Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 23 октомври до 06 ноември 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 23 октомври до 06 ноември 2020 г.

Над 400 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 23 октомври до 6 ноември 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) към 03.11.2020 г. напредъкът е следния:

 • Ø Одобрени за финансиране са 21 190 проектни предложения, подадени в рамките на общо 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева;
 • Ø По процедурата са сключени 21 190 административни договора;
 • Ø Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения. Въз основа на така предоставената възможност предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. С цел оказване на методическа помощ на кандидатите ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.
 • Ø Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

2. По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия, която е стартирала процеса по оценка на подадените общо 1 932 проектни предложения, на стойност 263 688 340,21 лв.

Започна същинската оценка, която е на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като до момента, на етап административно съответствие и допустимост са оценени 1 895 проектни предложения.

След етапа административно съответствие и допустимост са отхвърлени 179 проектни предложения. До етап техническа и финансова оценка бяха допуснати 1 714 проектни предложения, които са в текуща оценка. В процеса на оценка на този етап е оттеглено 1 проектно предложение.

Нормативно регламентирания срок за приключване на оценката е 3 месеца. УО на ОПИК си е поставил за цел този срок да бъде съкратен наполовина и в средата на месец ноември да бъдат обявени резултатите, което не е възможно да се осъществи по-рано поради установените в закона срокове, както следва:

– За отстраняване на нередовности от страна на кандидатите – минимум 1 седмица;

– За възражения на етап за административно съответствие и допустимост – минимум 1 седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката, УО на ОПИК, предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

3. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

 • На 02.10.2020 г. бяха подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти:

Процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“, с бюджет от 30 млн. лв.

На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Към 10 ч. на 03.11.2020 са подадени 529 проекта на стойност близо 30 млн. лв.

Процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

4. По отношение на двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:

 • на 17.09.2020 г. в рамките на проведеното 10-то официално заседание на Комитета за наблюдение бяха одобрени изготвените Методологии и критериите за подбор на операции по двете процедури;
 • По процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане.

– Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

 • По процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

На 22.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която УО на ОПИК обяви за обществено обсъждане.

– Бюджетът по процедурата е в размер на 40 000 000 евро/ 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия.

С удължаването на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се дава право на УО да прилага опростени правила и по-скъсени срокове при обявяването на процедурите.

Предвижда се във възможно най-кратки срокове процедурите да бъдат отворени за кандидатстване.

5. По отношение на допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева, съгласно предложението на ЕК за регламент относно REACT-EU и указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет, е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането нова приоритетна ос. Проект на изменението е изпратен неформално на ЕК. Със средствата от REACT-EU се предвижда да стартират две процедури – до края на 2020 г. за възстановяване и растеж на МСП, с индикативен бюджет 200 млн. лв. и в началото на 2021 г. за цифрови и зелени иновации с индикативен бюджет 191 млн.лв.

Българска банка за развитие

 • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 156 076 250 лева, от които над 57 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 06 ноември 2020 г. ББР е потвърдила 21 778 броя кредити в общ размер на 91 0 058 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 700 кредита за близо 3 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa.

 • По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 06 ноември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 06.11.2020 г. са 771 бр. с общ размер, възлизащ на 106 713 061 лева. Напредъкът по програмата за последните 14 дни включва: подадени от търговските банки нови данни за над 150 кредита за финансиране, за над 20 000 000 лева.

На 28 октомври 2020 г. Министерски съвет прие решение за изменение на решение № 310 на министерския съвет от 7 май 2020 г. за одобряване на програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 и за възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие” АД.

С промените в гаранционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19 се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. С решението на МС се увеличава размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига 2 млн. лева. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване по програмата. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната. Ключовите промени в програмата са следните:

В обхвата на Програмата, освен МСП се включват и големи предприятия – търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Това ще бъде още една мярка в защита на заетостта, включително чрез подкрепа за бизнеса, осигуряващ поминък в малките населени места и по-бедните географски региони. Предвид разширения обхват на Програмата, съответно се променя и името й на „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“. За да се запази приоритетния „МСП облик“ на Програмата, всяка банка ще трябва да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60 % от формираните по Програмата портфейли от кредити.

Увеличава се абсолютният, максимален размер на кредита към едно лице и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия – търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства, което се потвърждава и от дадената от търговските банки обратна връзка за подобряване условията на Програмата.

Увеличава се Лимита на гаранционни плащания от страна на ББР АД, от 30 % на 50 %. По този начин, за да се форсира кредитния процес при търговските банки, ББР АД вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер до 50% от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Като резултат от промяната на Лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1 250 000 000 лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 000 000 000 лева.

Удължава се срокът за включване на кредити в Гарантирания портфейл до 30.06.2021г., както и срокът за кандидатстване, който вече ще е до 23.06.2021г. Промяната кореспондира с продължаващата и дори влошаваща се като условия за работа и живот икономическа и социална среда в общността, поради което ЕК увеличи срока за подпомагане по приложимата към Програмата Временна рамка на държавни помощи.

