Loading...

Публични консултации на Европейската комисия във връзка с основен преглед на търговската политика на ЕС

На 16 юни 2020 г. Европейската комисия започна основен преглед на търговската политика на Европейския съюз, включващ и публични консултации с всички заинтересовани страни. Целта на Комисията е да се определи посоката на търговската политика в средносрочен план, като се вземат предвид нови глобални предизвикателства, в това число и изводите от кризата, предизвикана от Covid-19.

Консултациите обхващат всички важни теми на търговската политика на ЕС, със специален акцент върху следното:

– Изграждане на гъвкава и устойчива икономика на ЕС след пандемията, предизвикана от вируса Covid-19;

– Реформиране на Световната търговска организация;

– Създаване на възможности за глобална търговия за бизнеса и по-специално за малките и средните предприятия;

– Максимизиране на приноса на търговската политика за справяне с ключови глобални предизвикателства като изменението на климата, устойчивото развитие или цифровия преход;

– Укрепване на търговските и инвестиционните отношения с ключови търговски партньори;

– Подобряване на равнопоставеността и защита на бизнеса и гражданите на ЕС

Процесът на преразглеждане на търговската политика ще се основава на широки консултации със заинтересованите страни, включително чрез провеждане на публични дебати в държавите членки на ЕС и чрез писмени отговори на въпросите, формулирани в Съобщението относно консултациите (A renewed trade policy for a stronger Europe – Consultation Note). Съобщението относно консултациите е налично ТУК.

Заинтересованите страни се приканват да изпратят отговорите си на въпросите, изложени в Съобщението относно консултациите до 15 септември 2020 г. на следния електронен адрес: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.

Споделете