Loading...

Нова система за одобряване на типа и надзор на пазара на моторни превозни средства: Съветът завърши реформата на сектора

Нова система за одобряване на типа и надзор на пазара на моторни превозни средства: Съветът завърши реформата на сектора

Съветът прие регламент за реформа на системата за одобряване на типа и надзор на пазара на моторни превозни средства в ЕС.

Тази важна реформа ще модернизира съществуващата система и ще подобри контролните изпитвания по отношение на емисиите от автомобилите.

Целта е да се постигне високо равнище на безопасност и да се подобрят екологичните характеристики на превозните средства, както и да се отстранят основните недостатъци, констатирани в съществуващата система за одобряване на типа. “Изградихме силна и надеждна система за одобряване на типа, която ще предпазва от наблюдаваните в миналото нередности. Тя осигурява на европейските граждани по-високи норми за безопасност и по-добро опазване на здравето и околната среда. Също нашите производители на леки автомобили ще се ползват от равноправни условия на конкуренция“, заяви министър Емил Караниколов.

Въвеждат се важни промени в три области чрез:

  • повишаване на качеството на изпитването за получаване на разрешение за пускане на превозно средство на пазара чрез подобряване на техническите служби;
  • укрепване на надзора на пазара с цел контрол на съответствието на вече наличните на пазара превозни средства, с възможност държавите членки и Комисията да провеждат проверки на място върху превозни средства, за да откриват неизправностите на ранен етап;
  • по-успешно наблюдение на процеса на одобряване на типа, по-конкретно чрез предоставянето на правомощия на Комисията да извършва редовно оценяване на националните органи за одобряване на типа и чрез създаването на форум за обмен на информация за правоприлагането, в който участват представители на националните органи за одобряване и надзор на пазара.

Хармонизираното прилагане на новите правила в целия ЕС ще намали различията при тълкуването и прилагането от националните органи за одобряване на типа и техническите служби.

Освен това новата система ще даде възможност за откриването на случаи на неспазване на ранен етап.

Регламентът, който ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС през следващите седмици, ще се прилага от 1 септември 2020 г.

Предложението за модернизиране на системата за одобряване на типа на моторните превозни средства беше представено от Комисията на 27 януари 2016 г. То заменя действащата правна рамка на ЕС, установена в Директива 2007/46/ЕО.

Съветът договори преговорната си позиция през май 2017 г. Преговорите между Съвета и Европейския парламент доведоха до предварително споразумение на 7 декември 2017 г., което беше потвърдено от постоянните представители на 20 декември 2017 г. и от Европейския парламент на 19 април 2018 г.

Основното преработване на съществуващата система, проектирана преди десет години, беше предвидено още в работната програма на ЕС.

Въпреки това нередностите, открити при някои производители на автомобили, а именно използването на незаконни измервателно-коригиращи устройства, накараха общественото мнение, органите и стопанските субекти да осъзнаят необходимостта от прилагане на строги разпоредби относно одобряването на типа, както и от подобряване на методите на изпитване по отношение на емисиите на замърсители от превозните средства, с цел да се предотвратят подобни случаи в бъдеще.

Споделете