Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 20 ноември до 04 декември 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 20 ноември до 04 декември 2020 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, в системата на МИ от 20 ноември до 04 декември 2020 г.бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

Към 04.12.2020 г.:

Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева;

– По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора;

Допълнително, по тази процедура от страна на Управляващия орган на ОПИК в момента се извършва преразглеждане на всички отхвърлени проектни предложения (над 6 000 броя) и идентифициране на проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи.

Управляващият орган не предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати, които не са отговаряли на изискванията за допустимост по процедурата, например: предприятия, които не са регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; дружества, регистрирани след 01.07.2019 г.; фирми, които не са регистрирали спад поне 20% в оборота за м. Април 2020 г.; предприятия, които към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение и т.н.

2. По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 37 броя кандидати са подали повече от едно проектно предложение по процедурата и се считат за оттеглени, съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване, както и 3 броя кандидати са подали молба за оттегляне на проектните си предложения в хода на оценката на административно съответствие и допустимост.

– За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган на ОПИК e предприел действия същата да се извършва на базата на опростени вътрешни правила, което е довело до максимално съкращаване на сроковете за разглеждане и своевременно публикуване на окончателните резултати.

– На 26.10.2020 г. е публикуван списък със 179 броя проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

– След изтичане на законоустановения срок са подадени общо 64 броя възражения, като 4 от тях не представляват възражения по същество. Въз основа на извършена проверка за основателността на постъпилите възражения по чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ (чл. 18, ал. 4 от ПМС № 162/05.07.2016 г.), и одобрени от Ръководителя на УО докладни записки, в оценителния процес са върнати 4 броя проектни предложения.

На 01.12.2020 г. на интернет страницата на ОПИК (opic.bg) и в системата ИСУН 2020 са публикувани списъци с предложените за финансиране и с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

– Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на 233 645 650.49 лева (119 461 124.17 евро). От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856.49 лв. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 112 794.00 лв.

– След приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност по КИД-2008, съгласно Условията за кандидатстване, са налице неусвоени по процедурата средства в размер общо на 21 467 143.51 лева. В тази връзка, от страна на Управляващия орган на ОПИК вече са предприети действия по обсъждане и анализиране на варианти за пренасочване на останалия свободен ресурс по процедурата към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Същевременно, Управляващия орган на ОПИК е стартирал процеса по сформиране на екип по договаряне по процедурата, който ще изпраща покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по процедурата.

Допълнително, Министерство на икономиката е изпратило писмо до Министерство на финансите за становище относно възможността за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати. В случай на положителен отговор и въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020, Управляващият орган на ОПИК има готовност за изготвяне на заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за незабавно изплащане на средствата след сключване на договорите.

3. По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

– „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Получени са 639 проекта на стойност близо 33.3 млн. лв.

Към 17.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 6 млн. лв.

– „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

Към 30.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на туризма 2 млн. лв.

4. В процес на структуриране е процедура с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъдат предоставени оборотни средства на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедта на здравния министър, свързана с въвеждането на нови противоепидемични мерки за периода от 27.11.2020 до 21.12.2020 г.

Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева. Обмисля се механизъм на изпълнение на новата мярка, който да позволи нейното максимално бързо стартиране и осигуряване на подкрепата до засегнатите предприятия в кратки срокове.

– Средствата за изпълнение на мярката са пренасочени от подготвените за обявяване други две процедури: процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

Въпреки пренасочванетo на средствата и временното стопиране на горепосочените две процедури (процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“) Министерство на икономиката ще потърси варианти за тяхното последващо изпълнение.

5. Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU Министерство на икономиката е в процес на подготовка на РМС за наддоговаряне на ОПИК, с което да се осигурят средствата, еквивалентни на първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да бъдат обявени до края на 2020 г. Целта на подкрепата е да ускори възстановяването на МСП и да засили способността им за растеж.

6. Стартира и наддоговарянето на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Вече е сформиран екип по договаряне по процедурата и са изпратени чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.

На 01.12.2020 г. са сключени и първите 21 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 10 257 984,20 лева.

