Loading...

Съветът дава зелена светлина за започване на търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия

Съветът дава зелена светлина за започване на търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия

Днес Съветът даде разрешение на Комисията да започне търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия и прие указания за водене на отделните преговори. “Днешното решение за започване на търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия изпраща силен сигнал и до двете държави за това, че ние ценим партньорството си с тях и искаме да задълбочим съществуващите връзки помежду ни. Но то също напомня на света, че ЕС е ангажиран с откритостта, свободната търговия и световното сътрудничество”, заяви министър Караниколов.

Водещата цел на търговските споразумения с двете страни е допълнително намаляване на съществуващите пречки пред търговията, премахване на митата върху стоките и предоставяне на по-добър достъп до услугите и обществените поръчки в Австралия и Нова Зеландия. Секторите, които вероятно ще спечелят най-много от споразуменията за свободна търговия, са автомобилното оборудване, машините, химикалите, преработените храни и услугите. заяви министър Караниколов.

В мандатите за водене на преговори се обръща специално внимание на защитата на уязвимите сектори като селското стопанство чрез извличане на максимални ползи от отварянето на пазарите, без да се нанасят вреди на местните производители. В мандатите за водене на преговори не се предвижда пълна либерализация на търговията със селскостопански продукти, за които се предвижда да се ползват от специално третиране.

В мандатите за водене на преговори се предвижда установяването на всеобхватна и модерна рамка, основаваща се на най-високите стандарти в областта на труда, безопасността, околната среда, климата и защитата на потребителите.

Комисията представи проектите за мандати за водене на преговори през септември 2017 г. в резултат на успешните подготвителни обсъждания, които послужиха за определяне на обхвата на бъдещите споразумения.

ЕС вече е в тясно сътрудничество с Австралия и Нова Зеландия по въпросите на икономическата и търговската политика в рамките на споразуменията за партньорство, сключени съответно през 2008 г. и 2017 г. ЕС има също и двустранни споразумения и с двете държави за взаимното признаване на някои технически сертификати, които улесняват търговията с промишлени продукти, като намаляват разходите за изпитване и сертифициране на износа и вноса. Макар и като цяло ограничени търговските бариери си остават значителни за някои сектори като селското стопанство или текстилните изделия.

Ключови факти за търговията с Австралия: ЕС е третият по големина търговски партньор на Австралия. През 2017 г. годишната двустранна търговия възлиза на над 47,7 млрд. евро, а положителното търговско салдо за ЕС е в размер на над 21 млрд. евро. Износът на ЕС за Австралия е предимно на промишлени стоки, докато в износа на Австралия за ЕС основен дял заемат минералните суровини и селскостопанските продукти. Дружества от ЕС предоставят търговски услуги на стойност почти 20 млрд. евро в Австралия и имат инвестиции в страната за над 160 млрд. евро (през 2016 г.).

Ключови факти за търговията с Нова Зеландия: При годишен двустранен търговски обмен на стойност над 8,7 млрд. евро през 2017 г. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Нова Зеландия след Австралия. В износа на Нова Зеландия за ЕС преобладават селскостопанските продукти, докато износът на ЕС за Нова Зеландия е главно на промишлени стоки. За ЕС търговията с Нова Зеландия се изразява в положително търговско салдо от 1,9 млрд. евро (през 2017 г.), като на дружества от ЕС се падат над 10 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции в Нова Зеландия.

Споделете