Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 06 ноември до 20 ноември 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 06 ноември до 20 ноември 2020 г.

Над 400 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 6 ноември до 20 ноември 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. 1. По процедурата заПодкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) напредъкът към 19.11.2020 г. е следния:
 • Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 173 млн. лева;
 • По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора;
 • Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения. Въз основа на така предоставената възможност предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. С цел оказване на методическа помощ на кандидатите ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.
 • Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

2. Относно процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия, която е стартирала процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263 688 340,21 лв.

Приключи оценката на проектните предложения на етап „административно съответствие и допустимост“. След този етап са отхвърлени 179 проектни предложения. Разглеждат се постъпили възражения от кандидати, отхвърлени на етап „административно съответствие и допустимост“. Извършва се техническа и финансова оценка на допуснатите 1714 проектни предложения. В процеса на оценка на този етап е оттеглено 1 проектно предложение.

Нормативно регламентирания срок за приключване на оценката е 3 месеца. УО на ОПИК си е поставил за цел този срок да бъде съкратен наполовина и края на месец ноември да бъдат обявени резултатите, което не е възможно да се осъществи по-рано поради установените в закона срокове, както следва:

– За отстраняване на нередовности от страна на кандидатите – минимум 1 седмица;

– За възражения на етап за административно съответствие и допустимост – минимум 1 седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката, УО на ОПИК, предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

3. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

 • На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти.

Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Получени са 639 проекта на стойност близо 33.3 млн. лв.

Към 17.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 6 млн. лв.

и

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

4. По отношение на двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:

По процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

– На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане.

– Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

– Предстои нотификация на мярката пред ЕК и обявяване в най-кратки срокове.

 • По процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

– На 22.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която УО на ОПИК обяви за обществено обсъждане.

– Бюджетът по процедурата е в размер на 40 000 000 евро / 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия;

– Процедурата е в процес на разглеждане на предложенията и коментарите, получени в рамките на публичното обсъждане. Предстои съгласуване на мярката с Министерство на финансите по отношение режима на помощ и обявяване в най-кратки срокове.

Удължено е действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, което дава право на УО да прилага опростени правила и по-скъсени срокове при обявяването на процедурите.

5. По отношение на допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU съгласно предложението на ЕК за регламент относно REACT-EU и указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането нова приоритетна ос. Проект на изменението е изпратен неформално на ЕК.

Българска банка за развитие

 • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 156 076 250 лева, от които над 60 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 19 ноември 2020 г. ББР е потвърдила 22 372 броя кредити в общ размер на 93 554 602 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 700 кредита за близо 3 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa.

 • По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 19 ноември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 19.11.2020 г. са близо 1000 с общ размер, възлизащ на 125 531 439 лева, а потенциално гарантираната сума е близо 100 млн. лева. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са подадени от търговските банки нови данни за близо 200 кредита за финансиране, за над 20 000 000 лева.

С РМС от 28.10.2020 г. бяха приети промени в гаранционната програма за бизнеса, с които се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на повече компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. Увеличава се размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига 2 млн. лева. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната (не могат да кандидатстват сдружения на бизнеса и дружества по ЗЗД). По този начин ще бъдат подкрепени по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната.

Приоритет в програмата остава финансирането на МСП, като минималната квота ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити.

Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, не само за оборотен капитал.

Предвидено е увеличаване на лимита на гаранционни плащания от страна на ББР към търговските банки по програмата (CAP) от 30% на 50%.

С още една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити. Това ще позволи допълнително подобряване на схемите за плащанията по заемите – от 5 на 6 години.

ББР предвижда още облекчаване на процеса за установяването на затруднено положение на фирмите по време на корона-кризата, намаляване на изискванията за усвояване на средства по оборотните кредити, както и опростяване на процедурата за предявяване на плащания по предоставената от ББР гаранция. Съществуващите заеми, които ще се включват в гарантирания от ББР портфейл вече ще могат да са с по-дълъг гратисен период – до 30.06.2021 г.

Програмата е отворена за кандидатстване до 23 юни 2021 г.

Всеки момент се очаква и решението на Европейската комисия, за окончателно активиране на новите правила.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С изменението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, от 06.11.2020г. се създават допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за привличане на значими инвеститори), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ (по чл. 22д от ЗНИ с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б от ЗНИ с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези дружества се разкриват общо 1 095 работни места:

С Решения на Министерски съвет е одобрено е сключването на договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за изпълнението на следните инвестиционни проекти:

– С РМС № 758/23.10.2020г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 2 109 092 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Шумен за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД и повишаване на производствената ефективност“ – гр. Шумен. Инвестицията по проекта е в размер на 27 000 000 лв., ще бъдат разкрити общо 33 нови работни места.

