Бяха направени и пазарни тестове с търговските банки-партньори. В резултат бяха направени препоръки за разширяване обхвата на Програмата.

Министерството на икономиката поставя за обсъждане пред Министерски съвет следните предложения. На първо място да се обсъди разширяване обхвата на Програмата чрез осигуряването на ликвидност и за големите предприятия (персонал над 250 души, годишен оборот, който превишава 97 500 000 лв. и/или стойност на активите, която превишава 84 000 000 лв.). Да се увеличи абсолютният, максимален размер на кредита към едно и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия-търговски дружества. Налице е предложение за увеличаване на Лимита на гаранционни плащания от 30 % на 50 %. ББР вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на 50 %, вместо на 30 % от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Да се удължи с половин година крайният срок, до изтичането на който се предоставят кредити по Програмата: от 31.12.2020 до 30.06.2021 г. Също така да бъде удължен крайният срок, до изтичането на който може да се кандидатства за кредити по Програмата: от 23.12.2020 до 20.06.2021 г. Има и предложение за удължаване с една година на срока на дадената от ББР гаранция по портфейлите от кредити: от 5 на 6 години – това е допустимият максимум по Временната рамка. Да се даде възможност за по-облекчен процес за преценка, от страна на търговските банки, относно установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали клиентите в корона кризата. Да се облекчат изискванията за усвояване на средства от кредитите, както и изискванията за предявяване на плащания по дадената от ББР гаранция по Програмата. Предлага се още да бъде удължен гратисният период за съществуващите кредити, които се включват в Гарантираните портфейли до 30.06.2021 г. включително. Освен това да се разшири обхвата на финансирането с бъдещите инвестиционни нужди на предприятията (не само на техните нужди от ликвидност, за оборотен капитал). Възнамерява се да се даде по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на обезпеченост по кредите извън гаранцията от ББР. Също така, освен намаляване на обезпечението, банките да могат да предоставят и алтернативно финансово предимство, изразяващо се в намаление на рисковия лихвен марж, което може да резултира в по-ниски лихви по кредитите, отколкото предвиждат вътрешните правила на банките. Не на последно място ББР да анализира възможностите за използване на контра-гаранционния инструмент на Паневропейския гаранционен фонд, което ще позволи подкрепата да достигне до по-голям брой бенефициенти при подобрените условия.

Фонд на Фондовете със средства от ОПИК

42 млн. лв. антикризисен ресурс от Фонда на фондовете вече е на пазара, като средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от COVID-кризата.

Допълнителен антикризисен ресурс от Фонд мениджър за финансови инструменти в България вече е на пазара. Средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от COVID-кризата. Те ще достигнат до тях чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е необходимо набирането на частен капитал извън участието на фонд мениджъра. Допълнителният ресурс е предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, оповестен за обществено обсъждане в периода 07.08.2020-07.09.2020 г. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за привличане на значими инвеститори), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ (по чл. 22д от ЗНИ с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б от ЗНИ с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези дружества се разкриват общо 1 095 работни места:

– С Решение на Министерски съвет № 677/25.09.2020 г. са одобрени проект на договор между правителството на Република България и община Костинброд за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „Кока-кола Хеленик Ботълинг къмпани България“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Разширяване на производствен център на Кока-кола в Костинброд, 2020“ – гр. Костинброд, с размер на планираната инвестиция от 34 284 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 469 061 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Костинброд за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Министър Лъчезар Борисов и кметът на Костинброд Трайко Младенов подписаха договора между Министерството на икономиката и Общината за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост.

– С Решение на Министерски съвет № 657/17.09.2020 г. са одобрени проект на договор между правителството на Република България и община Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура“ – гр. Пловдив. с размер на планираната инвестиция от 10 500 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 1 027 060 лв. с ДДС лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на общината за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Министър Лъчезар Борисов подписа договорите между Министерството на икономиката и Община Пловдив, както и между министерството и „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ” за изграждане на инфраструктурата по инвестиционния проект на дружеството изпълняван в града.

– С Решение на Министерски съвет № 512/23.07.2020 г. е одобрен проект на договор с „Язаки България“ ЕООД за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект „Завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград” . с размер на планираната инвестиция от 30 000 000 лв. За изпълнението на договора ще бъдат предоставени средства в размер до 1 913 195 лв. с ДДС лв. от бюджета на МИ.

Връчен бе сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „БИК Сървисис София” ЕООД за инвестиционен проект „Създаване на финансов център за споделени услуги на Societe BIC в гр. София“.Проектът предвижда изграждане на ново предприятие за изнесени професионални и бизнес услуги в гр. София в размер на 1 955 000 лв., като ще бъдат разкрити общо 200 нови работни места за висококвалифицирани специалисти. Центърът ще обслужва операциите на BIC Group с обхват на действие в Европа, Близкия изток и Африка.

