Loading...

69 904 372 лева е размерът на вноската по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец декември 2023 г.

69 904 372 лева е размерът на вноската по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец декември 2023 г.

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец декември 2023 г., в размер на 69 904 372 лева, е определена със Заповед № РД-16-33/15.01.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията.

Данни за изчислението на вноската са взети от:

 1. Средномесечната цена за месец декември 2023 г. на суров нефт сорт „Брент“ на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 77.631 щатски долара за барел.

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/rbrteD.htm

 1. Средномесечна цена за месец декември 2023 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311I:FULL

 1. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ от 1.795 лева за 1 щатски долар.

https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/MonthlyExchangeRates/index.htm

 1. Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец декември 2023 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец декември 2023 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция „Митници“.

  Правителството одобри и Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. Тя е разработена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката и индустрията в изпълнение на Закона за компенсиране на разходите на потребителите на транспорт. В него е регламентирано, че събраните във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ месечни вноски върху нефтопродукти, произведени в България от суров нефт с произход от Русия, ще се разходват за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт по ред и условия, определени с постановление на Министерския съвет.

  Целта на програмата е да допълни пакета от подкрепящи мерки на правителството, насочени към семействата с деца в България.

  С нейното изпълнение се очаква около 300 000 семейства с деца от уязвимите групи да получат компенсация в размер до 300 лв.

  Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане по служебен път на семейства, които в периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Не е необходимо правоимащите семейства да подават заявления за получаването на компенсацията.

  Семейните помощи за деца се отпускат с подоходен критерий, което гарантира, че с програмата на правителството ще бъдат подпомогнати домакинства, които изпитват затруднения да покрият нарасналите си разходи за транспорт.

Споделете