– С РМС № 794/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 1 093 136 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община „Марица”, обл. Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост във връзка с изпълнение на инвестиционния проект на „Балкан Агрикалчарал“ ООД за изграждане на „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци“, община „Марица”, Инвестицията по проекта е в размер на 29 240 000 лв., ще бъдат разкрити общо 31 нови работни места.

– С РМС №795/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 9 908 687,64 лв. от бюджета на Министерството на икономиката, в периода 2020 – 2023 г., за изпълнението на договори за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ със следните дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти, с издаден сертификат за клас инвестиция: „Удуърд България“ ЕООД, гр. София – А-110/ 22.06.2017; „Олива“ АД, гр. Кнежа, област Плевен – А-112/ 13.07.2017; „Витте Аутомотив България“ ЕООД, гр. Русе- А-126/ 05.01.2018; „Одело България“ ЕООД, гр. Пловдив – А-134/ 22.06.2018; „ВиЕмУеър България“ ЕООД, гр. София – А-149/ 14.02.2019; „Акронис България“ ЕООД, гр. София – А-159/ 23.05.2019; „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, гр. Ловеч – А-160/ 05.06.2019; „Карготек България“ ЕООД, гр. София – А-169/ 21.08.2019; „Роберт Бош“ ЕООД, гр. София- А-189/ 26.08.2020. Деветте дружествата изпълняват инвестиционни проекти с общ размер на инвестициите 191.05 млн. лв. по които са разкрити 2349 нови работни места.

От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 25 проекта, с планиран обем на инвестициите близо 750 млн. лв. и над 3500 нови работни места. От тези проекти 15 са във високотехнологични производства и услуги. Работи се и по сертифицирането на други проекти в преработващата промишленост.

За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2911 нови работни места.

Министерството на икономиката работи за оползотворяване на възможностите за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор чрез различни европейски фондове. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на проекти, които да бъдат финансирани със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност; Насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

– организиране на Българо-индийски онлайн бизнес форум с провеждане на B2B срещи, който ще се проведе на 3 декември;

– За периода 04.11 – 18.11.2020 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“. Анкетираните потребители към момента са 1 089;

– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия въвежда нова мярка, която ще е под формата на безплатни онлайн обучения, които ще бъдат в полза на МСП в настоящите условия на епидемична обстановка. В тази връзка беше създадена анкета, която включва 13 теми с цел проучване на нуждите на българските предприятия. Към момента са се включили 321 фирми от различни сектори;

– Публикувани са междинни класирания по първите четири оценителни сесии на одобрените за получаване и на отхвърлените кандидати за ваучери за ИКТ услуги по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, предоставянето на ваучерите на кандидатите в сградата на ИАНМСП се преустанови от 28.10.2020 г. и се организира процес по изпращането им по куриер до кандидате. До момента са изпратени 192 броя, а общо са издадени 247 броя ваучери. Процеса по оценка и комуникация с кандидатите продължава;

– В периода се извършва възлагането на техническа и икономическа оценка на проектните предложения, както и финансова оценка на бюджета на независими експерти по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“. Процесът по техническа и икономическа и финансова оценка на проектните предложения, предстои да приключи. След като приключи, ще бъдат подготвени документи (списък на класираните проектни предложения, резервни проектни предложения, отхвърлени на техническа и икономическа оценка, както и отхвърлените на финансова оценка), които да бъдат одобрени от Управителния съвет на Националния иновационен фонд, след което ще се обяви списъка с класираните кандидати и ще започне процес по сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и откриване на особени (специални) сметки за банкови гаранции от кандидатите.

Сигнали

В изпълнение на антикризисната икономическа мярка „Приоритетно и предсрочно разглеждане на сигнали/жалби/предложения, постъпили на електронна поща: signali@mi.government.bg и новооткритата телефонна линия: 02/940 74 21“ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика и в съответствие с издадени заповеди на министъра на икономиката, получените сигнали/писма и предприетите действия по тях са както следва:

До 17.11.2020 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/94074 21 са постъпили общо 56 бр. електронни писма от които 21 бр. са с характер на сигнали, а останалите 35 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др. По всички писма са предприети нужните действия като по отношение на сигналите са изготвени и одобрени доклади до министъра на икономиката, а запитванията са препратени на съответните компетентни структурни звена от МИ за изпращане на отговор до подателите им.

