Loading...

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 24 юли до 13 август 2020

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 24 юли до 13 август 2020

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 24 юли до 13 август 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

За ускоряване на обработката на проектните предложения по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) е предприето следното:

– Съставът на оценителната комисия вече е увеличен от 71 на 184 души.

До 23.07.2020 г. са оценявани средно по 1000 проектни предложения на седмица, докато след 24.07.2020 г. оценяваните проекти са над 2000 седмично. Увеличеният вече състав на оценителната комисия ще позволи да се създават и оценяват по четири оценителни сесии на седмица, което прави по 4000 проектни предложения. Очакванията са до края на месец август, най-късно началото на месец септември всички над 27 хил. подадени проектни предложения да бъдат в процес на оценка.

– На 12.08 са изплатени вече средства по сключени договори в размер на около 51 млн. лв. /50 861 023,27 лв./

Напредъкът от 24.07.2020 г. до момента – допълнително са сключени нови 4 302 броя административни договори с одобрените за финансиране кандидати от четвърта до осма оценителни сесии, на които е изплатена безвъзмездна помощ в размер на 28 734 832,30 лева. Осигурени са необходимите средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат финансирани.

Продължава приемането на проектни предложения по процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077), обявена на 10 юли 2020 г. с краен срок за подаване на проекти 24 август. До момента са подадени 1 453 броя проектни предложения. По процедурата са осигурени 200 млн. лв. грантове за средни предприятия.

– Внесено е и предстои одобряване от Комитета за наблюдение на процедура Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) с бюджет от 10 млн. лева, към МТ като директен бенефициент. За средствата ще могат да кандидатстват български туроператори, засегнати от кризата с коронавируса. Предстои разработване на процедурата. Ще бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта за туроператори и турагенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Министерството на икономиката подготви максимално бързо документацията и условията на директната процедура и ги внесе в Комитета по наблюдение на програмата. С общите усилия на двете администрации този срок ще бъде намален чрез съкратено съгласуване.

– Внесено е и предстои одобряване от Комитета за наблюдение и на процедура в Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с общ бюджет30 млн. лв. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В допълнение в отговор на необходимостта от спешни действия за подкрепа на МСП в условия на пандемията е инициирана актуализация на Националната стратегия за МСП. Целта на промените е да осигури навременен достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане и въвеждане на дигитални технологии за улесняване на работата на МСП в условията COVID-19. В тази връзка приоритет „Достъп до финансиране“ ще бъде допълнен с нова т.6 „Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID-19“, а Приоритет „Умения и иновации“ с т. 10 „Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“.

Българска банка за развитие

По програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.) са:

– Подписани финансови споразумения с 12 банки. Към 12 август 2020 г. ББР е потвърдила 14 971 броя кредити в общ размер на над 62млн. лв. /62 680 233 лв./. От 24.07 – до момента над 2000 нови кредита за близо 8.6 млн. лв.

Търговските банки, партньори по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, са договорили под формата на кредити вече 45 % от средствата по нея. 73 % от исканията са на лица на трудов договор, а останалите 27 на сто са на самоосигуряващи се.

По програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19 (одобрена с РМС № 215/27.03.2020 г.) са:

– Одобрени за участие в Програмата 10 банки. Към 11 август 2020 г. са подписани финансови споразумения вече с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 599 млн. лв. Потвърдените кредити са 80 бр. с общ размер на 13 568 461 лв. (гарантираната сума е 10 854 769 лв.). От 24.07 – до момента 30 кредита за 4.5 млн. лв.

– Разяснени са изискванията и възможностите на земеделските фирми, които също могат да получат финансиране и да кандидатстват за кредити до 300 000 лева от Българската банка за развитие. Това ще става по антикризисната програма за подкрепа на малките и средни предприятия. Тази възможност беше договорена при среща на председателят на Асоциацията на земеделските производители в България и представители на други земеделски организации с министър Лъчезар Борисов, ръководството на банката и експерти от финансовото министерство. Земеделските производители, които търсят финансиране от ББР няма да доказват спад в производството.

– Разяснени са възможностите за финансиране и на среща със Съюза на международните превозвачи, които да се възползват от кредити до 300 000 лева от програмата на Българската банка за развитие.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията. За създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите е:

– изготвен Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, оповестен за обществено обсъждане в периода 07.08.2020-07.09.2020 г.

Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

Осигурени са допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

– С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ, като с това до края на годината публичните инвестиции за изграждане на публична инфраструктура, обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители ще достигнат 16.5 млн. лв. Мярката има значим антикризисен ефект и с тези допълнителни средства ще могат да бъдат подпомогнати 56 предприятия, изпълняващи инвестиционни проекти на обща стойност 727 млн. лв. с 8 380 нови работни места.

– Връчени са четири сертификата за инвестиции клас „А“, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. Стойността на проектите е в размер на 110 млн. лв. Проектите са високотехнологични и ще създадат висока добавена стойност в областите Шумен, Варна, Кърджали и София. Три от проектите са свързани с един от основните приоритети на министерството за развитие на кръговата икономика.

С тези четири проекта от началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 18 проекта, на обща стойност 415,2 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 2602 нови работни места.

Подпомагане на националните износители и бизнеса

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане като осигурява застрахователно покритие.

1.Разширен е обхвата на застрахователното покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск , чрез включване на политически риск, в чийто обхват са неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVIT – 19.