Българска банка за развитие

  • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 156 076 250 лева, от които над 60 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 04 декември 2020 г. ББР е потвърдила 22 945 броя кредити в общ размер на 95 924 102 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 500 кредита за над 2 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa.

ББР готви проект за удължаването на срока на Програмата до 30.06.2021 година, както и за адаптирането й към въведените в края на месец ноември 2020 г. временни противоепидемични мерки на територията на Република България, чрез които се ограничава стопанската дейност в редица сектори на икономиката. Предвижда се да бъде увеличен максималният размер на кредита на едно лице по Програмата – от 4 500 лева на 6 900 лева.

  • По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 310/2020г. и обновена с РМС 797/2020 г.):

Към 04 декември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 04.12.2020 г. са над 1000 бр. с общ размер, възлизащ на 139 489 035 лева. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са подадени от търговските банки нови данни за близо 150 кредита за финансиране, за близо 20 000 000 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции вече обхваща и големите предприятия. Срокът за кандидатстване се удължава с половин година. Вече ще могат да се предоставят кредити до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Под гаранционно покритие ще бъдат и отпускани от банките инвестиционни кредити. Освен намалени изисквания за обезпечение, търговските банки ще намаляват и лихвения процент по гарантираните по Програмата кредити.

Очаква се включването на нови търговски банки в Програмата.

С РМС от 28.10.2020 г. бяха приети промени в гаранционната програма за бизнеса, с които се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на повече компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. Увеличава се размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига 2 млн. лева. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната (не могат да кандидатстват сдружения на бизнеса и дружества по ЗЗД). По този начин ще бъдат подкрепени по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната.

Приоритет в програмата остава финансирането на МСП, като минималната квота ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити. Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, не само за оборотен капитал. Предвидено е увеличаване на лимита на гаранционни плащания от страна на ББР към търговските банки по програмата (CAP) от 30% на 50%. С още една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити. Това ще позволи допълнително подобряване на схемите за плащанията по заемите – от 5 на 6 години. Програмата е отворена за кандидатстване до 23 юни 2021 г. Всеки момент се очаква и решението на Европейската комисия, за окончателно активиране на новите правила.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затруднени

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С изменението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите от 06.11.2020г. се създават допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ. Също така се предвиди облекчаване на административни процедури по промяна в обстоятелства по сертифицирани проекти, по заявяване на насърчителни мерки и се предвидиха образци на документи, в помощ на сертифицираните инвеститори.

Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ (по чл. 22д от ЗНИ с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б от ЗНИ с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези дружества се разкриват общо 1095 работни места:

С Решения на Министерски съвет е одобрено е сключването на договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за изпълнението на следните инвестиционни проекти:

ü С Решение № 874 от 25.11.2020 г. Министерски съвет одобри министърът на икономиката да предостави средства в размер до 496 427 лева с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на Община Марица, обл. Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Нов завод за производство на електрически велосипеди – Лидер-2“.

ü С РМС № 758/23.10.2020г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 2 109 092 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Шумен за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД и повишаване на производствената ефективност“ – гр. Шумен. Инвестицията по проекта е в размер на 27 000 000 лв., ще бъдат разкрити общо 33 нови работни места.

ü С РМС № 794/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 1 093 136 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община „Марица”, обл. Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост във връзка с изпълнение на инвестиционния проект на „Балкан Агрикалчарал“ ООД за изграждане на „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци“, община „Марица”, Инвестицията по проекта е в размер на 29 240 000 лв., ще бъдат разкрити общо 31 нови работни места.

ü С РМС №795/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 9 908 687,64 лв. от бюджета на Министерството на икономиката, в периода 2020 – 2023 г., за изпълнението на договори за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ със следните дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти, с издаден сертификат за клас инвестиция: „Удуърд България“ ЕООД, гр. София – А-110/ 22.06.2017; „Олива“ АД, гр. Кнежа, област Плевен – А-112/ 13.07.2017; „Витте Аутомотив България“ ЕООД, гр. Русе- А-126/ 05.01.2018; „Одело България“ ЕООД, гр. Пловдив – А-134/ 22.06.2018; „ВиЕмУеър България“ ЕООД, гр. София – А-149/ 14.02.2019; „Акронис България“ ЕООД, гр. София – А-159/ 23.05.2019; „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, гр. Ловеч – А-160/ 05.06.2019; „Карготек България“ ЕООД, гр. София – А-169/ 21.08.2019; „Роберт Бош“ ЕООД, гр. София- А-189/ 26.08.2020. Деветте дружествата изпълняват инвестиционни проекти с общ размер на инвестициите 191.05 млн. лв. по които са разкрити 2349 нови работни места. В изпълнение на РМС № 795 от 30 октомври 2020г. на 11.11.2020 г. бяха сключени 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за заетост по сертифицирани проекти по ЗНИ за частично възстановяване на осигурителни и здравни вноски.