В периода от 03.11.2020 г. до 17.11.2020 г. са постъпили 2 бр. нови електронни писма на електронна поща: signali@mi.government.bg. И двете писма представляват запитвания/уведомления, като едното е във връзка със статута на вече подадено проектно предложение, а другото е по отношение на предстоящото преразглеждане на отхвърлените проектни предложения по процедураBG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ като на подателят е изпратен отговор, съгласуван с ГД ЕФК. В тази връзка, обръщаме внимание и предупреждаваме всички кандидати по процедури на ОПИК да бъдат изключително внимателни по отношение на оферти от консултантски или други фирми, които е възможно да им предлагат услугите си, респ. да поемат ангажимент за възможно одобряване на подадени проектни срещу комисионни. Министерство на икономиката, в т.ч. и УО на ОПИК категорично се разграничава от подобни практики като в конкретния случай е необходимо единствено да се следи за официално публикувана информация за дадена процедура, както и кандидатите периодично да проследяват профилите си в ИСУН 2020 за наличие на получено уведомление от страна на Управляващия орган.

Всички сигнали и писма, получени по общо установения ред в Инспектората на Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно. Голяма част от необходимата информация се изисква и представя от проверяваните обекти в електронен вид предвид обявената извънредна епидемичната обстановка в страната. В условията на COVID-19 и с цел спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България е създаден режим и графици на работа от разстояние за всички служители поради което, извършваните инспекции на място в проверяваните обекти са временно преустановени или максимално ограничени.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

 1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 04.11.2020 – 17.11.2020г. включително;
 2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
 3. Общо приложими мерки.
 1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 04.11.2020 – 17.11.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 03.11.2020

към 17.11.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

422

1 682 598

441

1 731 553

5%

3%

в това число с нови клиенти

48

169 519

49

171 540

2%

1%

В периода 04.11.2020 – 17.11.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 19 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 48 955 хил. лв. Дружеството привлече още 1 нов клиент, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 2 021 хил. лв.

През периода 04.11.2020 – 17.11.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 03.11.2020

към 17.11.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

868 698

698 477

80%

874 586

702 460

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

968 631

843 652

87%

1 004 251

865 701

86%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

286 382

280 922

98%

311 910

305 950

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 3 983 хил. лв., по непазарен риск – 22 049 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 25 028 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 03.11.2020

към 17.11.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

212

3 558

214

3 589

1%

1%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

29

1 804

30

1 821

3%

1%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

4

2 896

4

2 896

0%

0%

Общо

245

8 258

248

8 306

1%

1%

За периода 03.11.2020 – 17.11.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 3 щети в размер на 48 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 86% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производствената си дейност.

Изплатени ЗО

към 03.11.2020

към 17.11.2020

Изменение %

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер (хил. лв.)

Брой

Общ размер

Големи предприятия*

115

5 394

117

5 438

3%

1%

Средни предприятия*

92

2 245

93

2 249

2%

0%

Малки предприятия*

38

619

38

619

0%

0%

*Класификацията е извършена съгласно Закона за счетоводството

Секторното разпределение показва, че за отчетния период към сегмент МСП и големи предприятия, които са сред най-засегнатите компании от икономическите последици от COVID-19, е насочен значителен обем плащания под формата на изплатени застрахователни обезщетения.

 1. 2. Сравнителен анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ ЕАД по конкретните мерки:

2.1 Разширен е обхватът на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск, чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020г. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Към дата

Брой договори

Кредитни лимити (хил. лв.)

Застрахован износ

(хил. лв.)

03.11.2020

163

741 746

755 207

17.11.2020

164

742 688

858 969

Изменение в %

1%

0%

14%

БАЕЗ ЕАД продължава да осигурява застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като цели непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, като към 17.11.2020 г. е в размер на 755 207 хил. лв. или увеличение с 1% спрямо предходния период.

Данните в сравнителния анализ показват, че за периода 04.11.2020 – 17.11.2020г. има ръст на застрахования износ по застрахователни договори срещу непазарен краткосрочен търговски и политически риск със 103 762 хил. лв. или 14% повече.

2.2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID–19.Данните в сравнителния анализ показват, че за 04.11.2020 – 17.11.2020г. БАЕЗ ЕАД продължава да подкрепя българските компании, търгуващи на вътрешния пазар, като осигурява застрахователна защита по договори срещу краткосрочен вътрешен риск. С дейността си дружеството стимулира непрестанното нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаването на междуфирмената задлъжнялост, като към 17.11.2020 г. застрахованият оборот е в размер на 1 201 348 хил. лв.

Споделете