С Постановление № 112/28.05.2020 на Министерския съвет на РБ държавите с пазарен риск се разглеждат като временно непазарни в периода 27.03.2020-31.12.2020. Считано от 01.04.2020г. дружеството прехвърли всички застрахователни договори по пазарен риск към непазарен риск.

Данните към 30.07.2020 и към 13.08.2020г. включват застрахователните договори, прехвърлени от пазарен към непазарен риск.

(хил.лева)

КЪМ ДАТА

БРОЙ ДОГОВОРИ

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ

ОБЩО ЗАСТРАХОВАН ОБОРОТ

30.06.2020

65

133 660

142 987

31.07.2020

87

620 228

386 847

13.08.2020

93

608 723

332 679

Изменение август спрямо юли

6%

– 1,89%

– 1,63%

2. Осигурено е застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с COVID – 19.

(хил.лева)

КЪМ ДАТА

БРОЙ ДОГОВОРИ

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ

ОБЩО ЗАСТРАХОВАН ОБОРОТ

30.06.2020

135

774 700

718 992

31.07.2020

147

721 362

717 481

13.08.2020

153

710 492

781 010

Изменение

август спрямо юли

3%

-1%

8%

3. Осигурено е застрахователно покритие на българските компании, осъществяващи търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка и работещи на отложено плащане с ХОРЕКА (хотели, ресторанти и кафета) сектор.

(хил.лева)

КЪМ ДАТА

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ

ОБЩО ЗАСТРАХОВАН ОБОРОТ

30.06.2020

5 499

413

31.07.2020

5 076

1 354

Изменение

август спрямо юли

-8.3%

69.4%

4. В периода на извънредното положение и последващата епидемична обстановка БАЕЗ ЕАД прилага по – облекчен ред за администриране и сключване на застрахователни договори.

5. БАЕЗ ЕАД продължава осигуряването на застрахователно покритие за българските износители към контрагенти от държави, засегнати от COVIT – 19 и не предприема рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити към тези контрагенти.

6. БАЕЗ ЕАД в тясно сътрудничество с ББР ЕАД участва активно в Програмата за подпомагане на доставчици на публични организации в Република България, чрез предоставяне на оборотно финансиране от ББР Факторинг АД. Създадения финансов механизъм в бъдеще ще доведе до значително намаляване на междуфирмената задлъжнялост.

Международна сътрудничество

За осигуряване на непрекъснатост на доставките на стоки регулярно се осъществяват контакти и обмен на информация между производители и вносители на медицински продукти и консумативи. Министерството на икономиката чрез Службите по търговско-икономически въпроси оказва съдействие на Министерството на здравеопазването за закупуване на защитни средства, тестове и консумативи за борба с коронавируса. От Република Корея, са закупени и доставени тестове за КОВИД 19.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

– Премахнато е изискването за съфинансиране от фирмите за участието им в международни изложения и търговски мисии, организирани от ИАНМСП;

Обявена е 11-та Конкурсна сесия на Националния иновационен фонд с бюджет от 5.5 млн.лв. С оглед условията на кризата процесът е дигитализиран и кандидатстването, оценката и отчитането на проектите ще се извършва по електронен път. В допълнение това ще осигури необходимата прозрачност и проследимост.

Сигнали

На нарочно създадения електронен адрес за сигнали за нередности и консултации signali@mi.government.bg са получени 8 бр. сигнали за отхвърлени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с искане за преразглеждане. Всички са в процес на проверка чрез ИСУН 2020.

Текущото изпълнение на финансово споразумение, сключено между УО на ОПИК и Фонд на Фондовете /ФМФИБ/

1. „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ – Нов продукт, структуриран във връзка с преодоляване на последствията от здравната криза с общ бюджет приблизително 158 милиона лева, предназначен за малки и средни предприятия.Предлага се чрез банки-партньори.

ФнФ предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, като потенциалната загуба на публични средства е ограничена от т.нар. „таван на загубите“

Срещу предоставената гаранция съответната банка ще трябва да предостави финансиране на български малки и средни предприятия при преференциални лихви и/или занижени изисквания към обезпеченията;

– До 17 юли 2020 г. девет банки кандидатстваха за прилагане на финансовия инструмент.

На 6 август 2020 г. ФнФ приключи с процеса на избор и публикува списъка с банки-партньори. В резултат бе разпределен изцяло бюджетът на гаранционния инструмент.Предстои подписване на гаранционни споразумения и стартиране на процеса на кредитиране.

2. Финансови инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции (Фондове за ускоряване и начално финансиране, Фонд за рисков капитал, Фонд мецанин/ растеж).

Съществуващи продукти, чиито условия се облекчават с оглед преодоляване на последствията от здравната криза с общ бюджет приблизително 293 милиона лева, предназначени за малки и средни предприятия.

– Инвестиционните фондове могат да предоставят дялово и квази-дялово финансиране на предприятия в различна фаза на развитие с различни параметри, като размерът варира от 25 хиляди до 7 милиона евро, в зависимост от стратегията на съответния фонд. Всички инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции, включени в мандата на ФМФИБ към момента, са възложени с процедури, проведени по Закона за обществените поръчки.

Три фонда вече осъществяват инвестиции, а четвърти предстои да започне активен инвестиционен период в следващите седмици.

Във връзка с преодоляването на последствията от здравната криза ЕК одобри облекчаване на условията за финансиране при всички продукти. В момента текат преговори с избраните посредници за прилагане на облекчените условия.

Споделете