До 25.11.2020 г. са постъпили искания за плащане, които се разглеждат, а разплащанията ще бъдат извършени в рамките на 2020 г.

От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 25 проекта, с планиран обем на инвестициите близо 750 млн. лв. и 3492 нови работни места. От тези проекти 15 са във високотехнологични производства и услуги. В процес на сертифициране са и други проекти в преработващата промишленост.

За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2911 нови работни места.

Министерството на икономиката работи за оползотворяване на възможностите за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор чрез различни европейски фондове. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на проекти, които да бъдат финансирани със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност; Насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства.

Българската агенция за инвестиции (БАИ) съсредоточи усилията си върху изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Проведените дейности през отчетния период са както следва:

– Българо-турски форум с B2B срещи на 25.11.20 г.

– Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР, проведени на 26.11.2020 г.

– За периода 18.11 – 01.12.2020 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, като към момента на платформата има осъществени 1 246 посещенията.

– Публикувани са междинни класирания по първите четири оценителни сесии на одобрените за получаване и на отхвърлените кандидати за ваучери за ИКТ услуги по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, предоставянето на ваучерите на кандидатите в сградата на ИАНМСП се преустанови от 28.10.2020 г. и се организира процес по изпращането им по куриер до кандидате, до момента са изпратени 356 броя, а общо са издадени 418 броя ваучери. Процеса по оценка и комуникация с кандидатите продължава до достигане на заложените в Условията за кандидатстване 450 броя ваучери.

– В периода, приключи процеса по техническа и икономическа и финансова оценка на бюджета на проектните предложения по 11-та конкурсна сесия на НИФ. На членовете на Звеното за контрол беше възложено да се извърши проверка за законосъобразност на всички отхвърлени и допуснати кандидати по текущата 11-та сесия. На 27.11.2020 г., се проведе заседание на Управителния съвет на Националния иновационен фонд, като на него с Протокол №5/27.11.2020 г., се одобри протокола на Секретариата на НИФ, с който се класират проектите, подадени по 11-та конкурсна сесия на НИФ. След заседанието на УС на НИФ, Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, издаде Решение № РД-16-116/27.11.2020 г. за класираните проектни предложения по 11-та конкурсна сесия на НИФ. Като същото беше публикувано на официалната страница на Агенцията.

Проектните предложения, които са получили минимум 70% по всеки един от критериите „Иновативност“ и „Икономическа перспективност“ са 43 броя. Класираните проектни предложения за финансиране са 25 броя с общ размер на разходите по проектните предложения в размер на 10 568 215,11 лева и безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 978 362,15 лева. В резервния списък на допустимите за финансиране проектни предложения, попадат 18 броя компании, които са получили минимум 70% по всеки един от критериите „Иновативност“ и „Икономическа перспективност“, но няма наличен финансов ресурс за финансиране. Договорите за финансиране на проекти по Националния иновационен фонд с 25-те кандидати, одобрени за финансиране.

  • От страна на икономическите съветници в Службите по търговско-икономически въпроси се оказва съдействие на български компании за установяване на контакт с потенциални партньори и намиране на нови пазари.

Фонд на фондовете – подкрепени компании 267

Инструмент Портфейлни гаранции с таван на загубите COVID-19

Финансов ресурс 157,9 млн.лв. публичен ресурс през 4 Финансови посредници – Българо-американска кредитна банка,Токуда банк,Първа инвестиционна банка,Д Банк.Преговаря се с още 5 банки. Вече отпуснати 4.4 млн.лв.

