Loading...

Новото ръководство на ДКК е официално вписано в Търговския регистър и от днес започва да изпълнява своите законови функции

Новото ръководство на ДКК е официално вписано в Търговския регистър и от днес започва да изпълнява своите законови функции

От днес влиза в сила решението за намаляване на възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия и ограничаване на представителните разходи

На 31.08.2023 г. новият Съвет на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК) е официално вписан в Търговския регистър и от днес започва изпълнение на програмата, заложена от Министерството на икономиката и индустрията.

Новият експертен състав включва Иван Зангочев – изпълнителен директор и член на борда, Елена Болтаджиева – председател на борда, и членове на борда – Десислава Чалъмова, Венелин Шъков и Николай Желязков.

В рамките на един месец новият екип ще направи пълен анализ на всяко едно от дружествата към ДКК с конкретни предложения за преструктуриране на дейността, за да се постигне максимална ефективност. За реализиране на огромния потенциал, който имат тези дружества, е необходимо актуализиране и създаване на нови бизнес програми с ясни цели, механизми за контрол и приоритети, структурирани на тримесечие, които да бъдат готови през месец ноември.

Друга задача, която е поставена на новото ръководство от министър Богданов е да се имплементира централизирана система към ДКК и МИИ за мониторинг и контрол на дружествата с данни за финансови и оперативни показатели в реално време.

Новото ръководство на ДКК се назначава с ясен мандат и поставени цели до 6 месеца. През това време ще бъдат организирани и проведени прозрачни конкурси за органи за управление, за да може да влязат хора с експертиза и да бъде постиганата прозрачност и резултати.

Допълнително поетият ангажимент за намаляване на заплатите е в сила считано от 01.09.2023 г. С решение на министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов, съобразно предвидената в закона възможност (чл. 56 ал. 13 от ППЗПП), с 50 % са намалени възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия.

Изпратени са указания за значително ограничаване на представителните разходи в размер до 5 хиляди лева годишно, като възможност за ползването им ще имат само изпълнителните директори, а не членовете на бордовете, както е било до момента.

Иван Зангочев е завършил специалност „Макроикономика“ в Университет за национално и световно стопанство. В професионален план, той притежава редица ключови квалификации в областта на корпоративните финанси и стратегическо управление. Притежава над 20-годишен опит в създаването и внедряването на процедури за ефективно финансово управление. Работил е за компании като Сименс АГ, “Глобъл Комюникейшън Нет” АД, 4C Security Solutions Limited, където е отговарял за управлението на цялостната финансова и административна дейност на дружествата. Той е бил председател на съвета на директорите в „Държавна консолидационна компания“ ЕАД и член на Съвета на директорите в „Кинтекс“ ЕАД.

Елена Болтаджиева е завършила Университет за национално и световно стопанство, където придобива квалификационна степен „Магистър“ в специалност „Право“. Тя има познания в областта на нормативните актове в българското законодателство и притежава над 20-годишен ръководен опит в управлението на административни процеси в редица държавни институции. През годините г-жа Елена Болтаджиева е заемала ръководни позиции в институции като Сметна палата, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Министерство на правосъдието, институцията на омбудсмана на Република България, Министерство на здравеопазването и Главен секретар в Министерството на иновациите и растежа.

Десислава Чалъмова е машинен инженер по комплексна механизация в строителството от Технически университет София и магистър-инженер по околна среда и устойчиво развитие от Химико-технологичния и металургичен университет в София. Тя притежава следдипломни квалификации от Минно-геоложкия, Софийския и Американския университети. Инж. Чалъмова има 30-годишен опит в предприемачество, търговия и инвестиции, в индустрия, енергетика и околна среда, работейки със стратегически български и чуждестранни индустриални оператори и инвеститори.

Николай Желязков е завършил Технически университет – Варна, където придобива квалификационна степен „Магистър“ в специалност „Право“. Той е адвокат в Адвокатска колегия Варна и притежава над 20-годишен професионален опит в гражданското и административното право с основен предмет на дейност защита на гражданските права. Г-н Николай Желязков притежава допълнителни квалификации от Национална програма „Управленски умения” и „Право на Европейския съюз“.

Венелин Шъков е завършил Университет по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“. Той има над 15-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите. Със своята експертиза и умения, той е допринесъл за проектирането и реализацията на редица инвестиционни проекти – ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителни отпадъци и други. От 2017 година до момента е главен експерт в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, където отговаря за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация.

Споделете