Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 04 декември до 18 декември 2020 г.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 04 декември до 18 декември 2020 г.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 4 декември до 18 декември 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

1. По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073):

Към 18.12.2020 г.:

– Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева;

– По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора;

Допълнително, със Заповед на ръководителя на Управляващия орган (РУО) на ОПИК е сформирана работна група, която преразгледа всички отхвърлени проектни предложения (над 6 000 броя) и идентифицира проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Работата на работната група е приключила като са предложени общо 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата, като същите са включени в Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени. Информацията е публикувана на страницата на ОПИК (www.opic.bg).

Със Заповед РД-16-1404/14.12.2020 г. на 14.12.2020 г. в 16.30 часа стартира работата на оценителната комисия, която ще преразгледа идентифицираните проектни предложения като извърши повторна комплексна оценка.

Във връзка със стартиране на преоценката на 3 354 проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващия орган на ОПИК публикува Решение № РД-16-380/10.12.2020 г., с което на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), частично оттегля списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, публикувани на интернет страницата на ОПИК съответно на 05.06.2020 г.; 18.06.2020 г.; 26.06.2020 г.; 01.07.2020 г.; 10.07.2020 г.; 21.07.2020 г.; 28.07.2020 г.; 06.08.2020 г.; 14.08.2020 г.; 18.08.2020 г.; 25.08.2020 г.; 28.08.2020 г.; 03.09.2020 г.; 04.09.2020 г.; 16.09.2020 г. и 24.09.2020 г., и Решение № РД-16-381/10.12.2020 г., с което на основание чл. 99, т. 6 от АПК, частично отменя списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, публикувани на интернет страницата на ОПИК. С цел по-бързото приключване на оценката и своевременно публикуване на окончателните резултати, процедурата ще се извършва по опростени вътрешни правила. Съгласно изменените Условия за кандидатстване и изпълнение ще бъде предоставен едноседмичен срок на кандидатите да представят изисканите им документи по отношение на които са констатирани нередовности.

2.По процедурата заПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077):

– По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 37 броя кандидати са подали повече от едно проектно предложение по процедурата и се считат за оттеглени, съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване, както и 3 броя кандидати са подали молба за оттегляне на проектните си предложения в хода на оценката на административно съответствие и допустимост.

– За по-бързото приключване на оценката, Управляващият орган на ОПИК e предприел действия същата да се извършва на базата на опростени вътрешни правила, което е довело до максимално съкращаване на сроковете за разглеждане и своевременно публикуване на окончателните резултати.

– На 26.10.2020 г. е публикуван списък със 179 броя проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

– След изтичане на законоустановения срок са подадени общо 64 броя възражения, като 4 от тях не представляват възражения по същество. Въз основа на извършена проверка за основателността на постъпилите възражения по чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ (чл. 18, ал. 4 от ПМС № 162/05.07.2016 г.), и одобрени от Ръководителя на УО докладни записки, в оценителния процес са върнати 4 броя проектни предложения.

На 01.12.2020 г. на интернет страницата на ОПИК (www.opic.bg) и в системата ИСУН 2020 са публикувани списъци с предложените за финансиране и с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

– Успешно са преминали оценката по процедурата 1 703 броя проектни предложения с обща одобрена сума (безвъзмездна помощ) в размер на 233 645 650.49 лева (119 461 124.17 евро). От тях, предложени за финансиране са 1 285 броя проектни предложения с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856.49 лв. Резервните проектни предложения по процедурата са 418 броя с размер на одобрената помощ 55 112 794.00 лв.

– След приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност по КИД-2008, съгласно Условията за кандидатстване, са налице неусвоени по процедурата средства в размер общо на 21 467 143.51 лева. В тази връзка, от страна на Управляващия орган на ОПИК вече са предприети действия по обсъждане и анализиране на варианти за пренасочване на останалия свободен ресурс по процедурата към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Същевременно, Управляващият орган на ОПИК е стартирал процеса по сформиране на екип по договаряне по процедурата, който ще изпраща покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по процедурата.

3.По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти. Договорите са за:

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

ü На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Получени са 639 проекта на стойност близо 33.3 млн. лв.

ü Към 17.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 6 млн. лв.

ü До крайния срок за кандидатстване по схемата 10.11.2020 г. са подадени 649 бр. заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева. В процес на приключване на оценката е първата оценителна сесия, в която са включени 240 бр. заявления на обща стойност около 17,1 млн. лева.

ü Първите договори за предоставяне на безвъзмездна помощ на автобусните превозвачи по схемата на стойност до 6 млн. лева, което представлява стойността на отпуснатия аванс на МТИТС, се очаква да бъдат сключени до средата на месец декември 2020 г.

