Loading...

Подписано е първото за България споразумение за МСП по програма COSME

Подписано е първото за България споразумение за МСП по програма COSME

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции официална церемония днес. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа.

Министерството на икономиката в качеството си на институция с представител на Република България в Комитета по програма COSME, популяризира програмата, публикува и разпространява актуална информация, касаеща както финансовите инструменти, така и за грантовите помощи. Повишената информираност от страната на Министерството на икономиката засили интереса от страна на банките към финансовите инструменти по програма COSME.

Споразумението бе подписано от г-н Александро Тапи, директор на отдел “Гаранции, секюритизация и микрофинансиране” в ЕИФ и г-н Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК. От страна на Министерството на икономиката на събитието присъства г-жа Тихомира Палова, представител на Република България в Комитета по програма COSME към ЕК.

Споразумението ще позволи на СИБАНК да предостави 200 млн.лв (близо 100 млн.евро) под формата на кредити за МСП в България през следващите три години. Кредитите ще бъдат предоставени в резултат на гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Споразумението ще даде възможност на СИБАНК да предостави допълнително финансиране при благоприятни условия за над 1 000 МСП.

COSME e програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (МСП), която се осъществява в периода 2014 – 2020 г. С общ бюджет от 2,3, млрд.евро COSME мобилизира кредити и капиталови инвестиции за МСП в Европа. Инструментът за кредитни гаранции COSME подкрепя гаранции на оборотни заеми, инвестиционни заеми, банкови гаранции, лизинг до 150 000 евро за всички МСП. Гаранциите се фокусират върху сделки с по-висок рисков профил.

Министерството на икономиката в качеството си на институция с представител на Република България в Комитета по програма COSME, популяризира програмата, публикува и разпространява всяка актуална информация, касаеща както финансовите инструменти, така и за грантовите помощи.

Управлението на финансовите инструменти по програма COSME се извършва от ЕИФ, който през август 2014 г. обяви Поканите за заявяване на интерес към финансови посредници по Механизма за гарантиране на заеми и по Капиталовия механизъм за растеж. В тази връзка МИ разпространи информацията до всички банки и заинтересовани финансови посредници в България, като възможност за подкрепа с финансов ресурс на МСП в България.

По повече информация виж https://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html

Споделете