Loading...

Новите правила за публичност и прозрачност при продажбата на активи на държавните дружества са в сила

Днес, 08.08.2017 г., в Държавен вестник са обнародвани приетите от Министерския съвет изменения и допълнения в Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС№112/23.05.2003 г. Промените са подготвени от Министерството на икономиката и са в изпълнение на провежданата политика за по-широка публичност и прозрачност при осъществяване на сделки с дълготрайни активи от държавните компании, както и за ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата им.

Предвижда се едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, както и тези търговски дружества (дъщерни), чиито капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, при обявяване на търг или конкурс по реда на Правилника да предоставят обявленията за оповестяването им и на електронната страница на Министерството на икономиката.

До момента задължение за публикуване на обявите в един централен ежедневник имаха само компаниите, които са на пряко подчинение на съответните министерства. С измененията на Правилника задължение за публикуване имат и дъщерните им компании, като с цел публичност и прозрачност обявите от всички ще бъдат разгласявани, както в един централен ежедневник, така и на интернет страницата на Министерството на икономиката.

По този начин се създава единен източник, от който потенциалните купувачи могат да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират.

Споделете