„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

ü По процедурата са подадени 802 проектни предложения от туроператори и туристически агенти за близо 60 млн. лв.

ü Към 30.11.2020 г. са изплатени авансово към Министерство на туризма 2 млн. лв.

ü Процесът по оценка на получените заявления за подкрепа в рамките на схемата за подпомагане, администрирана от Министерството на туризма, е приключил, като предстои одобрение на доклада от извършената оценка.

ü Предложени за финансиране са 720 проектни предложения, като след одобрение на оценителния доклад предстои да стартира сключването на договори с одобрените туроператори и туристически агенти.

4.Структурирана е и са подготвени документите за кандидатстване по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с конкретен бенефициент НАП, целта на която е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Р. България.

Предвиденият бюджет за изпълнение на мярката е 156 млн. лева.

– Подготвен е и е приет от Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие МИ по линия на ОПИК 2014-2020 г. да обяви процедура на директно предоставяне с конкретен бенефициент НАП за целите на изпълнение на мярка „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

5.Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU Министерство на икономиката изготви проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да се предоставят под формата на оборотен капитал на МСП, засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти.

6. С Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 01.12.2020 г. е увеличен с 1 млн. лева бюджета по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор, в резултат от което бюджетът по процедурата е увеличен на 10 779 150 лева.

7. Тече стартиралото наддоговаряне на включените в резервния списък проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (BG16RFOP002-2.040) съобразно първоначално посочените в Условията за кандидатстване процентни съотношения в съответствие с определените сектори: „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“, „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Сформираният екип по договаряне по процедурата е изпратил чрез системата ИСУН 2020 покани за представяне на документи за сключване на административни договори към общо 166 броя кандидати от резервните списъци.

Към 15.12.2020 г. са сключени вече 95 броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 40 469 742,56 лева.

Българска банка за развитие

  • По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и последно обновена с РМС 910/10.12.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 179 941 750 лева, повече от половината от които са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 17 декември 2020 г. ББР е потвърдила 23 889 броя кредити в общ размер на 99 762 124 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови близо 1 000 кредита за почти 4 000 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa.

С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличава лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължава се и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

За да отговори максимално ефективно на влошената епидемична обстановка и наложилите се поради това ограничителни мерки, правителството възложи на „Българска банка за развитие“ АД да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на новите условия на Програмата, независимо дали договорите/анексите за финансиране на физическите лица по Програмата са сключени преди актуализация на споразуменията между „Българска банка за развитие“ АД и търговските банки в съответствие с измененията в Програмата. Целта е колкото е възможно по-бързо да бъдат подпомогнати лицата на трудов договор, които отново са в неплатен отпуск, както и на самоосигуряващите се лица, които прекъсват дейност или имат спад в дохода в края на годината, поради втората вълна на пандемията от COVID-19.

С промените в Програмата на ББР се дават повече възможности за кандидатстване, включително за включване на сезонните работници и на младежите, започнали трудовата си дейност през тази или следващата година, защото ще е достатъчно лицето да има общо 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит. Отпада условието лицата да не са получавали други възнаграждения за трудова дейност от друг източник. Отпада условието лицето да има поне 5 отработени дни през месец март.Няма да важи и ограничението за финансиране, ако паралелно с кандидатстването за кредит по Програмата, лицата са се възползвали и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица, във връзка с пандемията. От гледна точка на Програмата, мярката за безлихвено финансиране и мярката за 24 лева на ден на МТСП могат да се комбинират.

Предвидени са по-облекчени механизми при кандидатстване за увеличението до 6 900 лева, включително когато се кандидатства по изключение в друга търговска банка, поради изчерпан гаранционен лимит на първата банка – кредитодател.

– По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г. и обновена с РМС 797/2020 г.):

Към 17 декември 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 18.12.2020 г. са над 1 220 бр. с общ размер, възлизащ на 152 089 070 лева. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са подадени от търговските банки нови данни за близо 160 кредита за финансиране, за над 15 000 000 лева.

Европейската комисия даде положително решение за последните промени в Програмата, одобрени с РМС 797/2020 г.

Мярката за издаваните от ББР портфейлни гаранции вече обхваща и големите предприятия. Срокът за кандидатстване се удължава с половин година. Вече ще могат да се предоставят кредити до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия. Под гаранционно покритие ще бъдат и отпускани от банките инвестиционни кредити. Освен намалени изисквания за обезпечение, търговските банки ще намаляват и лихвения процент по гарантираните по Програмата кредити.

Очаква се включването на нови търговски банки в Програмата.

Насърчаване на инвестициите

От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани общо 32 проекта, с планиран обем на инвестициите близо 854.32 млн. лв. и 4 074 нови работни места. От тези проекти 17 са във високотехнологични производства и услуги.

