Loading...

Съобщение за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие

Уведомяваме Ви, че във връзка с приетия и обнародван в ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността.

Министерството стартира приема на документи за регистрация съгласно Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, обн., ДВ., бр. 18 от 2019 г. и Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 39 от 1.03.2019 г., обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.

Вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата могат да изпращат заявленията, придружени с всички необходими документи по пощата на адреса на Министерство на икономиката, гр. София – 1052, ул. „Славянска“ № 8 или да ги подават лично, или чрез нотариално упълномощен представител (адвокатско пълномощно) в приемната на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“, гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12 А (10:00 ч. до 12:00 ч.).

Образец на заявление за регистрация и информация за услугата са качени на публичната страница на Министерството с адрес: https://www.mi.government.bg/administrativno-obsluzhvane/uslugi-predostavyani-ot-ministerstvoto/

(Раздел административни услуги, услуги предоставяни от министерството, страница № 8, услуга „3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър“)

За възникнали допълнителни въпроси, бихте могли да се обръщате към:

Васил Иванов – главен експерт в отдел на „Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки и на дейности и със сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, тел. 02/940 7739 и Антония Рускова – главен експерт в същия отдел, тел. 02/940 7638.

Споделете