Средствата са пренасочени от прекратения финансов инструмент „Финансиране на малкия бизнес“ и трансформирания финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите за енергийна ефективност и иновации“.допълнителен ресурс от банки посредници.

Цел на инструмента

Улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително и за задоволяване на нуждите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения заради кризата от COVID-19.

Крайни получатели Български малки и средни предприятия

Тип финансиране- кредитна гаранция за портфейл от нови заеми за малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на пандемия; възможност за комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия в рамките на една операция; преференциални лихви, занижени изисквания към обезпеченията и по-малка административна тежест; възможен гратисен период по кредита до 2 години; възможно възстановяване на лихвата след първата година в размер до 4%.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Сигнали

Напредък по изпълнение на мярката „Приоритетно и предсрочно разглеждане на сигнали/жалби/предложения, постъпили на електронна поща: signali@mi.government.bg и новооткритата телефонна линия: 02/940 74 21“ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика:

До 01.12.2020 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 57 бр. електронни писма/обаждания от които 21 бр. са с характер на сигнали, а останалите 36 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали /с изключение на 4 бр./ са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 17.11.2020 г. до 01.12.2020 г. е постъпило само едно ново писмо на електронна поща: signali@mi.government.bg. Същото съдържа въпрос с искане на информация по предстоящо обявяване на процедура по ОПИК, което е препратено на ГД ЕФК за отговор по компетентност.

Всички постъпили сигнали и писма в Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерството на икономиката (МИ), по някой от публично обявените на официалната електронна страница на МИ начини – в Рубрика „Антикорупция и сигнали“, Раздел Връзка с инспектората“, достъпни на адрес: https://www.mi.government.bg/anticorruption/vrazka-s-inspektorata/ се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно.

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

БАЕЗ ЕАД продължава активно да провежда политика на държавата за подпомагане на националните износители и националния бизнес като цяло в условията на пандемия. БАЕЗ ЕАД застана зад своите настоящи и бъдещи клиенти, като запази и надгради подхода, при който осигурява застрахователно покритие и предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане.

През отчетния период са предприети следните антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

  1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 18.11.2020 – 30.11.2020г. включително;
  2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
  3. Общо приложими мерки.

  1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 18.11.2020 – 30.11.2020г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 17.11.2020

към 30.11.2020

Изменение %

ББрой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

441

1 731 553

465

1 795 869

5%

4%

в това число с нови клиенти

49

171 540

51

176 573

4%

3%

В периода 18.11.2020 – 30.11.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 24 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 64 316 хил. лв. Дружеството привлече още 2 нови клиенти, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 5 033 хил. лв.

През периода 18.11.2020 – 30.11.2020г., са разгледани и одобрени кредитни лимити (КЛ) както следва:

(хил. лева)

Вид риск

към 17.11.2020

към 30.11.2020

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Искан КЛ

Одобрен КЛ

Коеф. на одобрение

Вътрешен риск

874 586

702 460

80%

902 305

721 941

80%

Непазарен риск, вкл. прехвърления пазарен риск съгласно ПМС112/28.05.2020г.

1 004 251

865 701

86%

1 019 676

878 480

86%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

311 910

305 950

98%

315 057

309 097

98%

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 19 481 хил. лв., по непазарен риск – 12 779 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 3 147 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.

1.3. Изплатени застрахователни обезщетения (ЗО):

Вид риск

към 17.11.2020

към 30.11.2020

Изменение %

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

(хил. лв.)

Брой

ЗО

Вътрешен риск

214

3 589

217

3 598

1%

0%

Непазарен риск, включващ прехвърления пазарен риск съгласно ПМС №112/28.05.2020г.

30

1 821

30

1 821

0%

0%

Кредити и финансирания и кредити за предекспортно финансиране

4

2 896

4

2 896

0%

0%

Общо

248

8 306

251

8 315

1%

0%

За периода 18.11.2020 – 30.11.2020г. има увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ ЕАД, като за периода са изплатени 3 щети в размер на 9 хил. лв.

Най-много застрахователни обезщетения, а именно 86% от общо изплатените са по вътрешен риск, възникнал на територията на Република България, което рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост на българския пазар и подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и /или производственат

Споделете