Loading...

НИС прие проекта на Програмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз

НИС прие проекта на Програмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Проектът на Програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз бе приет по време на редовното заседание на Националния икономически съвет (НИС) в Министерството на икономиката. Дневният ред на заседанието бе воден от министъра на икономиката Емил Караниколов. Участие в него взеха още заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, заместник-министърът на финансите Бойко Атанасов, представители на Министерството на енергетиката и на работодателските организации.

В рамките на срещата стана ясно, че по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз България ще се стреми към постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност, реализирайки „отвореност към гражданите“. Водещ принцип ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите членки. По време на нашето Председателство България ще отправи три основни послания: консенсус – свързан със сигурността и миграцията, бъдещето на Западните Балкани в ЕС, устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион, както и ефективно, бързо и справедливо правосъдие; конкурентоспособност с фокус върху Единния пазар, насърчаване на предприемачеството и социалните иновации, укрепване на икономически и паричен съюз, устойчива и ориентирана към бъдещето около среда, стабилен енергиен съюз; кохезия – Многогодишна финансова рамка след 2020 г., кохезионна политика след 2020 г., опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика (ОПС) и включване на културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС.

Препоръките към Програмата са сведоха до по-изразено акцентиране върху новата индустриална стратегия на ЕС.

В дневния ред на НИС бе разгледано и предложението за облекчаване на процедурата по отчитане потреблението на природен газ за стопански нужди. Заместник-министърът на финансите Бойко Атанасов заяви, че Министерството на финансите подкрепя исканите промени и на база направен анализ ще внесе мерки за промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) за 2018 г., спрямо които да отпадне задължението лицата, които продават природен газа за битови и промишлени нужди да предават данни от съответните измервателни и контролни устройства.

В края на заседанието членовете гласуваха създаване на работна група за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, като членовете на НИС да предложат в секретариата му участници за включване в групата. Бе решено още на следващо заседание да се обсъдят нови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Споделете