Loading...

Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор

Водородът е от съществено значение за подкрепата на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение.

За да подкрепи тези инвестиции и изграждането на цялостна европейска водородна екосистема, Комисията постави началото на „Европейски алианс за чист водород“. Алиансът ще играе ключова роля за изпълнението на стратегията и за подкрепата на инвестициите за увеличаване на производството и търсенето. Той ще обедини промишлеността, националните, регионалните и местните публични органи и гражданското общество. Ключовият резултат от работата на Европейския алианс за чист водород ще бъде определянето и разработването на конкретна поредица от жизнеспособни инвестиционни проекти. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance.

Европейският алианс за чист водород ще насочва инвестициите към производството на водород. Той ще разработи поредица от конкретни проекти в подкрепа на усилията за декарбонизация на европейските енергоемки отрасли.

Една от ключовите цели е предоставянето на “План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород”, който ще се възползва от специален статут на така наречените важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI).

В тази връзка отправяме покана за изразяване на интерес с цел идентифицирането на заинтересовани страни сред индустрията в областта на водорода, в т.ч. възобновяеми и нисковъглеродни производства на водород; предаване и разпределение на водород; водород в промишлени приложения; водород за мобилност; водород в енергийния сектор; и водород за жилищни приложения.

Моля изпращайте Вашите предложения до 3 август 2020 г. на електронен адрес: slava.yordanova@mi.government.bg, m.andreeva@mi.government.bg.

Споделете