За сравнение през 2019 г. са сертифицирани 31 проекта (12 от тях във високотехнологични производства и услуги) с планиран обем на инвестициите 420.5 млн. лв. и 2911 нови работни места.

Министърът на икономиката подписа шест сертификата за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност над 110 млн.лв., които ще разкрият близо 600 нови работни места. Пет от инвестициите на „Сенид“ ,„ЕЛ БАТ“, „Булпротеин“, „Агромил България” и на „Блокс Груп България“ получават сертификат клас „А“, а шестата инвестиция на „Матега”- сертификат клас „Б“.

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С изменението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите от 06.11.2020 г. се създават допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ. Също така се предвиди облекчаване на административни процедури по промяна в обстоятелства по сертифицирани проекти, по заявяване на насърчителни мерки и се предвидиха образци на документи, в помощ на сертифицираните инвеститори.

Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ (по чл. 22д от ЗНИ с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б от ЗНИ с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези дружества се разкриват общо 1 095 работни места:

– С Решение на Министерски съвет № 677/25.09.2020 г. са одобрени проект на договор между правителството на Република България и община Костинброд за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „Кока-кола Хеленик Ботълинг къмпани България“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Разширяване на производствен център на Кока-кола в Костинброд, 2020“ – гр. Костинброд, с размер на планираната инвестиция от 34 284 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 469 061 лв. с ДДС лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Костинброд за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

– С Решение на Министерски съвет № 657/17.09.2020 г. са одобрени проект на договор между правителството на Република България и община Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура“ – гр. Пловдив. с размер на планираната инвестиция от 10 500 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 1 027 060 лв. с ДДС лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на общината за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

– С Решение на Министерски съвет № 512/23.07.2020 г. е одобрен проект на договор с „Язаки България“ ЕООД за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект „Завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград”, с размер на планираната инвестиция от 30 000 000 лв. За изпълнението на договора ще бъдат предоставени средства в размер до 1 913 195 лв. с ДДС лв. от бюджета на МИ.

С Решения на Министерски съвет е одобрено е сключването на договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за изпълнението на следните инвестиционни проекти:

– С Решение № 874 от 26.11.2020 г. Министерски съвет одобри министърът на икономиката да предостави средства в размер до 496 427 лева с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Марица, област Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Нов завод за производство на електрически велосипеди – Лидер-2“.

– С РМС № 758/23.10.2020г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 2 109 092 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Шумен за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД и повишаване на производствената ефективност“ – гр. Шумен. Инвестицията по проекта е в размер на 27 000 000 лв., ще бъдат разкрити общо 33 нови работни места.

– С РМС № 794/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 1 093 136 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община „Марица”, област Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост във връзка с изпълнение на инвестиционния проект на „Балкан Агрикалчарал“ ООД за изграждане на „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци“, община „Марица”. Инвестицията по проекта е в размер на 29 240 000 лв., ще бъдат разкрити общо 31 нови работни места.

– С РМС №795/30.10.2020 г. е одобрено предоставянето на средствата в размер до 9 908 687,64 лв. от бюджета на Министерството на икономиката, в периода 2020 – 2023 г., за изпълнението на договори за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ със следните дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти, с издаден сертификат за клас инвестиция: „Удуърд България“ ЕООД, гр. София – А-110/ 22.06.2017; „Олива“ АД, гр. Кнежа, област Плевен – А-112/ 13.07.2017; „Витте Аутомотив България“ ЕООД, гр. Русе- А-126/ 05.01.2018; „Одело България“ ЕООД, гр. Пловдив – А-134/ 22.06.2018; „ВиЕмУеър България“ ЕООД, гр. София – А-149/ 14.02.2019; „Акронис България“ ЕООД, гр. София – А-159/ 23.05.2019; „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, гр. Ловеч – А-160/ 05.06.2019; „Карготек България“ ЕООД, гр. София – А-169/ 21.08.2019; „Роберт Бош“ ЕООД, гр. София- А-189/ 26.08.2020. Деветте дружествата изпълняват инвестиционни проекти с общ размер на инвестициите 191.05 млн. лв. по които са разкрити 2 349 нови работни места. В изпълнение на РМС № 795 от 30 октомври 2020 г. на 11.11.2020 г. бяха сключени 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за заетост по сертифицирани проекти по ЗНИ за частично възстановяване на осигурителни и здравни вноски.

До 25.11.2020 г. са постъпили искания за плащане, които се разглеждат, а разплащанията ще бъдат извършени в рамките на 2020 г.