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 23 проекта, на обща стойност 716.2 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3 252 нови работни места. В това число за 13 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Министерството на икономиката проучва възможностите за използване на различни европейски фондове за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на проекти, които да бъдат финансирани със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност; Насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

С цел насърчаване и подпомагане на интернационализацията на малките и средни предприятия в условия на криза през отчетния период успешно се проведоха следните събития:

 • Уебинар за представяне на възможностите за правене на бизнес с аржентински компании, организиран съвместно с Посолството на Аржентина в София на 28.09.20 г.
 • Българо-германска бизнес конференция с работни срещи, която се организирана съвместно с ГБИТК на 02.10.20 г. на Платформа А6, НДК, като бяха представени възможностите за навлизането на българските компании на германския пазар.
 • Българо-италианска бизнес конференция „България-Италия:Добри практики в динамична среда“ с двустранни срещи, организирана съвместно с Конфиндустрия България на 14.10.20 г., Платформа А6, НДК.
 • Търговска мисия – родшоу в Хърватия,11-17.10.20 г., многосекторна с организиране на двустранни срещи.
 • Международно изложение за хуманна и дентална медицина Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика, 07-09.10.2020 г., гр. София, България
 • 53 Специализирано международно изложение СТРОЙКО ЕКСПО 2020, 21-25.10.2020 г., гр. София, България

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия продължава подготовката по останалите мероприятия с международен характер:

Във връзка с останалите дейности по подпомагане на малките и средни предприятия в условия на криза е изпълнено следното:

 • За периода 07.10 – 22.10.2020 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, в който Агенцията си партнира с Фонд на фондовете.
 • Публикувани са междинни класирания по първите три оценителни сесии на одобрените за получаване и на отхвърлените кандидати за ваучери за ИКТ услуги по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, успоредно с това продължава и връчването на ваучери на вече одобрените кандидати.
 • В периода оценката за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения по Единадесета конкурсна сесия на НИФ, приключва и предстоят последващи действия от страна на Звеното за контрол, след което процеса продължава с техническа и икономическа оценка на проектните предложения от страна на независими експерти.

Сигнали

В изпълнение на антикризисната икономическа мярка „Приоритетно и предсрочно разглеждане на сигнали/жалби/предложения, постъпили на електронен адрес: signali@mi.government.bg и откритата телефонна линия 02/940 74 21“ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика и в съответствие с издадени заповеди на министъра на икономиката, получените сигнали/писма и предприетите действия по тях са както следва:

До 20.10.2020 г. на адрес: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 54 бр. електронни писма и регистрирани сигнали, от които:

1. Сигнали/предложения- 21 бр. в т. ч.:

– във връзка с отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19“ с искане за преразглеждане – 17 бр., като единият от сигналите е подаден на обявения телефон;

– по други процедури на ОПИК или възникнали общи проблеми – 4 бр.

Предприети действия от Министерството на икономиката:

По всички постъпили сигнали са извършени проверки, а резултатите от тях са обективирани в доклади, одобрени от министъра на икономиката. Подателите на сигналите са уведомени по електронен път, че Управляващият орган на ОПИК е предприел необходимите действия за изменение на Условията за кандидатстване по процедураBG16RFOP002-2.073, като непосредствено след това ще стартира процедурата по повторно преразглеждане на отхвърлените проектните предложения. Предоставен им е следният електронен адрес: https://opic.bg/news/na-vnimanieto-na-kandidatite-po-protsedura-bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19, на който може да се запознаят с пълният текст на съобщението, публикувано на електронната страница на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК). Обърнато е специално внимание на всички да проверяват периодично профилите си, чрез които са подали проектните си предложения поради това, че уведомленията за отстраняване на констатираните нередовности ще се изпращат единствено и само чрез ИСУН 2020.

В периода от 08.10.2020 г. до 22.10.2020 г. няма постъпили нови електронни писма, които да имат характер на сигнали с конкретно описани нарушения.

 1. 2. Запитвания/уведомления/молби и др. общо – 33 бр.

За периода от 08.10.2020 г. до 22.10.2020 г. са постъпили 6 бр. нови електронни писма. Едното от тях е благодарствено писмо за предприетите до момента действия, а останалите пет представляват запитвания/уведомления/молби относими към дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, които са препратени по компетентност или за отговор до Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

От страна на Инспектората на Министерство на икономиката продължават да се разглеждат приоритетно и при възможност предсрочно, както всички постъпили сигнали/писма на e-mail: signali@mi.government.bg, така и получените по общо установения ред. През отчетния период се наблюдава съществен спад на получени оплакванията/сигнали/жалби.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 07.10.2020 – 20.10.2020г. включително;

 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 07.10.2020 – 20.10.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 06.10.2020

към 20.10.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

382

1 433 989

400

1 548 491

5%

8%

в това число с нови клиенти

47

101 602

48

168 662

2%

66%

В периода 07.10.2020 – 20.10.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 18 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 114 502 хил. лв., като привлече още 1 нов за дружеството клиент с обща кредитна експозиция от 67 060 хил. лв.

1.2. През периода 07.10.2020 – 20.10.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 06.10.2020

към 20.10.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

781 447

624 187

80%

845 985

685 449

81%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

869 804

759 844

87%

943 078

824 768

87%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

266 510

261 050

98%

272 678

267 218

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 61 262 хил. лв., по непазарен риск – 64 924 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 6 168 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 06.10.2020

към 20.10.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил.лв.)

Брой

ЗО

(хил.лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

195

3 297

201

3 339

3%

1%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

24

1 549

26

1 678

8%

8%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

4

2 896

4

2 896

0%

0%

Общо

223

7 742

231

7 913

4%

2%

За периода 07.10.2020 – 20.10.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 8 щети в размер на 171 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 43% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

към 06.10.2020

към 20.10.2020

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

108

5 238

113

5 346

5%

2%

Средни предприятия*

80

1 936

83

1 998

3%

3%

Малки предприятия*

35

569

35

569

0%

0%

Споделете