Loading...

Окончателният проект на Наредбата за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения е нотифициран пред ЕК

Министерството на икономиката изготви проект на Наредба за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения във връзка с разпоредбата на чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки. Проектът беше публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на икономиката и на портала за обществени консултации. По време на общественото обсъждане не са постъпили предложения и бележки от заинтересовани страни, които да налагат промяна в проекта на Наредба.

Наредбата за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения попада в обхвата на определението за „Технически регламент“, определен с разпоредбата на чл. 1, параграф 1, б. „е“ и б. „ж“ от Директива (ЕС) 2015/1535.

Директива (ЕС) 2015/1535 определя процедура, която налага задължение на държавите членки да нотифицират до Европейската комисия (ЕК) всички проекти на технически регламенти относно продукти и услуги на информационното общество, преди те да бъдат приети в националното законодателство. Съгласно установената с Директива 2015/1535 процедура държавите членки са длъжни да нотифицират проектите на нормативни актове (законови и подзаконови), представляващи технически регламенти в срок най-малко 3 месеца преди тяхното приемане.

След изтичане на срока за обществено обсъждане чрез Информационната система за технически регламенти (TRIS) на ЕК окончателният проект на Наредба е нотифициран пред ЕК на 04.07.2017 г. Нотифицираният проект на технически регламент не може да бъде приет преди изтичането на 3-месечния период. В случай, че по време на 3-месечния период не постъпи подробно становище от държава членка или ЕК Наредбата ще може да бъде издадена непосредствено след датата на неговото изтичане на 05.10.2017 г. При хипотезата, че по време на първоначалния 3-месечен период постъпи подробно становище от държава членка или ЕК периодът, в който проектът не може да бъде приет, автоматично ще бъде удължен с още 3 месеца.

Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, национален технически регламент, който не е нотифициран съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2015/1535, но който е трябвало да бъде нотифициран или е приет в нарушение на периода на прекъсване, може да се обяви от националните съдилища за неприложим.

Споделете