Министерството на икономиката работи за оползотворяване на възможностите за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор чрез различни европейски фондове. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на проект, които да бъде финансиран със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност, с което да се насърчат инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и да се привлекат инвеститори във високотехнологични производства.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ИАНМСП активно продължава работата по организацията на национални участия, като в допълнение е стартирала и организацията на:

– Онлайн представяне на българската иновационна и стартъп екосистема пред най-големия иновационен и предприемачески център за Европа Unternehmer TUM “Meet the Bulgarian Innovatоrs”, 20.01.2021 г.;

– Българо-саудитски онлайн бизнес форум, датата се уточнява.

– Национални участия на международната проява за дентална индустрия и услуги IDS 2021, 9-13.03.2021 г., гр. Кьолн, Германия;

– Национални участия на международната проява за индустриални технологии, поддоставки и машиностроене GLOBAL INDUSTRIE 2021, 16-19.03.2021 г., гр. Лион, Франция;

– Национални участия на международната проява за ИКТ TWENTY2X 2021, гр. Хановер, Германия.

Проведените дейности за периода 01.12 – 15.12.2020 г. са:

– Българо-индийски онлайн бизнес форум с B2B срещи, проведен на 3 декември, 2020 г.

– За периода 01.12 – 15.12.2020 г. продължава работата по актуализирането и надграждането на платформата „МСП съветник“, към момента посещенията са 1500.

– Публикувани са междинни класирания по първите пет оценителни сесии на одобрените за получаване и на отхвърлените кандидати за ваучери за ИКТ услуги по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Във връзка с влошената епидемиологична обстановка в страната, предоставянето на ваучерите на кандидатите в сградата на ИАНМСП се преустанови от 28.10.2020 г. и се организира процес по изпращането им по куриер до кандидате, до момента са изпратени 442 броя, а общо са издадени 450 броя ваучери. Процеса по оценка и комуникация с кандидатите продължава до достигане на одобрение размер на бюджета по проекта, като се предвижда да бъдат предоставени още около 60 броя ваучери.

– В периода, се подписаха всичките 25 договори за финансиране по 11-та конкурсна сесия на НИФ. Договорите са с общ размер на разходите в размер на 10 568 215,11 лева и безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 978 362,15 лева. Предстои да се нареди авансово безвъзмездната финансова помощ в откритите банкови гаранции по етапите от изпълнението на сключените договори.

Сигнали

До 16.12.2020 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/9407421 са постъпили общо 62 бр. електронни писма/обаждания от които 23 бр. са с характер на сигнали, а останалите 39 бр. представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали (с изключение на 5 бр.) са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 01.12.2020 г. до 16.12.2020 г. са постъпили 5 бр. нови писма на електронна поща: signali@mi.government.bg, 2 бр. от които са сигнали, 2 бр. представляват запитвания относно статуса на подадени проектни предложения, които незабавно са изпратени за отговор по компетентност до ГД ЕФК и 1 бр. уведомително писмо.

Получените нови сигнали предстои да бъдат разгледани по установения ред, като резултатите ще се отчетат, веднага след извършване на съответните проверки.

През отчетния период (09.12.2020 г.), на страницата на ОПИК е публикуван Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19“. В резултат от извършеното преразглеждане са предложени общо 3 354 бр. проектни предложения, които да бъдат преоценени по тази процедура в която бройка попадат и проектни предложения на кандидати, изпратили оплакванията си на E-mail: signali@mi.government.bg. Списъкът е публично достъпен на следния електронен адрес: https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf.

Всички останали сигнали/жалби/предложения, постъпили в Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията към Министерство на икономиката се разглеждат приоритетно и по възможност предсрочно когато не се изисква извършване на проверка на място в проверявания обект тъй като с цел спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, същите са временно преустановени или максимално ограничени.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

Информация за предприети от БАЕЗ ЕАД антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

  1. Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 01.12.2020 – 15.12.2020г. включително;
  2. Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен;
  3. Общо приложими мерки.

  1. 1. Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 01.12.2020 – 15.12.2020 г.:

1.1. Сключени застрахователни договори, включително с нови клиенти:

Нови застрахователни договори, клиенти, длъжници

към 30.11.2020

към 15.12.2020

Изменение %

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити (хил. лв.)

Брой

Кредитни лимити

Застрахователни договори, сключени в периода

465

1 795 869

490

1 866 381

5%

4%

в това число с нови клиенти

51

176 573

53

177 361

4%

0%

В периода 01.12.2020 – 15.12.2020 г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За посочения период БАЕЗ ЕАД осигури застрахователна защита по 25 нови застрахователни договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 70 512 хил. лв. Дружеството привлече още 2 нови клиенти, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна със 788 хил. лв.

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 104 739 хил. лв., по непазарен риск – 47 144 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 3 509 хил. лв.

Споделете