Loading...

Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС

Съветът прие нов подход за договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС

Съветът по външни работи в частта си Търговия прие заключения относно договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС. В заключенията се излагат основните принципи, на които ще се базира подходът на Съвета при воденето на търговски преговори в бъдеще.

Този подход е изготвен най-вече в отговор на Становището на Съда на ЕС относно разпределението на компетенциите между Съюза и неговите държави членки за сключването на ССТ между ЕС и Сингапур. В решението си Съдът постанови, че само разпоредбите, отнасящи се до непреките чуждестранни инвестиции и режима за уреждане на спорове между инвеститори и държави, попадат в обхвата на „споделената компетентност“.

Подходът отразява също речта на председателя Юнкер от 2017 г. за състоянието на Съюза и съобщението на Комисията „Балансирана и прогресивна търговска политика с цел извличане на ползите от глобализацията“, където се изтъква нуждата да се гарантира легитимността и всеобхватността на процесите на договаряне и приемане в търговската политика, независимо дали окончателното решение за приемане се взема само на равнище ЕС или и на равнище държави членки.

В заключенията Съветът взема под внимание намерението на Комисията да отправи препоръка за разделяне в отделни споразумения на разпоредбите, свързани с инвестициите, които ще изискват одобрение от ЕС и всички негови държави членки, и другите търговски разпоредби, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС. В текста се посочва и как Съветът възнамерява да подходи по този въпрос в бъдеще, включително в конкретния случай със споразуменията с Австралия, Нова Зеландия и Япония.

Акцент се поставя също върху ролята на Съвета в преговорите, и по-специално участието му на всички етапи от преговорния процес, като се посочва колко важно е да се работи за постигането на консенсусни решения във възможно най-голяма степен, за да се гарантира, че при търговските споразумения интересите и опасенията на всички държави членки са взети адекватно предвид.

В заключенията си Съветът изтъква, че е важно всички заинтересовани страни, включително националните парламенти и гражданското общество, да бъдат информирани за напредъка и съдържанието на договаряните търговски споразумения.

„Днес проведохме политическо обсъждане по тези три споразумения и се надявам да успеем да потвърдим твърде амбициозния график за тяхното подписване“, заяви министър Емил Караниколов. Министерство на търговията и индустрия на Сингапур, от своя страна приветства силната подкрепа на икономическия министър за усилията и съвместната работа по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур (EUSFTA).

Споделете