Loading...

НИС прие предоставената информация за процесите по присъединяването на България към ОИСР

НИС прие предоставената информация за процесите по присъединяването на България към ОИСР

Информацията, предоставена от Министерство на външните работи и Министерство на икономиката, за процесите по присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие бе приета по време на редовното заседание на Национален икономически съвет (НИС) в Министерството на икономиката. Дневният ред на заседанието бе воден от министъра на икономиката Емил Караниколов. Участие в него взеха още представители на различни министерства, както и на работодателските организации.

Участващите в дискусията се съгласиха, че членството в ОИСР ще повиши доверието в българската икономика от страна на международните финансови среди и инвеститори. Освен това ще засили ролята на България в региона на Югоизточна Европа като призната икономика, която участва активно във формирането на политиките и прилагането на добрите практики на регионално равнище. Процесът по координация на присъединителния процес на страната към ОИСР се ръководи от МВнР. В началото на 2017г. отново има активизиране в усилията за присъединяване на България към Организацията. В тази връзка беше изказано мнение за обособяване на две цели – краткосрочна: получаване на покана за присъединяване към ОИСР и дългосрочна: присъединяване към Организацията. След проведените разисквания НИС препоръча на всички ангажирани с темата ведомства и на признатите за представителни на национално равнище работодателски организации да активизират дейността си за популяризиране на предимствата от членството в ОИСР и за реализиране на необходимите стъпки за присъединяването на България към ОИСР. Членовете на НИС приеха също така предложенията на Министерство на външните работи за създаване на постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм за дейностите, свързани с членството на България в ОИСР и за приемане на финансово осигурена „пътна карта“ за следващите три години.

В дневния ред на НИС бе обсъдена и информация относно прилагането на дуалната система на обучение в България, представена от Министерство на образованието и науката и Министерство на икономиката. Стана ясно, че за 2016/2017 г. са се обособили 58 паралелки с 1332 ученика, което е напредък по отношение на процесите, свързани с преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. Бяха дефинирани 3 цели: участие на бизнеса в изготвянето на учебните програми за дуално обучение; регламентиране на нов тип трудов договор за дуално обучение на ученици; създаване и поддържане на регистър/списък на предприятията, които участват в процеса на тази форма на образование като наемат ученици на работа.

В края на заседанието бе взето и решение Министерство на икономиката да предостави на работодателските организации пълна информация за всички събития, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Споделете