Удължава се срока на предоставяната от ББР гаранция – от 5 на 6 години. Промяната цели да даде се възможност на търговските банки да предоставят по-дълго финансиране на пострадалите от пандемията предприятия, съответно да договарят по-дълги периоди за ползване и връщане на кредитите.

Добавен е нов, общ критерий за допустимост по Програмата, според който затруднението на предприятията се установява по методология на търговските банки, която се предоставя на ББР АД. По този начин се дава възможност за по-облекчен процес на преценка от страна на търговските банки, относно установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали кредитоискателите.

Предвидени са изключения от забранителните хипотези за финансиране на предприятия в затруднение към 31.12.2019 г., така както вече го позволява приложимата спрямо Програмата Временна рамка на ЕК за предоставяне на държавна помощ. Изключението е възможно само за микро или малките предприятия.

Разширява се и обхватът на финансирането, което освен кредити за ликвидни нужди за оборотен капитал, вече допуска и включването на нови инвестиционни кредити.

Дава се по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на обезпеченост по кредитите извън гаранцията от ББР. Променя се процентът на обезпеченост от „до 20%“ на „до 50%“ спрямо размера на финансирането, пояснява се че обезпеченията са вещни. Целта е да не се допуска задържащ ефект пред интереса на търговските банки към финансиране (в случай на запазване на ниските нива на обезпечение) и риска от намаляване вероятността от възстановяване на суми от реализацията на обезпеченията в полза и на ББР АД, след плащане по гаранцията.

Предвидени са промени в трансфера на ползите, осигурявани чрез гаранцията за крайните бенефициери-кредитополучатели по Програмата. Търговските банки трябва да предоставят финансово предимство от гаранцията към предприятията, като отпускат кредитите при предвидените облекчени изисквания за обезпеченост и едновременно с това да намалят с поне 80 базисни точки лихвените проценти по кредитите.

Въвежда се унифициран срок за предявяване на искания за плащане по гаранцията – дванадесет месеца от датата на настъпване на изискуемостта на Кредита в неговата цялост и се облекчават изискванията за предявяването.

Предвижда се одобрените промени да влязат в сила от датата на получаване на положително Решение на Европейската комисия във връзка с нотификацията на Програмата и предоставяната чрез нея държавна помощ.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, оповестен за обществено обсъждане в периода 07.08.2020-07.09.2020 г. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за привличане на значими инвеститори), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ (по чл. 22д от ЗНИ с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б от ЗНИ с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези дружества се разкриват общо 1 095 работни места:

С Решения на Министерски съвет е одобрено е сключването на договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за изпълнението на следните инвестиционни проекти:

– С РМС № 758/23.10.2020г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 2 109 092 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Шумен за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД и повишаване на производствената ефективност“ – гр. Шумен. Инвестицията по проекта е в размер на 27 000 000 лв., ще бъдат разкрити общо 33 нови работни места.

– С РМС № 794/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 1 093 136 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община „Марица”, обл. Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост във връзка с изпълнение на инвестиционния проект на „Балкан Агрикалчарал“ ООД за изграждане на „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци“, община „Марица”, Инвестицията по проекта е в размер на 29 240 000 лв., ще бъдат разкрити общо 31 нови работни места.

– С РМС №795/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 9 908 687,64 лв. от бюджета на Министерството на икономиката, в периода 2020 – 2023 г., за изпълнението на договори за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ със следните дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти, с издаден сертификат за клас инвестиция: „Удуърд България“ ЕООД, гр. София – А-110/22.06.2017; „Олива“ АД, гр. Кнежа, област Плевен – А-112/ 13.07.2017; „Витте Аутомотив България“ ЕООД, гр. Русе- А-126/ 05.01.2018; „Одело България“ ЕООД, гр. Пловдив – А-134/ 22.06.2018; „ВиЕмУеър България“ ЕООД, гр. София – А-149/ 14.02.2019; „Акронис България“ ЕООД, гр. София – А-159/ 23.05.2019; „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, гр. Ловеч – А-160/ 05.06.2019; „Карготек България“ ЕООД, гр. София – А-169/ 21.08.2019; „Роберт Бош“ ЕООД, гр. София – А-189/ 26.08.2020. Деветте дружествата изпълняват инвестиционни проекти с общ размер на инвестициите 191.05 млн. лв. по които са разкрити 2349 нови работни места.

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 24 проекта, на обща стойност 717.7 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3432 нови работни места. В това число за 14 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Министерството на икономиката проучва възможностите за използване на различни европейски фондове за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на проекти, които да бъдат финансирани със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност; Насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства.

За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, конкретните действия в посочения период, предприети от Българска агенция за инвестиции, са както следва:

– Активно се предоставят разяснения на бизнеса по начина на кандидатстване за мерките, предвидени от правителството за преодоляване на последствията от COVID – 19.

– БАИ продължава да провежда срещи с потенциални инвеститори, като в настоящия момент се използват различни способи за онлайн протичането им.

– Агенцията предоставя след инвестиционно обслужване на сертифицирани проекти с цел подпомагане по бързата реализация на проектите им.

– Изготвени са 10 установителни документи на инвеститори по реда на ЗЧРБ/ЗБГ, както и отговори на запитвания от страна на дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието и на Комисията по българско гражданство към Администрация на Президента.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

С цел насърчаване и подпомагане на интернационализацията на малките и средни предприятия в условия на криза през отчетния период успешно се проведоха следните събития:

 • Онлайн конференция на тема “Canada and Bulgaria: Trade and Investment Opportunities”, проведена на 22 октомври 2020 г.
 • Oнлайн работна среща с представители на италианския бизнес, която се проведе на 27.10.2020 г.
 • 53 Специализирано международно изложение СТРОЙКО ЕКСПО 2020, 21-25.10.2020 г., гр. София, България

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия продължава работата си по останалите мероприятия с международен характер със следните актуализации:

 • Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР, 26.11.2020 г.
 • Онлайн бизнес форум „България-Турция“ с двустранни срещи, месец ноември 2020 г.;
 • Национално участие на международна проява за ХВП и здравословен начин на живот FOOD AND HEALTY LIVING FAIRS 2020, 3-6.12.2020 г., гр. Загреб, Хърватия
 • За периода 22.10 – 04.11.2020 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, в който Агенцията си партнира с Фонда на фондовете.
 • Публикувани са междинни класирания по първите четири оценителни сесии на одобрените за получаване и на отхвърлените кандидати за ваучери за ИКТ услуги по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на у слуги за информационни и комуникационни технологии“. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, предоставянето на ваучерите на кандидатите в сградата на ИАНМСП се преустанови от 28.10.2020 г. и се организира процес по изпращането им по куриер до кандидате, до момента са изпратени 95 броя, а общо са издадени 150 броя ваучери. Процеса по оценка и комуникация с кандидатите продължава.
 • В периода оценката за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения по Единадесета конкурсна сесия на НИФ, приключи. Започна процес по възлагането на техническа и икономическа оценка на проектните предложения, преминали оценката за административно съответствие и допустимост на независими експерти по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“. В периода беше изготвен и представен Доклад от членовете на Звеното за контрол.

Фондът на фондовете

Фондът на фондовете (ФнФ) провежда пазарни консултации във връзка с подготовката на нова обществена поръчка. Чрез нея ще се изберат финансови посредници за изпълнение на финансовите инструменти „Микрокредитиране“ и „Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрокредити“. Средствата за тях са от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Бюджетът на двата финансови инструмента ще бъде съставен от публични и частни средства, които ще се предоставят като микрокредити за насърчаване на предприемачеството. Целта е предприятията в затруднение да получат възможност за финансиране на достъпна цена и при облекчени условия. Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации. Чрез тях ФнФ иска да идентифицира потребностите на пазара и потенциалните финансови посредници.

Сигнали

В изпълнение на антикризисната икономическа мярка „Приоритетно и предсрочно разглеждане на сигнали/жалби/предложения, постъпили на електронна поща: signali@mi.government.bg и новооткритата телефонна линия: 02/940 74 21“ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика и в съответствие с издадени заповеди на министъра на икономиката, получените сигнали/писма и предприетите действия по тях са както следва:

До 03.11.2020 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 54 бр. електронни писма от които 21 бр. са с характер на сигнали, а останалите 33 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др. По всички писма са предприети нужните действия като по отношение на сигналите са изготвени и одобрени доклади до министъра на икономиката, а запитванията са изпратени до съответните компетентни структурни звена. Обобщени резултати по изпълнението са представени в предходния отчет.

В периода от 16.10.2020 г. до 03.11.2020 г. няма постъпили нови електронни писма на електронна поща: signali@mi.government.bg и не са подавани сигнали чрез новооткритата телефонна линия.

Всички сигнали и писма, получени по общо установения ред в Инспектората на Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно. Голяма част от необходимата информация се изисква и представя от проверяваните обекти в електронен вид предвид обявената извънредна епидемичната обстановка в страната. В условията на COVID-19 и с цел спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България е създаден режим на работа от разстояние на всички служители поради което, извършваните инспекции на място в проверяваните обекти са временно преустановени или максимално ограничени.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 21.10.2020 – 03.11.2020г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.
 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 21.10.2020 – 03.11.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 20.10.2020

към 03.11.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

400

1 548 491

422

1 682 598

6%

9%

в това число с нови клиенти

48

168 662

48

169 519

0%

1%

В периода 21.10.2020 – 03.11.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 22 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 134 107 хил. лв. През посочения период не е отчетен ръст на новите клиенти, но има увеличение на кредитните лимити по застрахователни договори на нови клиенти.

1.2. През периода 21.10.2020 – 03.11.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 20.10.2020

към 03.11.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

845 985

685 449

81%

868 698

698 477

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС 112/28.05.2020

943 078

824 768

87%

968 631

843 652

87%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

272 678

267 218

98%

286 382

280 922

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 13 028 хил. лв., по непазарен риск – 18 884 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 13 704 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

За периода 21.10.2020 – 03.11.2020 г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 14 щети в размер на 345 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 43% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП и големи предприятия, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен крат?

Споделете